Пи­та­н­ня – на­галь­не

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Львів­ська мі­ськра­да при­ймає про­по­зи­ції що­до ку­пів­лі ді­лян­ки під по­лі­гон для смі­т­тя

Ура­ту­ші обі­ця­ють роз­гля­ну­ти офер­ти від ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, юри­ди­чни­хта фі­зи­чни­хо­сіб. Ку­пу­ва­ти­муть зе­мель­ну ді­лян­ку пло­щею 25—30 га для но­во­го мі­сько­го сміт­тє­зва­ли­ща і бу­дів­ни­цтва сміт­тє­сор­ту­валь­но­го ком­пле­ксу за рин­ко­ви­ми ці­на­ми, у ме­жах Львів­ської обла­сті. Та­кож, згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням ЛМР, го­то­ві ку­пи­ти уже існу­ю­чий по­лі­гон ТПВ.

Крім то­го, мі­ська вла­да обі­цяє гро­ма­дам, які по­го­дя­ться про­да­ти ді­лян­ку, спіль­не ви­ко­ри­ста­н­ня існу­ю­чи­хпо­лі­го­нів ТПВ і до­да­тко­ве по­стій­не від­ра­ху­ва­н­ня мі­сце­вій гро­ма­ді у су­мі 50 грн за тон­ну твер­ди­хпо­бу­то­ви­хвідх одів.

Іде­ться й про те, що, у ра­зі спіль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня існу­ю­чо­го по­лі­го­ну ТПВ, ре­куль­ти­ва­ція та подаль­ша екс­плу­а­та­ція по­лі­го­ну бу­де здій­сню­ва­ти­ся за фі­нан­со­вої під­трим­ки Львів­ської мі­ської ра­ди та за еко­ло­гі­чни­ми стан­дар­та­ми кра­їн Єв­ро­со­ю­зу під су­про­во­дом єв­ро­пей­ськи­хфах ів­ців.

Про­по­зи­ції де­пар­та­мент жи­тло­во­го го­спо­дар­ства та ін­фра­стру­кту­ри Львів­ської мі­ськра­ди при­йма­ти­ме до 23 гру­дня.

На­га­да­є­мо, що кіль­ка днів то­му го­ло­ва ЛОДА Олег Си­ню­тка вже за­яв­ляв про на­мір збу­ду­ва­ти сміт­тє­пе­ре­ро­бні ком­пле­кси на те­ри­то­рії Львів­щи­ни — у Яво­рів­сько­му ра­йо­ні, у Ми­ко­ла­їв­сько­му ра­йо­ні бі­ля м. Но­вий Ро­зділ та по­бли­зу с. Бро­ни­ця Дро­го­би­цько­го ра­йо­ну. Одна­че мі­сце­ві гро­ма­ди не по­го­ди­ли­ся на та­ку про­по­зи­цію.

За­ли­ша­є­ться до­да­ти, що пи­та­н­ня по­трі­бно ви­рі­шу­ва­ти яко­мо­га швид­ше, по­за­як 10 ли­сто­па­да Львів­ський окру­жний адмін­суд за­до­воль­нив ви­мо­ги про­ку­ра­ту­ри і зо­бов’язав ви­ко­нав­чий ко­мі­тет Львів­ської мі­ської ра­ди не­від­кла­дно вжи­ти за­хо­дів до при­пи­не­н­ня ви­ве­зе­н­ня ЛКП «Зби­ран­ка» від­хо­дів на Гри­бо­ви­цьке сміт­тє­зва­ли­ще та при­пи­не­н­ня йо­го подаль­шої екс­плу­а­та­ції.

Зре­штою, пі­сля тра­ге­дії на Гри­бо­ви­цько­му сміт­тє­зва­ли­щі, що ста­ла­ся пів­ро­ку то­му, на­при­кін­ці трав­ня, чи не що­дня львів­ське смі­т­тя зна­хо­дять да­ле­ко за ме­жа­ми обла­сті. Про це за­яв­ляв кіль­ка днів то­му го­ло­ва Львів­ської ОДА Олег Си­ню­тка: «Зокре­ма, над­хо­дять скар­ги із Жи­то­мир­ської, Пол­тав­ської, Сум­ської та ін­ши­хо­бла­стей».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.