«Еко­но­мі­ка вже ви­йшла з ку­тка»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Ін­фор­ма­цій­ний фон еко­но­мі­чни­хно­вин, що ста­ран­но утри­му­є­ться вла­дою в по­зи­тив­но­му се­гмен­ті, по­стій­но де­мон­струє тен­ден­цію до ви­хо­ду з ньо­го. Чи­та­є­мо: до­бро­бут до­мо­го­спо­дарств Укра­ї­ни з се­ре­ди­ни 2015 ро­ку зни­зив­ся на 18,5%, по­ві­дом­ляє мі­жна­ро­дний ін­ве­ст­банк Credit Suisse; зро­ста­н­ня пром­ви­ро­бни­цтва у кра­ї­ні в жов­тні 2016-го спо­віль­ни­ло­ся до 0,8%, ін­фор­мує Держ­стат; МВФ че­кає від вла­стей Укра­ї­ни ви­ро­ків що­до ви­со­ко­по­став­ле­ни­хко­ру­пціо­не­рів, за­яв­ляє мі­сія МВФ.

Та все ж ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Між­на­ро­дно­го фон­ду Блей­зе­ра в Укра­ї­ні Олег Устен­ко, який не­гла­сно ви­ко­нує роль спо­лу­чної лан­ки між аме­ри­кан­ським і укра­їн­ським бі­зне­сом, по­чи­нає своє спіл­ку­ва­н­ня з жур­на­лі­ста­ми з опти­мі­сти­чно­го твер­дже­н­ня про те, що «укра­їн­ська еко­но­мі­ка вже ви­йшла з ку­тка і цьо­го ро­ку по­ка­же зро­ста­н­ня на рів­ні одно­го від­со­тка. А на­сту­пно­го ро­ку про­гноз два або на­віть три від­со­тки».

■ На жаль, да­лі йде чи не су­ціль­ний не­га­тив. «Усе це озна­чає, що ми зна­хо­ди­мо­ся на­ба­га­то ниж­че за рі­вень, з яко­го по­ча­ли па­ді­н­ня 2013 ро­ку. Якщо взяти 2014 і 2015 ро­ки, то ми ку­му­ля­тив­но впа­ли біль­ше ніж на 17%. І що ду­же при­кро, ми зна­хо­ди­мо­ся на­ба­га­то ниж­че, ніж 1991 ро­ку, з яко­го ко­лись по­ча­ли ру­хв­низ. До цьо­го ча­су ми не до­тя­гли до 65% від ВВП 1991 ро­ку. Хо­ча мо­жна спе­ре­ча­ти­ся про стру­кту­ру ВВП то­ді і за­раз, але факт за­ли­ша­є­ться фа­ктом: кра­ї­на, яка зро­стає низь­ки­ми тем­па­ми і (що ще гір­ше) па­дає, то­чно не йде у від­рив (впе­ред) у по­рів­нян­ні з ін­ши­ми еко­но­мі­ка­ми».

«Якщо ми за­кін­чу­є­мо цей рік із ВВП на ду­шу на­се­ле­н­ня ледь ви­щим, ніж дві ти­ся­чі до­ла­рів (я не вра­хо­вую тут па­ри­тет ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті), то це озна­чає, що ми є одні­єю з най­бі­дні­ши­хкра­їн Цен­траль­ної та Схі­дної Єв­ро­пи, — кон­ста­тує Устен­ко і по­рів­нює. — Ру­му­ни за­кін­чать рік із ВВП тро­хи ви­щим $6 ти­сяч на ду­шу на­се­ле­н­ня, угор­ці — близь­ко $10 ти­сяч». Ка­жу­чи про при­чи­ни та­ко­го роз­ри­ву, екс­перт за­ува­жує, що «Укра­ї­на ба­зу­є­ться на ста­рій мо­де­лі еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня, ми — екс­пор­то­за­ле­жна еко­но­мі­ка, і за три остан­ні ро­ки не змо­гли пе­ре­ла­ма­ти цей тренд і пе­ре­йти в ін­ве­сти­цій­ну мо­дель роз­ви­тку, от­же по­стій­но за­ле­жи­мо від ста­ну зов­ні­шні­хрин­ків.

■ «Остан­ні­ми ро­ка­ми в Укра­ї­ні спо­сте­рі­га­є­ться ко­лапс екс­пор­ту, — го­во­рить екс­перт, — хо­ча, якщо ві­ри­ти від­но­сним ци­фрам, у нас ста­ла­ся сер­йо­зна пе­ре­орі­єн­та­ція з ро­сій­сько­го на єв­ро­пей­ські рин­ки. Про­те про у гро­шо­во­му екві­ва­лен­ті, на жаль, ситуація дра­ма­ти­чна — ми втра­ти­ли мі­льяр­ди до­ла­рів. Якщо 2013 ро­ку ВВП Укра­ї­ни скла­дав при­бли­зно $170 мі­льяр­дів, цьо­го ро­ку ВВП бу­де при­бли­зно $95 мі­льяр­дів». «Не слід че­ка­ти пе­ре­ло­му си­ту­а­ції і 2017 ро­ку, — про­гно­зує Устен­ко. — Він бу­де вкрай скла­дним для Укра­ї­ни. По­тре­бу в зов­ні­шньо­му фі­нан­су­ван­ні ми оці­ню­є­мо не мен­ше $10 мі­льяр­дів. Цьо­го ро­ку Укра­ї­на, ско­рі­ше за все, не отри­має транш від МВФ. І у ме­не ве­ли­кі сум­ні­ви в то­му, що 2017 ро­ку Укра­ї­на змо­же про­дов­жи­ти актив­ну фа­зу спів­пра­ці з ним. Ми ба­чи­ли за­яву МВФ, та і моє фор­маль­не і не­фор­маль­не спіл­ку­ва­н­ня з екс­пер­та­ми у Ва­шинг­то­ні та європейських сто­ли­ця­хсвід­чить про те са­ме».

«На­ші роз­ра­хун­ки по­ка­зу­ють, — на­по­ля­гає Устен­ко, — для то­го щоб еко­но­мі­ка кра­ї­ни актив­но роз­ви­ва­ла­ся і кра­ї­на мо­гла бо­ро­ти­ся з бі­дні­стю, її зро­ста­н­ня має бу­ти не мен­ше 5% на рік. От­же, 2—3% на­сту­пно­го ро­ку — це сум­ний по­ка­зник. Оскіль­ки за цей час ло­ко­мо­тив між­на­ро­дної еко­но­мі­ки ру­ха­ти­ме­ться з ви­щою швид­кі­стю — близь­ко 4%, і на­ше від­ста­ва­н­ня на­ро­ста­ти­ме. А це зу­мо­вить подаль­ший роз­рив у рів­ні жи­т­тя». «Щоб роз­ви­ва­ти­ся за ін­ве­сти­цій­ною мо­де­л­лю, по­трі­бно про­во­ди­ти сер­йо­зні стру­ктур­ні ре­фор­ми; але ми не­пра­виль­но тра­кту­є­мо МВФ ли­ше як гро­ші, — кри­ти­кує екс­перт. — На­справ­ді це на­гля­дач над тим, чи на­ма­га­є­ться кра­ї­на щось для се­бе зро­би­ти що­до ре­фор­му­ва­н­ня. Ну що, на­при­клад, по­га­но­го в то­му, що МВФ ви­ма­гає від нас бо­роть­би з ко­ру­пці­єю або жи­ти від­по­від­но до сво­їх­ста­тків, і як на­слі-

Ек­спер­ти про­гно­зу­ва­ли зро­ста­н­ня ВВП на на­сту­пний рік

док — по­ни­зи­ти де­фі­цит держ­бю­дже­ту? Для ме­не МВФ — це в пер­шу чер­гу ре­фор­ми, а вже по­тім гро­ші, які мо­же отри­ма­ти Укра­ї­на».

■ «При цьо­му ме­не ля­кає за­ява на­шо­го мі­ні­стра фі­нан­сів про те, що ми мо­же­мо про­жи­ти і без гро­шей МВФ, — за­яв­ляє Устен­ко, — Я бо­ю­ся, що це ре­аль­но мо­же бу­ти ба­зо­вим сце­на­рі­єм Укра­ї­ни, яка не ду­же ба­жає ро­би­ти стру­ктур­ні ре­фор­ми, мо­жли­во, че­рез ко­ло­саль­ний опір бю­ро­кра­ти­чно­го апа­ра­ту та від­су­тність по­лі­ти­чної во­лі, яка мо­гла б пе­ре­ло­ми­ти цей опір. Це озна­чає, що не бу­де ре­аль­ни­хзру­шень у бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю, хо­ча Укра­ї­на на 130-му мі­сці зі 167 кра­їн. Та все ж МВФ ви­ма­гає від нас у цьо­му ре­аль­ни­хре­зуль­та­тів. На за­хо­ді нам став­лять за при­клад, ска­жі­мо, Ру­му­нію, де стри­бок що­до по­лі­пше­н­ня ін­вес­тклі­ма­ту став­ся то­ді, ко­ли прем’єр і де­кіль­ка мі­ні­стрів ці­єї кра­ї­ни по­тра­пи­ли до в’язни­ці ра­зом з 20 чле­на­ми пар­ла­мен­ту. Ба­га­то го­во­ри­ться про Гва­те­ма­лу, де був ство­ре­ний ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд із іно­зем­ців, то­му що не бу­ло до­ві­ри до вла­сної су­до­вої си­сте­ми. Там су­ди­ли са­мо­го пре­зи­ден­та».

«На­скіль­ки та­кі ва­рі­ан­ти мо­жли­ві в Укра­ї­ні? — за­пи­тує Устен­ко. — З одно­го бо­ку, са­ме ли­ше по­ка­ра­н­ня не ви­рі­шує всі­хпи­тань, але на­ші пар­тне­ри в роз­мо­ва­хча­сто на­тя­ка­ють на «ве­ли­ку ри­бу». «У нас же в ба­зо­во­му сце­на­рії, ймо­вір­ні­ше, бу­дуть упо­віль­не­ні ре­фор­ми, які ско­рі­ше за все, не до­зво­лять отри­ма­ти по­хі­дну від спів­пра­ці з МВФ — гро­ші, — пе­ред­ба­чає екс­перт. — а якщо так, то їхне бу­де і від ін­ши­хмі­жна­ро­дни­хфі­нан­со­ви­хін­сти­ту­цій. При цьо­му пра­гма­тизм у від­но­си­на­хміж Укра­ї­ною і США, во­че­видь, на­ро­ста­ти­ме. І Укра­ї­на, яка мо­гла ра­ні­ше роз­ра­хо­ву­ва­ти на га­ран­тії аме­ри­кан­сько­го мін­фі­ну, їхна­вряд чи змо­же в дося­жно­му май­бу­тньо­му отри­ма­ти». В пер­ших дво­хквар­та­ла­хна­сту­пно­го ро­ку для на­шої кра­ї­ни, на дум­ку екс­пер­та, бу­дуть за­кри­ті та­кож рин­ки зов­ні­шньо­го за­по­зи­че­н­ня ка­пі­та­лу, які Укра­ї­на на­ма­га­ти­ме­ться те­сту­ва­ти. Але в будь-яко­му ра­зі там мо­жна бу­де по­зи­чи­ти ли­ше один-два мі­льяр­ди до­ла­рів.

■ До­сить різ­кий про­гноз еко­но­мі­чних пер­спе­ктив на­шої кра­ї­ни та­кож у фі­нан­со­во­го екс­пер­та, управ­ля­ю­чо­го пар­тне­ра ком­па­нії Capital Times Ері­ка На­йма­на. На йо­го дум­ку, ви­бо­ри в США істо­тно змі­ню­ють сто­сун­ки між на­ши­ми кра­ї­на­ми. Змен­шу­є­ться ві­ро­гі­дність під­трим­ки по­то­чно­го ста­но­ви­ща справ в Укра­ї­ні. Но­ва адмі­ні­стра­ція ви­су­ва­ти­ме ви­ра­зні­ші та чі­ткі­ші ви­мо­ги. «Я думаю, що на­віть не бу­де ви­ня­тком мі­жна­ро­дний три­бу­нал що­до Укра­ї­ни й укра­їн­ськи­хв­ла­стей, — го­во­рить екс­перт. — За­хід, схо­же, на­стіль­ки роз­ча­ро­ва­ний у зда­тно­сті Укра­ї­ни ре­фор­му­ва­ти­ся са­мо­стій­но, що за­ба­жає до­сить жорс­тко­го втру­ча­н­ня», — пе­ред­ба­чає фі­нан­сист.

Ще один фі­нан­со­вий екс­перт, ке­рів­ник про­е­кту «Шлях­до успі­ху» Ан­дрій Блі­нов спро­бу­вав зро­би­ти опти­мі­сти­чні­ший про­гноз, але по­чав із мо­жли­во­го де­фол­ту. На йо­го дум­ку, він бу­де, якщо і не в 2018му, то на­сту­пно­го ро­ку. Якщо з бю­дже­том прин­ци­по­во ні­чо­го не змі­ни­ться, то 2018 ро­ку Укра­ї­ні до­ве­де­ться від­да­ти май­же тре­ти­ну йо­го при­бу­тків на ви­пла­ти за су­ку­пним бор­гом. «Я не впев­не­ний, — го­во­рить він що­до цьо­го, — що тер­пі­н­ня гро­ма­дян про­тя­гом чо­ти­рьо­хро­ків по­спіль ви­ста­чить, щоб не про­го­ло­су­ва­ти за яких-не­будь уль­тра-со­ці­а­лі­стів, прі­звищ яки­хми за­раз на­віть і не зна­є­мо, або зна­є­мо, але і не пі­до­зрю­є­мо, що во­ни на­стіль­ки со­ці­а­лі­сти». Екс­перт роз­по­від­ає ко­ро­ткий анек­дот: пі­сля е-де­кла­ру­ва­н­ня МВФ про­сить кре­дит в укра­їн­ських­де­пу­та­тів і чи­нов­ни­ків. І все ж Блі­но­ву вда­ло­ся роз­чу­ти но­тку «обме­же­но­го опти­мі­зму» в ни­ні­шній укра­їн­ській сим­фо­нії. На йо­го дум­ку, її зі­грав се­ктор бу­дів­ни­цтва, який де­мон­струє зро­ста­н­ня і мо­же по­тя­гну­ти за со­бою ін­ші га­лу­зі еко­но­мі­ки. Це свід­чить про те, що укра­їн­ський бі­знес по­чав орі­єн­ту­ва­ти­ся на вну­трі­шні ре­сур­си, за­ува­жує Блі­нов.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.