«Iдея, яка не має пер­спе­кти­ви»... до­ки існує НАТО

Ек­спер­ти — про іні­ці­а­ти­ву Єв­ро­пар­ла­мен­ту зі ство­ре­н­ня обо­рон­но­го со­ю­зу — єв­ро­пей­ської ар­мії

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Дня­ми Єв­ро­пар­ла­мент 369 го­ло­са­ми «за» і 255 «про­ти» ухва­лив ре­зо­лю­цію, яка пе­ред­ба­чає ство­ре­н­ня Єв­ро­пей­сько­го обо­рон­но­го со­ю­зу. «Те­ро­ризм, гі­бри­дні за­гро­зи й кі­бер­та енер­ге­ти­чна не­за­хи­ще­ність не за­ли­шає кра­ї­нам ЄС ін­шо­го ви­бо­ру, крім як акти­ві­зу­ва­ти зу­си­л­ля що­до за­без­пе­че­н­ня без­пе­ки та спів­ро­бі­тни­цтва у сфе­рі обо­ро­ни, тим са­мим про­кла­да­ю­чи шлях­до Єв­ро­пей­сько­го обо­рон­но­го со­ю­зу», — на­го­ло­шу­є­ться у цьо­му до­ку­мен­ті. Крім то­го, єв­ро­пар­ла­мен­та­рі про­по­ну­ють на­да­ва­ти 2% ВВП на обо­ро­ну, ство­ре­н­ня ба­га­то­на­ціо­наль­ни­хсил і штаб-квар­ти­ри ЄС для пла­ну­ва­н­ня і ке­рів­ни­цтва опе­ра­ці­я­ми з вре­гу­лю­ва­н­ня криз.

Ре­зо­лю­ція про­по­нує Ра­ді Єв­ро­пи очо­ли­ти ство­ре­н­ня «за­галь­ної по­лі­ти­ки обо­ро­ни Со­ю­зу і за­без­пе­чи­ти до­да­тко­ві фі­нан­со­ві ре­сур­си для її ре­а­лі­за­ції». Де­пу­та­ти Єв­ро­пар­ла­мен­ту на­го­ло­си­ли, що ЄС і НАТО ма­ють акти­ві­зу­ва­ти спів­пра­цю, осо­бли­во на схо­ді й пів­дні, для про­ти­дії гі­бри­дним і кі­бер-за­гро­зам, по­си­ле­н­ня мор­ської без­пе­ки та роз­ви­тку обо­рон­но­го по­тен­ці­а­лу. Однак ЄС та­кож по­ви­нен бу­ти го­то­вий ді­я­ти ав­то­ном­но в тих ви­пад­ках, ко­ли НАТО не бе­ре на се­бе іні­ці­а­ти­ву, до­да­ли єв­ро­де­пу­та­ти. Слід за­зна­чи­ти, що ця ре­зо­лю­ція не має зо­бов’язу­ю­чої си­ли для кра­їн-чле­нів ЄС.

На­га­да­є­мо, що у ве­ре­сні цьо­го ро­ку мі­ністр обо­ро­ни Ні­меч­чи­ни Ур­су­ла фон дер Ляйен за­яви­ла, що для Єв­ро­пи на­став час ру­ха­ти­ся впе­ред до ство­ре­н­ня Єв­ро­пей­сько­го обо­рон­но­го со­ю­зу. Крім то­го, під­трим­ку ці­єї іні­ці­а­ти­ви ви­сло­ви­ли і кра­ї­ни Ви­ше­град­ської гру­пи — Че­хія, Угор­щи­на, Поль­ща та Сло­вач­чи­на.

Один з ав­то­рів ре­зо­лю­ції ко­ли­шній мі­ністр за­кор­дон­ни­х­справ Есто­рії Ур­мас Па­ет за­явив: «Наш со­юз не має ре­сур­сів, щоб про­ти­сто­я­ти ве­ли­ким обо­рон­ним ви­кли­кам, і Єв­ро­па про­дов­жує по­кла­да­тись на мо­жли­во­сті НАТО і со­лі­дар­ність США». Йо­го ні­ме­цький ко­ле­га де­пу­тат Мі­ха­ель Га­лер за­зна­чив, що «аме­ри­кан­ці зна­чний про­мі­жок ча­су не бу­дуть пі­клу­ва­тись про без­пе­ку Єв­ро­пи і ре­зуль­тат ви­бо­рів у США ро­бить бу­дів­ни­цтво єв­ро­пей­ськи­х­обо­рон­ни­х­спро­мо­жно­стей ще більш на­галь­ним».

Ко­ли­шній ген­сек НАТО Ан­дерс Фог Ра­смус­сен одра­зу від­ре­а­гу­вав на ре­зо­лю­цію Єв­ро­пар­ла­мен­ту. «Ди­ску­сія про ство­ре­н­ня обо­рон­но­го со­ю­зу це не­пра­виль­не ви­рі­ше­н­ня ре­аль­ної про­бле­ми. І НАТО є са­ме ті­єю ор­га­ні­за­ці­єю, яка за­хи­щає Єв­ро­пу і ми по­тре­бу­є­мо ли­ше збіль­ше­н­ня ви­да­тків на обо­ро­ну», — на­го­ло­сив він.

Ди­ре­ктор Цен­тру ін­фор­ма­ції та до­ку­мен­та­ції НАТО в Укра­ї­ні На­та­лія Не­ми­лів­ська в ко­мен­та­рі «Дню» за­яви­ла: «Ми ві­та­є­мо три­ва­ю­чі зу­си­л­ля з по­си­ле­н­ня єв­ро­пей­ської без­пе­ки, вра­хо­ву­ю­чи те, що 22 кра­ї­ни ЄС вхо­дять у НАТО. Ва­жли­вим є те, щоб ця іні­ці­а­ти­ва по­си­лю­ва­ла, а не по­сла­блю­ва­ла транс­а­тлан­ти­чні від­но­си­ни, ба­зу­ю­чись на до­пов­ню­ва­но­сті, а не кон­ку­рен­ції, при цьо­му вклю­ча­ю­чи со­ю­зни­ків кра­їн-не­чле­нів ЄС».

«ЄВ­РО­ПА ПОВИННА БУ­ДЕ ВЗЯТИ НА СЕ­БЕ БІЛЬШУ ЧАСТИНУ ТЯГАРЯ...»

Ро­лан ФРОЙДЕНШТАЙН,

за­сту­пник ди­ре­кто­ра Цен­тру Мар­тен­са, Брюс­сель:

— На мою дум­ку, зав­жди до­бре, якщо єв­ро­пей­ські кра­ї­ни ви­тра­ча­ють на обо­ро­ну біль­ше і по- лі­пшу­ють стру­кту­ри для спів­пра­ці в га­лу­зі обо­ро­ни. Це пра­виль­на від­по­відь на об­ґрун­то­ва­ні скар­ги аме­ри­кан­ців про від­су­тність роз­по­ді­лу єв­ро­пей­ця­ми тягаря обо­ро­ни: ці скар­ги по­ру­шу­ва­лись про­тя­гом ба­га­тьох­де­ся­ти­літь, і во­ни ста­ли б більш ін­тен­сив­ни­ми на­віть під час пре­зи­дент­ства Клін­то­на. Так що, це гар­на ідея на­зва­ти цей со­юз обо­рон­ним. У будь-яко­му ра­зі, ми спо­ді­ва­є­мо­ся по­лі­пши­ти на­шу зда­тність пла­ну­ва­ти і про­во­ди­ти не­зна­чні вій­сько­ві опе­ра­ції в су­сід­стві з ЄС. Але я не ба­чу, щоб єв­ро­пей­ська ар­мія бу­ла зда­тна за­хи­сти­ти ЄС без аме­ри­кан­ців. Ми по­вин­ні по­дво­ї­ти на­ші вій­сько­ві ви­тра­ти, до­мо­ви­ти­ся про єди­ну ко­ман­дну стру­кту­ру і ство­ри­ти аб­со­лю­тно но­ві ядер­ні си­ли (бо на да­ний мо­мент дві єв­ро­пей­ські ядер­ні дер­жа­ви — Ан­глія та Фран­ція — по­кла­да­ю­ться на США що­до «роз­ши­ре­но­го стри­му­ва­н­ня»). А це не­мо­жли­во без кро­ків в на­прям­ку ре­аль­но­го по­лі­ти­чно­го со­ю­зу, який у свою чер­гу не­мо­жли­вий у ни­ні­шні­ху­мо­ва­хєв­ро­ске­пти­чно­го по­пу­лі­зму. І це по­га­на но­ви­на. А гар­на но­ви­на по­ля­гає в то­му, що США не зби­ра­є­ться пі­ти з Єв­ро­пи або ін­ши­хча­стин сві­ту, не­за­ле­жно від то­го, що ска­зав До­нальд Трамп під час кам­па­нії. Кон­грес не допу­стить цьо­го. Але Єв­ро­па повинна бу­де взяти на се­бе більшу частину тягаря, то­му, роз­ши­ре­н­ня обо­рон­но­го спів­ро­бі­тни­цтва в ЄС — до­бра спра­ва.

«НЕ ДУМАЮ, ЩО В ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТОЛИЦЯХ ІСНУЄ БАЖАННЯ СТВО­РИ­ТИ ЄВРОПЕЙСЬКУ АРМІЮ»

Со­фі БЕШ, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Цен­тру європейських до­слі­джень, Лон­дон:

— Існує три чин­ни­ки, які спо­ну­ка­ють ЄС ді­я­ти в на­прям­ку ство­ре­н­ня єв­ро­пей­сько­го обо­рон­но­го со­ю­зу. По-пер­ше, Брек­зит, по-дру­ге, обра­н­ня До­наль­да Трам­па пре­зи­ден­том США, по-тре­тє — пу­блі­ка­ція в черв­ні обо­рон­ної стра­те­гії, ме­та якої зро­би­ти ЄС ав­то­ном­ним грав­цем у сфе­рі обо­ро­ни. То­му тре­ба роз­гля­да­ти ці три чин­ни­ки, а та­кож фран­ко-ні­ме­цькі про­по­зи­ції зі ство­ре­н­ня обо­рон­но­го со­ю­зу, до яки­х­при­єд­на­ли­ся Іта­лія та Іспа­нія. Ви­со­кий пред­став­ник з пи­тань без­пе­ко­вої і зов­ні­шньої по­лі­ти­ки Фре­де­рі­ка Мо­ге­рі­ні го­тує план ім­пле­мен­та­ції обо­рон­но­го со­ю­зу, який бу­де пред­став­ле­но в гру­дні.

І якщо по­ди­ви­ти­ся на ці до­ку­мен­ти, то ідея ство­ре­н­ня обо­рон­но­го со­ю­зу не та­ка вже й ам­бі­тна і, зві­сно, не ду­блює НАТО. Думаю, го­лов­на ме­та вдо­ско­на­ле­н­ня обо­рон­но­го рин­ку, обо­рон­но­го пла­ну­ва­н­ня і ко­ор­ди­на­ції, а та­кож збіль­ше­н­ня ви­да­тків на обо­ро­ну, які ма­ють біль­ше ефе­ктив­но ви­тра­ча­тись. Крім то­го, спіль­не ви­ко­ри­ста­н­ня мо­жли­во­стей і спро­мо­жно­стей.

Що сто­су­є­ться ого­ло­ше­но­го пла­ну ство­ре­н­ня об’єд­на­но­го шта­бу, то він не бу­де та­ким ам­бі­тним, як очі­ку­ва­лось, йо­го бу­де ви­ко­ри­ста­но для тре­ну­вань, а не для вій­сько­ви­хмі­сій.

Я не думаю, що са­ме за­раз в єв­ро­пей­ських­сто­ли­ця­хі­снує бажання ство­ри­ти європейську армію. Адже обо­ро­на — це пре­ро­га­ти­ва уря­дів окре­ми­хкра­їн. А ЄС не­має обо­рон­ної по­лі­ти­ки. То­му ко­жен уряд мо­же за­ве­ту­ва­ти та­ку про­по­зи­цію. Біль­ше то­го, жо­ден уряд не пе­ре­дасть Брюс­се­лю ко­ман­ду­ва­н­ня на­ціо­наль­ни­ми зброй­ни­ми си­ла­ми. Важ­ко уяви­ти, щоб Брюс­сель міг ку­дись від­прав­ля­ти сол­дат, яко­їсь кра­ї­ни. Це бу­ло б по­ру­ше­н­ням на­ціо­наль­но­го су­ве­ре­ні­те­ту.

«ДО­КИ ІСНУЄ НАТО — САМОСТІЙНИЙ ОБОРОННИЙ СО­ЮЗ НЕ­МАЄ ЖОДНОЇ ПЕР­СПЕ­КТИ­ВИ»

Гри­го­рій ПЕРЕПЕЛИЦЯ, до­ктор по­лі­ти­чних на­ук, кон­флі­кто­лог, про­фе­сор Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Та­ра­са Шев­чен­ка:

— Єв­ро­пей­ці вже не впер­ше на­ма­га­ю­ться ство­ри­ти оборонний со­юз, але до­сі в ни­хні­чо­го не ви­хо­ди­ло. І за­раз, я думаю, та­кож ні­чо­го не ви­йде. Во­ни хо­чуть ре­а­ні­му­ва­ти об’єд­на­ний штаб, який на­ма­га­ли­ся ство­ри­ти в 1990-хро­ках. До ре­чі, тре­ба зга­да­ти ідею ство­ре­н­ня фран­ко-ні­ме­цько­го кор­пу­су у 60 тис. во­я­ків, яка так і за­ли­ши­лась на па­пе­рі. Окрім то­го, єв­ро­пей­ці не змо­гли сфор­му­ва­ти 15 ба­таль­йон­них­груп, які по­чи­на­ли фор­му­ва­ти у 2000-хро­ках . На­віть Укра­ї­на на­ма­га­лась увійти в одну з ба­таль­йон­но- та­кти­чних груп, яка ма­ла фор­му­ва­тись з кра­їн Ви­ше­град­ської гру­пи. Але ці ба­таль­йон­ні гру­пи не при­зна­че­ні для обо­ро­ни, а для між­на­ро­дних ста­бі­лі­за­цій­них, ми­ро­твор­чих груп мі­сій, а та­кож для бо­роть­би з те­хно­ген­ни­ми ава­рі­я­ми, сти­хій­ним ли­ха­ми, ін­ши­ми сло­ва­ми кри­зо­ви­хси­ту­а­цій. Ні про які обо­рон­ні пи­та­н­ня мо­ва не йде і все за­вер­ши­ться ні­чим, як це бу­ло в 1990-хі 2000-хро­ках .

Те­пер — про від­но­си­ни Укра­ї­ни і НАТО і про те, як Ки­їв має ре­а­гу­ва­ти на но­ву європейську іні­ці­а­ти­ву. Ни­ні­шня укра­їн­ська вла­да чі­тко не де­кла­рує ме­ти — вступ до Альян­су, а го­во­рить про до­ся­гне­н­ня стан­дар­тів Альян­су і що клю­чо­вим рі­ше­н­ням є ін­те­гра­ція в ЄС. Біль­ше то­го, обо­рон­ні пла­ни у нас на­ма­га­ю­ться під­тя­гну­ти під обо­рон­ні стру­кту­ри Єв­ро­со­ю­зу, які фа­кти­чно не існу­ють. А сам факт не­при­зна­че­н­ня упро­довж біль­ше ро­ку по­сла Укра­ї­ни в НАТО озна­чає, що ни­ні­шня вла­да не ма­є­мо на­мі­ру при­єд­ну­ва­тись до Альян­су.

Ра­смус­сен пра­виль­но ска­зав. На­віть ті ж ба­таль­йон­ні гру­пи ба­зу­ва­лись на мо­жли­во­стя­хНАТО, а не на вла­сни­хре­сур­сах . Це ма­ло на­зву — спіль­на без­пе­ко­ва та обо­рон­на по­лі­ти­ка, яка не ма­ла під со­бою жо­дни­хре­аль­ни­х­спро­мо­жно­стей. Біль­ше то­го, ре­аль­но пла­ну­ва­н­ня ве­лось у Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­му альян­сі. То­му до­ки існує НАТО — самостійний оборонний со­юз не має жодної пер­спе­кти­ви, як про це за­яв­ля­ють сьо­го­дні єв­ро­пей­ські по­лі­ти­ки.

Всі пре­зи­ден­ти США і ген­се­ки НАТО звер­та­ю­ться до єв­ро­пей­ськи­хкра­їн, щоб во­ни не­сли більшу від­по­від­аль­ність в рам­ка­хАльян­су за ко­ле­ктив­ну обо­ро­ну. По­ки що це дає ма­лий ефект. Біль­шість єв­ро­пей­ськи­хкра­їн ви­тра­чає мен­ше, ніж один від­со­ток ВВП на обо­ро­ну.

«Я ПРОПОНУВАВ СТВО­РИ­ТИ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФРАНЦУЗЬКИЙ ЛЕГІОН»

Едвард ЛУКАС,

стар­ший ві­це-пре­зи­дент Цен­тру ана­лі­зу єв­ро­пей­ської по­лі­ти­ки, Лон­дон:

«Все за­ле­жить від де­та­лей. На­да­ва­ти на по­тре­би обо­ро­ни біль­ше гро­шей і кра­ще їхви­тра­ча­ти, це — чу­до­во. А ду­блю­ва­ти НАТО, на­при­клад но­вою штаб-квар­ти­рою, — це мар­на тра­та ко­штів. Пі­дри­ва­н­ня НАТО бу­де жа­хли­вим. Я пропонував ство­ри­ти Європейський французький легіон ( яким би ке­ру­ва­ли фран­цу­зи та який був би від­кри­тим для всіх, який фі­нан­су­вав­ся би ЄС і пе­ре­бу­вав би під ко­ман­ду­ва­н­ням НАТО).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.