Чи до­по­мо­же но­ве при­зна­че­н­ня очи­сти­ти «ста­рих»?

«Про­цес лю­стра­ції був при­ре­че­ний від са­мо­го початку, то­му сьо­го­дні ми ба­чи­мо пов­ний ре­ванш си­сте­ми», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

Із ве­чо­ра вів­тор­ка у со­цме­ре­жах— но­ва те­ма для обго­во­ре­н­ня: ко­ри­сту­ва­чі актив­но, і ча­сто не­га­тив­но, ко­мен­ту­ють при­зна­че­н­ня в Мі­ні­стер­стві юсти­ції. За­мість Те­тя­ни Ко­за­чен­ко, ко­тра по­да­ла у від­став­ку пі­сля май­же дво­хро­ків очіль­ни­цтва де­пар­та­мен­ту з пи­тань лю­стра­ції Мі­ні­стер­ства юсти­ції, її обов’яз­ки тим­ча­со­во ви­ко­ну­ва­ти­ме Ан­на Ка­лин­чук. Обу­ре­н­ня гро­мад­сько­сті (ко­тра, вар­то за­ува­жи­ти, ча­сто по­спі­шає з емо­цій­ни­ми ви­снов­ка­ми, не за­гли­бив­шись у те­му) ви­кли­ка­ла пе­ре­дов­сім не­до­свід­че­ність Ан­ни, ко­тра до цьо­го пра­цю­ва­ла по­мі­чни­цею Ко­за­чен­ко. Екс-очіль­ни­ця де­пар­та­мен­ту на­пи­са­ла у «Фейс­бу­ці»: «Обго­во­ре­н­ня при­зна­че­н­ня ви­ко­ну­ю­чо­го обов’яз­ки (до мо­жли­во­сті про­ве­де­н­ня кон­кур­су від­по­від­но до всі­х­про­це­дур) не бу­ло для нас про­стим пи­та­н­ням, але на від­мі­ну від то­го, хто в цьо­му не ва­ри­ться, ми зна­є­мо всіх, хто про­я­вив се­бе в сфе­рі ре­а­лі­за­ції За­ко­ну «Про очи­ще­н­ня вла­ди»... Це тим­ча­со­ве при­зна­че­н­ня. Де­пар­та­мент ви­рі­шив, ко­му да­ти свою під­трим­ку — Ан­ні Ка­лин­чук. І так, їй 23 ро­ки (якщо б во­на ви­гля­да­ла як «те­тя» і в неї бу­ло 2 ді­тей, це б біль­ше «за­спо­ко­ї­ло» про­стір?). Але во­на ще більш без­ком­про­мі­сна (де до­ка­зи?! — Авт.), ніж я, знає всю істо­рію ро­бо­ти та ме­то­до­ло­гію. Ви­знаю, це ме­не ті­шить, так са­ме, як рі­вень осві­ти, знань та мо­ти­ва­ції. По­ди­ві­ться на де­пар­та­мент, є оче­ви­дним, що ці рі­ше­н­ня не є шту­чни­ми чи ви­пад­ко­ви­ми. Во­ни мо­ло­ді, ро­зум­ні, щи­рі і не­бай­ду­жі».

■ Олег ГЕРАСИМЧУК, до­цент ка­фе­дри дер­жав­но-пра­во­вих ди­сци­плін На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Острозь­ка ака­де­мія» , який за­кін­чи­ла Ан­на Ка­лин­чук, ко­мен­тує: «Мі­ні­стер­ство юсти­ції ни­ні зна­хо­ди­ться на фрон­ті пе­ре­за­ван­та­же­н­ня вла­ди і чи­ма­ло очі­ку­вань по­кла­да­є­ться са­ме на де­пар­та­мент з пи­тань лю­стра­ції. Ці­ка­во, що ко­мен­та­рі в со­цме­ре­жа­хі ін­тер­не­ті по­ля­ри­зу­ва­лись: одні ві­та­ли її з при­зна­че­н­ням, ін­ші ске­пти­чно оці­ню­ва­ли її вік і до­свід. Про­те, що ці­ка­во, ні­хто з тих, хто знав Аню хо­ча б де­який час, не на­пи­сав ні­чо­го ком­про­ме­ту­ю­чо­го про неї, від­зна­ча­ю­чи її без­ком­про­мі­сність, на­по­ле­гли­вість, фа­хо­вість у тій ро­бо­ті, якою во­на за­йма­є­ться в мі­ні­стер­стві з 2014 ро­ку. Кри­ти­ки ж ви­бу­хну­ли по­ро­жні­ми і ні­чим не під­твер­дже­ни­ми на­кле­па­ми. Чо­мусь пропу­сти­ли во­ни на її сто­рін­ці у ФБ по­ві­дом­ле­н­ня про не­нор­мо­ва­ну що­ден­ну ро­бо­ту до 3-ї го­ди­ни но­чі, під­го­тов­ку до­ку­мен­тів до Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду для за­хи­сту лю­стра­цій­но­го за­ко­но­дав­ства. Але то та­ке... Ще бу­ду­чи сту­ден­ткою На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Острозь­ка ака­де­мія», Аня Ка­лин­чук за­ре­ко­мен­ду­ва­ла се­бе з най­кра­що­го бо­ку. Не обме­жу­ю­чись су­то ака­де­мі­чним на­вча­н­ням, актив­но бра­ла участь у рі­зній гро­мад­ській ді­яль­но­сті: юри­ди­чна клі­ні­ка «Pro bono», се­мі­на­ри, тре­нін­ги у сту­дент­ських­гро­мад­ськи­хор­га­ні­за­ці­ях. Мо­жна оха­ра­кте­ри­зу­ва­ти її як пред­став­ни­цю мо­ло­до­го по­ко­лі­н­ня, яка не ви­знає ав­то­ри­те­ти за «бо так тре­ба», ці­ле­спря­мо­ва­ну, про та­ки­хка­жуть ще «self-made». По­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти, що при­зна­че­н­ня Ані Ка­лин­чук на по­са­ду — тим­ча­со­ве, як ска­зав сам мі­ністр — на 2-3 ти­жні, до­ки не від­бу­де­ться кон­курс. То­му очі­ку­ва­ти чо­гось гу­чно­го від но­во­го ке­рів­ни­ка (тим­ча­со­во ви­ко­ну­ю­чо­го обов’яз­ки) на­вряд чи вар­то. Про­те для са­мої Ані — це хо­ро­ший до­свід, ви­про­бу­ва­н­ня пу­блі­чною впі­зна­ва­ні­стю. Спо­ді­ва­юсь, що тест «мі­дни­ми тру­ба­ми» во­на прой­де з гі­дні­стю і по­ба­жаю їй успі­хів у май­бу­тньо­му».

■ Са­ма ж Ан­на у від­по­відь на за­ки­ди на­пи­са­ла на сво­їй сто­рін­ці у « Фейс­бу­ці » : «Так, я мо­ло­дий юрист, у ме­не ви­ща осві­та одно­го з про­від­ни­хВНЗ ці­єї кра­ї­ни і я 2 ро­ки про­пра­цю­ва­ла з Те­тя­ною Ко­за­чен­ко над ін­сти­ту­том лю­стра­ції в Укра­ї­ні, я знаю про неї все ( без пе­ре­біль­шень). І на­о­ста­нок — клю­чо­ва те­за ви­ко­на­н­ня мною обов’ яз­ків ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту, як і ого­ло­сив мі­ністр юсти­ції, — до про­ве­де­н­ня кон­кур­су на від­по­від­ну по­са­ду».

■ За «шу­мом» з при­во­ду ви­ко­ну­ва­ча обов’яз­ків тро­хи «за­гу­би­ло­ся» ін­ше пи­та­н­ня — а які зав­да­н­ня вза­га­лі спро­мо­жна ви­рі­ши­ти так зва­на лю­стра­ція в Укра­ї­ні в по­стмай­дан­ний пе­рі­од? Ще у жов­тні 2014 ро­ку «День» пи­сав: «Див­ним є кри­те­рій — лю­стру­ва­ти всіх, хто пра­цю­вав тільки за ре­жи­му Яну­ко­ви­ча (і то, під окре­ми­хо­сіб за­кон під­ко­ре­гу­ва­ли). А що ро­би­ти з ти­ми, хто пра­цю- вав за ре­жи­му Ку­чми?». На­га­да­є­мо, пер­шим, хто по­тра­пив від лю­стра­цію, став один із кра­щи­хукра­їн­ськи­хфах ів­ців у вій­сько­во­мор­ській сфе­рі, адмі­рал Ігор Ка­ба­нен­ко.

■ То­ді, ще у жов­тні 2014-го, один із ав­то­рів Кон­сти­ту­ції 1996 ро­ку, про­фе­сор На­УКМА Ві­ктор Му­сі­я­ка ко­мен­ту­вав «Дню»: «Той факт, що лю­стра­ці­єю за­йма­ти­ме­ться Мін’юст — дер­жав­ний ор­ган, хо­ча із за­лу­че­н­ням гро­мад­сько­сті, ство­ре­н­ням ко­мі­сій, — це не­пра­виль­но. Ко­ли вла­да за­йма­є­ться са­ма со­бою, на­віть ці­ла низ­ка ан­ти­ко­ру­пцій­ни­хза­ко­нів мо­же не спра­цю­ва­ти. Мо­же від­бу­ти­ся роз­по­всю­дже­н­ня тра­ди­цій укра­їн­ської по­лі­ти­чної ко­ру­пції — ко­ли «сво­їх» за­ли­шать, а ін­ших «лю­стру­ють». І лю­стра­ція про­сто ста­ла ме­то­дом роз­пра­ви з опо­нен­та­ми.

■ Са­ма Те­тя­на Ко­за­чен­ко, ко­мен­ту­ю­чи свою за­пла­но­ва­ну від­став­ку, в ефі­рі одно­го з те­ле­ка­на­лів за­зна­чи­ла: «Я по­да­ру­ва­ла два ро­ки сво­го про­фе­сій­но­го жи­т­тя дер­жа­ві, я про­зві­ту­ва­ла про свою ді­яль­ність і ство­ри­ла де­пар­та­мент, який пов­ні­стю зда­тний про­во­ди­ти ре­а­лі­за­цію за­ко­ну». Во­дно­час во­на ви­зна­ла, що очи­ще­н­ня зов­сім не тор­кну­ло­ся, на­при­клад, су­до­вої гіл­ки вла­ди.

■ То, мо­жли­во, вар­то бра­ти­ся не за лю­стра­цію, а за ство­ре­н­ня єди­них«пра­вил гри», які пра­цю­ва­ти­муть на дер­жа­ву, а не кон­кре­тни­хбе­не­фі­ці­а­рів?

■ «Див­но, що ця від­став­ка не від­бу­ла­ся ра­ні­ше. Оскіль­ки сьо­го­дні аб­со­лю­тно оче­ви­дно, що лю­стра­ція як спро­ба очи­ще­н­ня вла­ди про­сто за­хли­ну­ла­ся, ко­мен­тує «Дню» пре­зи­дент Пер­шо­го до­бро­воль­чо­го мо­біль­но­го шпи­та­лю ім. Ми­ко­ли Пи­ро­го­ва Ген­на­дій ДРУЗЕНКО. — Мо­жли­во, най­більш кри­чу­щий при­клад — якраз на схо­ді кра­ї­ни, де ми пра­цю­є­мо. На по­са­ді ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров’ я Лу­ган­ської вій­сько­во- ци­віль­ної адмі­ні­стра­ції від­но­ви­ли па­на Ма­ли­ша, який встиг по­бу­ва­ти на­віть « за­сту­пни­ком мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я» так зва­ної ЛНР. Але на­справ­ді цей про­цес був при­ре­че­ний від початку. Ко­ли пре­зи­ден­том стає спів­за­снов­ник Пар­тії ре­гіо­нів, спо­ді­ва­тись, що Пар­тія ре­гіо­нів і її ле­гіо­ни бу­дуть лю­стро­ва­ні, бу­ло ро­ман­ти­кою. Спо­ча­тку во­на спра­цю­ва­ла на яко­мусь се­ре­дньо­му рів­ні, але сьо­го­дні ми ба­чи­мо пов­ний ре­ванш си­сте­ми, ба біль­ше — у пре­зи­ден­та та прем’єра ба­чи­мо став­ку на ти­хлю­дей, на яки­хі три­ма­лась си­сте­ма. За­мість ре­форм від­бу­ва­є­ться ре­став­ра­ція з ін­ши­ми очіль­ни­ка­ми та ін­ши­ми бе­не­фі­ці­а­ра­ми. То­му ло­гі­чно — чим не­до­свід­че­ні­ше ви­гля­да­ти­муть лю­ди, які фор­маль­но від­по­від­а­ти­муть за лю­стра­цію, тим лег­ше бу­де ском­про­ме­ту­ва­ти всю спро­бу раз і на­зав­жди».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.