Сол­дат­ська прав­да

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ро­ман «Іло­вайськ» Євгена По­ло­жія — це роз­по­відь про вій­ну­без ку­пюр та сен­ти­мен­тів. Книжка ви­йшла уви­дав­ни­цтві «Фо­ліо». Текст по­бу­до­ва­но на ре­аль­них по­ді­ях — свої істо­рії ав­то­ро­ві роз­по­ві­ли близь­ко 100 оче­вид­ців кри­ва­вих по­дій — бій­ці до­бро­воль­чих ба­таль­йо­нів «Дон­бас», «Дні­про-1», «Хер­сон», «Ми­ро­тво­рець», 39-го («Дні­про-2»), 40-го («Крив­бас»), 42-го ба­таль­йо­ну­те­ри­то­рі­аль­ної обо­ро­ни, сол­да­ти та офі­це­ри 17-ї тан­ко­вої бри­га­ди, 51-ї, 92-ї, 93-ї бри­гад ЗСУ, при­кор­дон­ни­ки Сум­сько­го пе­ре­сув­но­го за­го­ну. По­між ге­ро­їв, які ма­ють ре­аль­них про­то­ти­пів, є й ви­га­да­ні пер­со­на­жі. В їхніх істо­рі­ях — ци­нізм вій­ни по­ряд із лю­дя­ні­стю, що між жи­т­тям і смер­тю стає по­ря­тун­ком та при­хис­тком... Єв­ген По­ло­жій пи­сав ро­ман одра­зу­дво­ма мо­ва­ми: опо­віді оче­вид­ців ав­тор за­пи­су­вав ті­єю мо­вою, якою го­во­рив ре­спон­дент, від­так пе­ре­кла­дав їх. Та­ким чи­ном, книжка має дві пов­но­цін­ні ав­тор­ські вер­сії — укра­їн­ську та ро­сій­ську.Не­зва­жа­ю­чи на до­ку­мен­таль­ний стри­жень, «Іло­вайськ» не є жур­на­ліст­ським роз­слі­ду­ва­н­ням, а пра­гне­н­ням ав­то­ра роз­ка­за­ти про до­сі не з’ясо­ва­ні фа­кти що­до іло­вай­ської тра­ге­дії. Прав­да люд­сько­го жи­т­тя уро­ма­ні ви­ща за прав­ду­ста­ти­сти­ки. Йо­го справ­жня ме­та — вша­ну­ва­ти за­ги­блих в «Іло­вай­сько­му ко­тлі», по­да­ру­ва­ти про­дов­же­н­ня їхнім жи­т­тям — усло­ві, в пам’яті, упли­ні ві­ків. Ро­зді­ли тво­ру­на­бли­же­ні до мо­но­ло­гів ге­ро­їв. На по­ча­тку­книж­ки це на­віть дає той ефект, що текст чи­та­є­ться як су­то до­ку­мен­таль­ний. І ли­ше да­лі, ко­ли рва­ні епі­зо­ди по­чи­на­ють сплі­та­ти­ся між со­бою в єди­не ці­ле, чи­тач ви­хо­дить на рі­вень сприйня­т­тя ав­тор­сько­го ху­до­жньо­го ці­ло­го, мас­шта­бної тра­ге­дії, пе­ред­усім пси­хо­ло­гі­чної.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.