Чис­тка «ути­лі­за­то­рів»

Остап СЕМЕРАК: «Ми пе­ре­ві­ри­ли 35 під­при­ємств. 25-м вже ану­лю­ва­ли лі­цен­зії»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

16ве­ре­сня Мін­при­ро­ди роз­по­ча­ло пе­ре­вір­ку всі­хлі­цен­зі­а­тів, які пра­цю­ють у сфе­рі по­во­дже­н­ня з не­без­пе­чни­ми від­хо­да­ми.

Згі­дно з но­вою по­ста­но­вою КМУ, якою за­твер­джу­ю­ться кри­те­рії оцін­ки сту­пе­ня ри­зи­ку від про­ва­дже­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті у сфе­рі по­во­дже­н­ня з не­без­пе­чни­ми від­хо­да­ми, а та­кож ви­зна­ча­є­ться но­ва пе­рі­о­ди­чність про­ве­де­н­ня пе­ре­ві­рок та­ки­хпід­при­ємств пі­сля про­хо­дже­н­ня лі­цен­зій­ної пе­ре­вір­ки, пі­сля то­го, як Мін­при­ро­ди пе­ре­ві­рить суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, у подаль­шо­му ча­сто­та пе­ре­ві­рок за­ле­жа­ти­ме від сту­пе­ня ри­зи­ку під­при­єм­ства і ста­но­ви­ти­ме від одно­го ра­зу на рік — до одно­го ра­зу на 5 ро­ків.

« Ри­нок ути­лі­за­ції не­без­пе­чних від­хо­дів ско­ли­хну­ли пе­ре­вір­ки Мін­при­ро­ди. Я б на­віть ска­зав, що на цьо­му рин­ку від­бу­ва­є­ться 10- баль­ний зем­ле­трус » , — на­пи­сав на сво­їй сто­рін­ці у со­ці­аль­ній ме­ре­жі «Фейс­бук» мі­ністр еко­ло­гії Остап Семерак.

За йо­го сло­ва­ми, із близь­ко 300 за­яв­ле­ни­хсуб’ єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, яким сво­го ча­су Мін­при­ро­ди ви­да­ло лі­цен­зії на пе­ре­роб­ку та ути­лі­за­цію не­без­пе­чних від­хо­дів, ві­дом­ство вже пе­ре­ві­ри­ло 35 під­при­ємств. 25-м — ану­лю­ва­ли лі­цен­зії. Ще 10 отри­ма­ли рі­ше­н­ня про усу­не­н­ня ви­яв­ле­них по­ру­шень.

« Цьо­го за­ма­ло для за­галь­них ви­снов­ків, але тренд вже оче­ви­дний», — ка­же Семерак.

Схе­ми, за яки­ми пра­цю­ють не­до­бро­со­ві­сні лі­цен­зі­а­ти, ствер­джує мінстр, до не­мо­жли­во­сті при­мі­тив­ні.

ТРИ КА­ТЕ­ГО­РІЇ «УТИ­ЛІ­ЗА­ТО­РІВ»

Ри­нок, за кла­си­фі­ка­ці­єю Се­ме­ра­ка, мо­жна по­ді­ли­ти на три ка­те­го­рії під­при­ємств.

Пер­ша: під­при­єм­ство отри­ма­ло лі­цен­зію від Мін­при­ро­ди, не ма­ю­чи від­по­від­ної ма­те­рі­аль­но­те­хні­чної ба­зи. Тоб­то, во­но існує ли­ше на па­пе­рі й біль­ше ні­де. За­ро­бля­ють ці під­при­єм­ства, дем­пін­гу­ю­чи на вар­то­сті ути­лі­за­ції. Тоб­то, якщо ре­аль­ний ути­лі­за­тор ( вра­хо­ву­ю­чи за­тра­ти на ло­гі­сти­ку, енер­го­ре­сур­си, зар­пла­тний фонд для пра­ців­ни­ків) оці­нює пе­ре­роб­ку кі­ло­гра­ма не­без­пе­чних від­хо­дів у 5— 7 грн, то « па­пе­ро­вий » ути­лі­за­тор го­то­вий ро­би­ти це за 1—2 грн.

Дру­га ка­те­го­рія — «бу­та­фор­ні» під­при­єм­ства. На пер­ший по­гляд, у вла­сни­ка під­при­єм­ства все га­разд з до­ку­мен­та­ми і на­віть є за­яв­ле­на ма­те­рі­аль­но-те­хні­чна ба­за. Що­прав­да, якщо не на­ма­га­ти­ся уві­мкну­ти «піч», то ні­би все га­разд. Не­рід­ко обла­дна­н­ня вза­га­лі не в ро­бо­чо­му ста­ні, але є по­трі­бна кар­тин­ка для жур­на­лі­стів і гро­мад­ських акти­ві­стів. Мов­ляв, ди­ві­ться, у нас все га­разд. Про до­три­ма­н­ня еко­ло­гі­чни­хнорм не йде­ться.

« Са­ме ці « по­стра­жда­лі » у су­да­хбу­дуть за­раз до­во­ди­ти, що Мін­при­ро­ди «ду­шить» бі­знес», — пе­ре­ко­на­ний Семерак. — Пев­но, як­би там був ре­аль­ний бі­знес, то він би дав­но ви­ма­гав від ре­гу­ля­то­ра вста­но­ви­ти те­хні­чні ви­мо­ги до обла­дна­н­ня, щоб по­чу­ва­ти­ся впев­не­но за будь-якої вла­ди та по­го­ди. Оскіль­ки цим ні­хто до цьо­го ча­су не за­ймав­ся, то у На­ціо­наль­ній стра­те­гії по­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми, над якою ми за­раз пра­цю­є­мо і пла­ну­є­мо пред­ста­ви­ти у гру­дні, ми про­пи­ше­мо і та­кий мо­мент.

Па­ра­до­ксаль­но, але у цій істо­рії, ка­же мі­ністр, най­гір­ше пра­цю­є­ться під­при­єм­ствам — і це тре­тя ка­те­го­рія— які го­то­ві пра­цю­ва­ти у від­по­від­но­сті до еко­ло­гі­чни­хнорм, вкла­ли ко­шти і ма- ють справ­ді на­ле­жну ма­те­рі­аль­но- те­хні­чну ба­зу та до­ку­мен­ти. «Са­ме во­ни на­ма­га­ю­ться ви­жи­ти се­ред ци­хмон­стрів ті­ньо­во­го бі­зне­су. І са­ме їм по­трі­бна під­трим­ка уря­ду, ко­трий має за­без­пе­чи­ти одна­ко­вість умов для всі­хта про­гно­зо­ва­ність дій», — го­во­рить Семерак.

ЯК БОРЕТЬСЯ ЗІ «СХЕМЩИКАМИ» МІН­ПРИ­РО­ДИ

Мі­ністр роз­по­від­ає: ма­є­мо кіль­ка су­до­ви­хпо­зо­вів са­ме від під­при­ємств дру­гої ка­те­го­рії, які ви­ко­ри­сто­ву­ють всю слі­по­ту укра­їн­ської Фе­мі­ди, щоб до­ве­сти ре­аль­ність ути­лі­за­цій­ни­хмож- ли­во­стей. «Я звер­тав­ся ра­ні­ше, і за­раз звер­та­ю­ся до жур­на­лі­стів та гро­мад­ськи­х­акти­ві­стів, щоб во­ни по­ди­ви­ли­ся в очі ци­хсуд­дів, які мо­жуть ви­но­си­ти свої вер­ди­кти не на ко­ристь су­спіль­ства та еко­ло­гії», — го­во­рить Семерак.

Мі­ністр за­яв­ляє про від­кри­тий тиск на пра­ців­ни­ків Мін­при­ро­ди. Ка­же, що під­го­ту­ва­ли і пе­ре­да­ють про це від­по­від­ні ма­те­рі­а­ли до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів.

Окре­ма те­ма, за сло­ва­ми Се­ме­ра­ка, — це ме­дій­ний тиск. «Ма­те­рі­а­ли, зде­біль­шо­го, з’ яв­ля­ю­ться на сум­нів­ни­хре­сур­сах , чиї ме­то­ди ро­бо­ти да­ле­кі від жур­на­ліст­ських­стан­дар­тів і ба­зу­ю­ться на на­кле­па­хта пе­ре­кру­чу­ва­н­ня­хфак- тів, — роз­по­від­ає Семерак. — Що­дня ба­чу ці ма­те­рі­а­ли в ін­фор­ма­цій­но­му мо­ні­то­рин­гу, але спри­ймаю фі­ло­соф­ськи: со­ба­ка гав­кає, а ка­ра­ван ру­ха­є­ться у пра­виль­но­му на­прям­ку».

МІ­НІСТР ОСО­БИ­СТО ПРЕДСТАВЛЯТИМЕ ДЕР­ЖА­ВУ НА СУ­ДІ

Сьо­го­дні о 14.00 Апе­ля­цій­на ра­да Дер­жав­ної ре­гу­ля­тор­ної слу­жби роз­гля­не спра­ву про оскар­же­н­ня рі­ше­н­ня Мін­при­ро­ди.

По­зи­цію Мін­при­ро­ди на цьо­му за­сі­дан­ні від­сто­ю­ва­ти­ме осо­би­сто мі­ністр. Семерак обі­цяє да­ти чі­ткі від­по­віді на вже тра­ди­цій­ні за­пи­та­н­ня: чо­му в укра­їн­ськи­хлі­са­хви­яв­ля­ють люд­ські реш­тки, го­ри ви­ко­ри­ста­них шпри­ців, рту­тни­хла­пм, а на апте­чни­х­при­лав­ках— лі­ки, тер­мін при­да­тно­сті яких­дав­но за­кін­чив­ся, але «ути­лі­за­то­ри» да­ли їм дру­ге жи­т­тя? Звід­ки бе­ру­ться рі­ки роз­ли­ти­хма­стил і чо­му в во­ді — вся та­бли­ця Мен­де­лє­є­ва?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.