Суд по тре­тьо­му ко­лу

У Ки­є­ві ви­рі­шу­є­ться до­ля 102 ге­кта­рів цін­них зе­мель

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

« Ді­лян­ки ма­ють на­ле­жа­ти до охо­рон­них зон На­ціо­наль­но­го му­зею на­ро­дної ар­хі­те­кту­ри та по­бу­ту Укра­ї­ни. Крім то­го, це зем­лі так зва­но­го пів­ден­но­го істо­ри­чно­го аре­а­лу Ки­є­ва, там згі­дно за­ко­но­дав­ства за­бо­ро­ня­є­ться не те що за­бу­до­ва, а й на­віть змі­на ланд­ша­фту! На­то­мість по­ле має йти під за­бу­до­ву! » , — дня­ми по­ві­до­мив у Facebook акти­віст «Еко­за­го­ну» Ми­хай­ло По­гре­би­ський.

По­зов пред­став­ни­ка Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри Оле­ксан­дра Тер­ти­шни­ка сто­су­є­ться зе­мель за­галь­ною пло­щею 102 ге­кта­ри, роз­по­вів «Дню» акти­віст. Йде­ться про ви­зна­н­ня не­дій­сни­ми рі­ше­н­ня та дер­жав­ни­ха­ктів на пра­во вла­сно­сті та ви­зна­н­ня від­су­тно­сті прав вла­сно­сті на зе­мель­ні ді­лян­ки. Від­по­від­а­ча­ми є Ки­їв­ська мі­ська ра­да, об­слу­го­ву­ю­чий ко­опе­ра­тив жи­тло­во­го ко­опе­ра­ти­ву «Осві­тя­нин» і то­ва­ри­ства з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю «Пей­за­жне», «Бу­ді­вель­ний фо­рум» і «Бу­ді­вель­не то­ва­ри­ство».

Го­стро­ти до­дає те, що, по су­ті, спра­ву роз­гля­да­ють втре­тє. Все тя­гне­ться з 2013 ро­ку, пер­ший по­зов був від сто­ли­чної про­ку­ра­ту­ри, дру­гий — від ГПУ. « Бу­ло ви­гра­но всі су­ди, за­бу­дов­ник про­грав всі апе­ля­ції. Рі­ше­н­ня су­ду всту­пи­ло в за­кон­ну си­лу, але зем­лю так і не по­вер­ну­ли — бо ви­яви­лось, що ча­сти­на ді­лян­ки вже бу­ла в іпо­те­ці. А по­тім рі­ше­н­ня по­пе­ре­дні­хсу­дів «за­ру­ба­ли» у ка­са­цій­ній ін­стан­ції, у Ви­що­му го­спо­дар­сько­му су­ді Укра­ї­ни, і втре­тє по­вер­ну­ли на роз­гляд до су­ду пер­шої ін­стан­ції » , — пи­ше Ми­хай­ло По­гре­би­ський у со­цме­ре­жі.

23 ли­сто­па­да у Го­спо­дар­сько­му су­ді мі­ста Ки­є­ва ма­ло від­бу­ти­ся пер­ше за­сі­да­н­ня по спра­ві, але йо­го пе­ре­не­сли на 14 гру­дня, бо не з’ яви­ли­ся від­по­від­а­чі. « Су­д­дя спра­ви­ла хо­ро­ше вра­же­н­ня. Во­на ж оці­нює си­ту­а­цію юри­ди­чно, і чу­до­во зро­зумі­ло, що є шту­чне за­тя­гу­ва­н­ня спра­ви з бо­ку ВГСУ, — ко­мен­тує Ми­хай­ло По­гре­би­ський. — Пред­став­ник Ген­про­ку­ра­ту­ри по­дав кло­по­та­н­ня про арешт ді­лян­ки, але су­д­дя не всти­гла озна­йо­ми­ти­ся з ним де­таль­но. Втім, рі­ше­н­ня по кло­по­тан­ню мо­жна ухва­ли­ти і без су­до­во­го за­сі­да­н­ня. Про­ку­ра­ту­ра на­ла­што­ва­на сер­йо­зно. Ба­га­то за­ле­жить від пер­со­на­лій: якщо у ГПУ в цьо­му пла­ні ні­чо­го не мі­ня­ти­ме­ться, все бу­де нор­маль­но » .

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.