Укра­їн­ський ВПК отри­має но­ві за­мов­ле­н­ня

23 ли­сто­па­да в Па­ки­ста­ні бу­ло до­ся­гну­то до­мов­ле­но­сті на кон­тра­кти по­над 600 міль­йо­нів до­ла­рів США

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Від­по­від­ний Ме­мо­ран­дум про спів­ро­бі­тни­цтво під­пи­са­ли Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Дер­жав­ної ком­па­нії « Укр­спе­цекс­порт» Пав­ло Бу­кін та Го­ло­ва прав­лі­н­ня Під­при­єм­ства важ­кої про­ми­сло­во­сті HIT TAXILA ге­не­рал- лей­те­нант Ва­джит Са­їд Ху­сейн. Про це го- во­ри­ться на сай­ті Мі­н­обо­ро­ни Укра­ї­ни.

Під­пи­са­н­ня від­бу­ло­ся за уча­сті Мі­ні­стра обо­ро­ни Укра­ї­ни ге­не­ра­ла ар­мії Укра­ї­ни Сте­па­на Пол­то­ра­ка, Пер­шо­го за­сту­пни­ка Се­кре­та­ря Ра­ди на­ціо­наль­ної без­пе­ки та обо­ро­ни Укра­ї­ни Оле­га Глад­ков­сько­го та Фе­де­раль­но­го мі­ні­стра обо­рон­ної про­ми­сло­во­сті Па­ки­ста­ну Ра­на Тан­вір Ху­сей­на.

До­мов­ле­но­сті сто­су­ю­ться те­хні­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня та мо­дер­ні­за­ції тан­ків. Як на­слі­док, укра­їн­ські під­при­єм­ства вій­сько­во-про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу отри­ма­ють за­мов­ле­н­ня на су­му по­над 600 млн до­ла­рів США.

ФОТО НАДАНО МІ­НІ­СТЕР­СТВОМ ОБО­РО­НИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.