«Жі­но­чий дім (Ці­на лю­бо­ві)» — 29 ли­сто­па­да, На­ціо­наль­ний те­атр ім. М. Зань­ко­ве­цької(Львів)

Den (Ukrainian) - - Культура -

Пси­хо­ло­гі­чну­дра­муз еле­мен­та­ми де­те­кти­ву­за п’єсою поль­сько­го дра­ма­тур­га Зоф’ї Нал­ков­ської по­ста­ви­ла ми­ну­ло­го се­зо­ну зна­ний львів­ський ре­жи­сер Ал­ла Ба­бен­ко. Ви­ста­ва ви­кли­ка­ла ве­ли­кий ре­зо­нанс упу блі­ки та те­а­траль­них кри­ти­ків. Це істо­рія про те, як на­віть най­ближ­чі лю­ди мо­жуть бу­ти одне для одно­го за­гад­кою... В одно­му бу­дин­ку жи­вуть ше­сте­ро са­мо­тніх жі­нок. Ко­жна з них ко­лись ма­ла чо­ло­ві­ка і ро­ди­ну, а ни­ні всі — від най­стар­шої, го­ло­ви ро­ди­ни Це­лі­ни Бєль­ської (Оле­ксан­дра Гу­ме­не­цька), до най­мо­лод­шої Ру­жі, її ону­ки (Хри­сти­на Гри­цен­ко) — жи­вуть ми­ну­лим і спо­га­да­ми... У ви­ста­ві не­має тра­ди­цій­но «по­зи­тив­них» і «не­га­тив­них» пер­со­на­жів — ко­жна ге­ро­ї­ня ці­ка­ва по-сво­є­му, але їх об’єд­нує те, що май­же ні­хто не був ща­сли­вим в осо­би­сто­му жит­ті. Єди­на, хто спро­бує пе­ре­рва­ти цю сум­ну тра­ди­цію, — Ева Ла­штув­на (Хри­сти­на Гу­зиль), яка по­при пе­ре­по­ни від­ва­жу­є­ться пі­ти за ко­ха­ним, Муж­чи­ною у ка­пе­лю­сі (Ві­та­лій Гон­ча­рен­ко), а їхній фі­наль­ний та­нець мо­жна на­зва­ти гім­ном ко­хан­ню...

ФОТО ТА­РА­СА ВАЛЬКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.