Про­гра­ма, яка «зни­щує ко­ру­пцію і по­пов­нює бю­джет»

Мі­ністр юсти­ції під­бив під­сум­ки ро­ку ро­бо­ти си­сте­ми еле­ктрон­них тор­гів аре­што­ва­ним май­ном

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Зав­дя­ки си­сте­мі еле­ктрон­ни­хтор­гів аре­што­ва­ним май­ном (СЕТАМ) вда­ло­ся по­пов­ни­ти бю­джет на по­над 200 млн гри­вень та збіль­ши­ти вар­тість про­да­но­го май­на на 25%. А зна­чить, си­сте­ма до­ве­ла свою ефе­ктив­ність та на­дій­ність.

Мі­ністр юсти­ції Укра­ї­ни Пав­ло Пе­трен­ко, який є го­лов­ним іде­о­ло­гом ство­ре­н­ня цьо­го дер­жав­но­го під­при­єм­ства, не при­хо­ву­вав за­до­во­ле­н­ня ре­зуль­та­та­ми ро­бо­ти СЕТАМ за ми­ну­лий рік. За йо­го сло­ва­ми, зав­дя­ки то­му, що ло­ти, ви­став­ле­ні на тор­ги, про­да­ва­ли­ся з під­ви­ще­н­ням стар­то­вої ці­ни, про­тя­гом 2016 ро­ку дер­жав­ний бю­джет по­пов­нив­ся на су­му у по­над 200 млн грн. Очіль­ник Мін’юсту осо­бли­во за­зна­чив, що ра­ні­ше ці ко­шти йшли на ра­хун­ки ко­мер­цій­них­стру­ктур.

«Пер­ший рік ро­бо­ти си­сте­ми СЕТАМ по­ка­зав ду­же див­ні та при­єм­ні для Мі­ні­стер­ства юсти­ції, для на­шої ко­ман­ди ре­зуль­та­ти. Фа­кти­чне зро­ста­н­ня ці­ни від стар­то­вої ці­ни ти­хло­тів, які ви­став­ля­ли­ся на еле­ктрон­ний май­дан­чик, ста­но­ви­ло 20—25%, і аб­со­лю­тна біль­шість ло­тів про­да­ва­ла­ся без уцін­ки, без зни­же­н­ня стар­то­вої ці­ни», — за­явив мі­ністр.

Го­ло­ва ДП «СЕТАМ» Ві­ктор Ви­шньов уто­чнив, що йде­ться про 230 млн гри­вень по­пов­не­н­ня дер­жав­но­го бю­дже­ту. За йо­го сло­ва­ми, на ці по­ка­зни­ки вда­ло­ся ви­йти то­му, що те­пер аре­што­ва­не май­но про­да­є­ться за ре­аль­ною ці­ною, а отри­ма­ний від йо­го про­да­жу до­хід спря­мо­ву­є­ться до дер­жав­ної скар­бни­ці. На­то­мість ра­ні­ше ор­га­ні­за­то­ри не­про­зо­ри­хкон­кур­сів кла­ли до вла­сни­хки­шень май­же по­ло­ви­ну вар­то­сті про­да­ни­хло­тів. Плюс 16—18% — у яко­сті ви­на­го­ро­ди за свої по­слу­ги, та до­да­тко­во стя­гу­ва­ли ко­шти за ор­га­ні­за­цію пе­ре­ве­зе­н­ня та збе­рі­га­н­ня май­на.

Ви­шньов під­кре­слив, що за два ро­ки існу­ва­н­ня під­при­єм­ства во­но за­зна­ло по­зи­тив­ни­х­змін. «Зро­зумі­ло, що наш го­лов­ний за­мов­ник — це Дер­жав­на ви­ко­на­вча слу­жба. Але ми пі­шли да­лі, по­ча­ли на­да­ва­ти по­слу­ги на ко­мер­цій­ни­хо­сно­ва­хін­шим суб’єктам», — під­кре­слив Ви­шньов.

«Об­сяг ре­а­лі­за­ції май­на че­рез еле­ктрон­ний май­дан­чик СЕТАМ склав 1,6 млрд грн. При цьо­му 62% ло­тів бу­ло про­да­но за ви­щою ці­ною. Се­ре­дній при­ріст по тор­га­хсклав не мен­ше 25%. Ми роз­ра­хо­ву­є­мо до кін­ця ро­ку ви­йти на 2 млрд грн по ре­а­лі­за­ції май­на. І це ре­аль­но», — на­го­ло­сив Ви­шньов.

За йо­го сло­ва­ми, на сьо­го­дні­шній день у си­сте­мі СЕТАМ за­ре­є­стро­ва­но по­над 28 тис. уча­сни­ків. І в подаль­шо­му ця кіль­кість зро­ста­ти­ме, адже окрім ре­а­лі­за­ції аре­што­ва­но­го май­на, на під­при­єм­стві пла­ну­ють за­пу­сти­ти і до­бро­віль­ну ре­а­лі­за­цію акти­вів юри­ди­чни­хта фі­зи­чни­хо­сіб.

Окре­мо Ві­ктор Ви­шньов тор­кнув­ся спів­ро­бі­тни­цтва з Фон­дом га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чни­хо­сіб. Він по­ві­до­мив, що під­при­єм­ство ви­йшло на по­ка­зник ре­а­лі­за­ції акти­вів на су­му 200 млн грн тільки за ве­ре­сень-жов­тень 2016 ро­ку.

«І це не ли­ше ав­то­мо­бі­лі або не­ру­хо­мість, але й по­кра­щи­ла­ся ре­а­лі­за­ція прав ви­мо­ги за кре­ди­та­ми, які скла­да­ють 80% акти­вів Фон­ду», — уто­чнив го­ло­ва СЕТАМу.

Та­кож Ви­шньов на­га­дав, що з жов­тня че­рез СЕТАМ по­ча­ла­ся ре­а­лі­за­ція аре­што­ва­них зе­мель­них­ді­ля­нок. Уже сьо­го­дні в си­сте­мі за­ре­є­стро­ва­но 130 ло­тів, шість з яки­хре­а­лі­зо­ва­но. Ви­шньов анон­су­вав, що ско­ро в си­сте­мі з’яв­ля­ться ве­ли­кі зе­мель­ні ді­лян­ки, які за­ці­кав­лять сер­йо­зни­хза­бу­дов­ни­ків.

Мі­ністр Пав­ло Пе­трен­ко до­дав, що СЕТАМ — це су­ча­сна си­сте­ма, яка стрім­ко роз­ви­ва­є­ться. То­му на­ра­зі три­ває роз­роб­ка мо­біль­но­го до­да­тку, зав­дя­ки яко­му мо­жна бу­де взяти участь у тор­гах, бу­кваль­но «не ви­хо­дя­чи з до­му».

«Сьо­го­дні ми пред­ста­ви­мо вам до­да­ток для мо­біль­ни­хте­ле­фо­нів, де мо­жна бу­де че­рез ваш ґа­джет всту­пи­ти в тор­ги в си­сте­мі СЕТАМ, взяти участь у тор­га­хщо­до пев­но­го ло­та й бу­кваль­но зі сво­го мо­біль­но­го те­ле­фо­ну взяти участь у кон­кур­сі що­до то­го чи ін­шо­го ло­та», — за­зна­чив мі­ністр.

За­раз мо­біль­ний до­да­ток вже про­хо­дить те­сту­ва­н­ня, і вже за мі­сяць усі вла­сни­ки мо­біль­ни­хте­ле­фо­нів чи план­ше­тів будь-якої опе­ра­цій­ної си­сте­ми — IOS та Android — змо­жуть отри­ма­ти до­ступ до си­сте­ми тор­гів, ствер­джу­ють чи­нов­ни­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.