Но­ва ста­ра істо­рія

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

«Фан­та­сти­чні зві­рі та де їх шу­ка­ти» — це по­вер­не­н­ня Джо­ан Ро­у­лінг у ве­ли­ку кі­не­ма­то­гра­фі­чну гру

По­вер­не­н­ня з кру­пним бю­дже­том і ба­га­то­міль­йон­ною ау­ди­то­рі­єю. От­же, не­від­во­ро­тне від­бу­ло­ся: пі­сля екс­пе­ри­мен­тів у жан­рах­де­те­кти­ву та пси­хо­ло­гі­чної дра­ми ав­тор­ка ро­ма­нів про Гар­рі Пот­те­ра зайня­ла­ся тим, що в неї ви­хо­дить най­кра­ще: скла­да­н­ням істо­рій про ча­клу­нів.

Цьо­го ра­зу в неї ді­ють уже не юні вун­дер­кін­ди, а ціл­ком до­ро­слі пер­со­на­жі: ма­гі­чна по­лі­ці­ян­тка Ті­на Голд­штейн (Ке­трін Уо­тер­стон), її се­стра — кра­су­ня й те­ле­пат Квін­ні (Елі­сон Су­дол), ви­пад­ко­вий тов­стун-бу­ло­чник Якоб Ко­валь­ський ( Ден Фо­глер) і ру­дий ди­ва­ку­ва­тий бри­та­нець Ньют Ска­ман­дер (Ед­ді Ре­дмайн), який при­їхав у Нью- Йорк 1926 ро­ку ( су­хий за­кон, ма­фія то­що) з пов­ною ва­лі­зою не­ймо­вір­ни­хбе­стій. Вла­сне, дов­ко­ла ци­хі­стот і зді­йма­є­ться ме­ту­шня з не­пе­ре­дба­чу­ва­ни­ми на­слід­ка­ми.

На­справ­ді «Фан­та­сти­чні зві­рі та де їхшу­ка­ти» — не ро­ман, а ти­по­вий бе­сті­а­рій (у все­сві­ті Пот­те­ра — по­сі­бник для ма­гів, ав­то­ром яко­го і є Ска­ман­дер), тож, по су­ті, сце­на­рій пи­сав­ся на­но­во, і йо­го — впер­ше — ство­ри­ла са­ма Ро­у­лінг; у по­пе­ре­дні­хча­сти­нах«пот­те­рі­а­ни» во­на не ма­ла та­ко­го кон­тро­лю над дра­ма­тур­гі­єю. Ре­жи­се­ром став Де­від Єтс, що зняв чо­ти­ри остан­ні кар­ти­ни про Гар­рі Пот­те­ра.

По філь­му по­мі­тні і силь­ні сто­ро­ни, і ва­ди ду­е­ту Ро­у­лінг- Єтса. У всьо­му, що сто­су­є­ться рі­зно­ма­ні­тних хи­мер­ни­хі­стот, ма­гі­чни­хпра­ктик, ек­зо­ти­чни­хкра­є­ви­дів, слі­пу­чи­хспе­це­фе­ктів, «Фан­та­сти­чні зві­рі...» — це чу­до­ва екран­на каз­ка, ко­тра ви­кли­кає пря­мо-та­ки ди­тя­чий за­хват (на зло­дій­ку­ва­то­го ка­чко­дзьо­ба, зокре­ма, мо­жна ди­ви­ти­ся не­скін­чен­но). Ко­ли ж спра­ва до­хо­дить до лю­дей, то по­чи­на­ю­ться тру­дно­щі. Ро­у­лінг ні­ко­ли не бу­ла силь­ною в лі­ри­чни­хсце­на­хта пси­хо­ло­гі­чних ню­ан­сах, а тут са­ма ло­гі­ка опо­віді по­тре­бує їху від­чу­тно біль­шо­му об’ ємі, аніж у при­го­да­хПот­те­ра. Ед­ді Ре­дмайн — хо­ро­ший актор (то­рік отри­мав «Оска­ра» не тільки за кра­си­ві очі), але ре­шта з основ­но­го скла­ду, за ви­ня­тком ли­хо­дія Пер­си­ва­ля у ви­ко­нан­ні чу­до­во­го Ко­лі­на Фар­рел­ла, до йо­го рів­ня не до­тя­гує. Ді­а­ло­ги ря­сні­ють штам­па­ми, гу­мор дає осі­чки. В під­сум­ку все це при­зво­дить до ре­гу­ляр­ни­хза­па­дань у ціл­ком ба­наль­ний ме­ло­дра­ма­тизм.

Та все ж Єтсу і Ро­у­лінг вда­ло­ся го­лов­не — ство­ри­ти пе­ре­кон­ли­вий ма­гі­чний світ в ан­ту­ра­жі джа­зо­во- ганг­стер­ської Аме­ри­ки, хай і за до­по­мо­гою вже ви­ко­ри­ста­ни­х­при­йо­мів. Вдя­чна й чи­ма­ла пу­блі­ка в но­вої за­ба­ви вже є: фільм б’ є ка­со­ві ре­кор­ди по всьо­му сві­ту. Ли­ша­є­ться спо­ді­ва­ти­ся, що фан­та­зії та на­тхне­н­ня ав­то­рам ви­ста­чить на весь цикл, в яко­му за­пла­но­ва­но п’ять ча­стин.

ФОТО НАДАНО КІНОТЕАТРОМ «КИ­ЇВ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.