Ла­ра Фа­бі­ан — 2 і 3 гру­дня, Па­лац «Укра­ї­на»

Den (Ukrainian) - - Культура - Пі­дго­ту­ва­ла Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

У на­шій сто­ли­ці від­бу­ду­ться соль­ні ве­чо­ри зна­ме­ни­тої фран­ко­мов­ної спів­а­чки бель­гій­сько-іта­лій­сько­го по­хо­дже­н­ня, гро­ма­дян­ки Ка­на­ди, чий уні­каль­ний го­лос (лі­ри­чне со­пра­но ді­а­па­зо­ном учо­ти­ри окта­ви) не сплу­та­єш із жо­дним ін­шим, і на­віть най­су­во­рі­ші кри­ти­ки на­зи­ва­ють йо­го «ан­гель­ським». Ім’я Ла­ри Фа­бі­ан асо­ці­ю­є­ться з ні­жні­стю, жі­но­чні­стю, щи­рі­стю і ви­со­ким про­фе­сіо­на­лі­змом. Спі­ва­чка вже не раз при­їжджа­ла в Укра­ї­нуі має ці­лу­ар­мію фа­нів. Її кон­цер­ти зав­жди від­бу­ва­ю­ться з су­пе­ран­шла­га­ми. На ве­ли­кій сце­ні Ла­ра ви­сту­пає з 14 ро­ків і всти­гла об’їха­ти з га­стро­ля­ми чи­ма­ло кра­їн. До ре­чі, під час зйо­мок у му­зи­чній кар­ти­ні Ала­на Ба­до­є­ва «Ма­де­му­а­зель Жи­ва­го» Фа­бі­ан зі­зна­ла­ся, що по­лю­би­ла укра­їн­ців за те, що во­ни го­стин­ні й му­жні. Спі­ва­чка має рі­зно­ма­ні­тний ре­пер­ту­ар. У Ки­є­ві Ла­ра Фа­бі­ан ви­ко­нає не­ймо­вір­ний «ко­ктейль» зі сво­їх кра­щих ком­по­зи­цій — Je T’aime, Adagio, Je Suis Malade, Broken Vow, Perdere L’amore, Tout, Je T’appartiens та ін­ших, во­на та­кож по­обі­ця­ла му­зи­чні сюр­при­зи — прем’єри.

ФОТО НАДАНО ОРГАНІЗАТОРАМИ ГАСТРОЛЕЙ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.