Трамп ди­стан­ці­ю­вав­ся від пра­вих екс­тре­мі­стів

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Обра­ний пре­зи­дент США До­нальд Трамп ди­стан­ці­ю­вав­ся від пра­во­екс­тре­міст­сько­го ру­ху Alt-Right. Пред­став­ни­ки цьо­го ру­ху ра­ні­ше зу­стрі­ли пе­ре­мо­гу мі­льяр­де­ра на ви­бо­ра­хна­цист­ським при­ві­та­н­ням. «Я за­су­джую їх. Від­ки­даю і за- су­джую», — за­явив Трамп на зу­стрі­чі з жур­на­лі­ста­ми га­зе­ти The New York Times. Крім то­го, Трамп за­явив, що не пла­нує іні­ці­ю­ва­ти подаль­ше роз­слі­ду­ва­н­ня що­до йо­го ко­ли­шньої су­пер­ни­ці Гі­ла­рі Клін­тон. Ра­ні­ше, під час пе­ред­ви­бор­чої кам­па­нії, Трамп не­о­дно­ра­зо­во ствер­джу­вав, що пе­ре­слі­ду­ва­ти­ме Клін­тон у су­до­во­му по­ряд­ку. Зви­ну­ва­че­н­ня бу­ли пов’яза­ні з ви­ко­ри­ста­н­ням нею, ко­ли во­на бу­ла держ­се­кре­та­рем США, при­ва­тно­го сер­ве­ра еле­ктрон­ної по­шти зі слу­жбо­вою ме­тою.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.