«Мі­ні­мі­за­ція «дер­жа­ви» в еко­но­мі­ці – згу­бна для су­ча­сної Укра­ї­ни»

Уряд ска­су­вав біль­ше 360 до­звіль­них до­ку­мен­тів для бі­зне­су

Den (Ukrainian) - - Економіка - По­ча­ток на 2-й стор. Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

І це до­зво­лить Укра­ї­ні по­лі­пши­ти по­зи­ції в рей­тин­гу лег­ко­сті ве­де­н­ня бі­зне­су (Doing Business) Сві­то­во­го бан­ку і увійти в топ-30 кра­їн в 2018 ро­ці, за­явив за­сту­пник мі­ні­стра еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни Ма­ксим Не­фьо­дов на учо­ра­шньо­му за­сі­дан­ні уря­ду. За йо­го сло­ва­ми, вже роз­ро­бле­но за­ко­но­про­ект, який по­кли­ка­ний ви­рі­ши­ти ряд пи­тань в де­ре­гу­ля­ції та за­хи­сту прав ін­ве­сто­рів.

«Ми роз­ро­би­ли за­ко­но­про­ект, який до­зво­лить Укра­ї­ні стри­бну­ти в рей­тин­гу лег­ко­сті ве­де­н­ня бі­зне­су більш ніж на 40 по­зи­цій», — за­явив Не­фьо­дов. За­сту­пник мі­ні­стра за­ува­жив, що пла­нує про­ве­сти «ду­же ко­ро­тке, але ду­же ін­тен­сив­не гро­мад­ське обго­во­ре­н­ня да­но­го за­ко­но­про­е­кту з бі­знес-асо­ці­а­ці­я­ми». Очо­лю­ва­ти­ме цей про­цес ке­рів­ник Офі­су спри­я­н­ня ін­ве­сти­ці­ям при Ка­бмі­ні Да­ни­ло Бі­лик.

Ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту ім. Оле­ксан­дра По­ля, го­ло­ва Агент­ства роз­ви­тку Дні­пра Во­ло­ди­мир Пан­чен­ко, схваль­но від­гу­ку­є­ться на та­кі на­мі­ри уря­ду. «Ло­гі­ка та­ко­го рі­ше­н­ня пра­виль­на. Дій­сно, ор­ган має до­ве­сти ло­гі­ку та по­трі­бність ре­гу­лю­ва­н­ня в то­му чи ін­шо­му се­кто­рі. А пі­сля цьо­го, вла­сне, здій­сню­ва­ти ре­гу­ля­цію. На­скіль­ки я ро­зу­мію, BRDO ро­бить се­кто­раль­ний ана­ліз, ви­вчає си­ту­а­цію у ко­жній га­лу­зі, і то­му знає си­ту­а­цію. Це — пра­виль­на ре­гу­ля­ція», — ка­же екс­перт. Але, по­пе­ре­джає Пан­чен­ко, ва­жли­во при цьо­му не ство­ри­ти ха­ос та то­таль­ну від­мі­ну мо­жли­во­стей кон­тро­лю яко­сті, ру­ху ка­пі­та­лів, то­що. «На­при­клад, екс-за­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Во­ло­ди­мир Ла­па ви­знав цьо­го ро­ку, що в де­яки­хсе­кто­ра­хАПК во­ни «за­гра­лись». Він зі­знав­ся, що мі­ні­стер­ство на­віть не має пов­но­ва­жень пе­ре­ві­ря­ти ве­те­ри­нар­ні апте­ки», — на­во­дить при­клад екс­перт.

«Ця по­лі­ти­ка ді­а­ме­траль­но про­ти­ле­жна то­му, що пропонував ексмі­ністр еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку та тор­гів­лі Ай­ва­рас Абро­ма­ві­чус — про­ве­сти то­таль­ну де­ре­гу­ля­цію. Але на­віть єв­ро­пей­ці йо­му ска­за­ли, що «ре­гу­ля­тор­на гіль­йо­ти­на» мо­же при­зве­сти до ре­гу­ля­тор­но­го ва­ку­у­му в пев­ни­хсе­кто­рах , що мо­же не­га­тив­но по­зна­чи­ти­ся на яко­сті ре­гу­лю­ва­н­ня. Вла­сне, і від­по­від­ну стру­кту­ру на­зва­ли не Офіс з де­ре­гу­ля­ції, а Офіс з ефе­ктив­ної ре­гу­ля­ції», — під­кре­слює Пан­чен­ко.

Рік то­му, ко­ли ав­тор цьо­го ма­те­рі­а­лу був із ро­бо­чим ві­зи­том у Гру­зії, ми вже чу­ли про схо­жий «де­ре­гу­ля­цій­ний фо­кус». Ек­спер­ти роз­по­від­а­ли, що по­кій­ний гру­зин­ський ре­фор­ма­тор Ка­ха Бен­ду­кі­дзе зу­мів бу­кваль­но за лі­че­ні мі­ся­ці під­ня­ти Гру­зію у рей­тин­гу Doing Business на кіль­ка­де­сят по­зи­цій — ска­су­вав­ши «си­лу си­лен­ну» нор­ма­тив­них­до­звіль­них­до­ку­мен­тів. Який ре­аль­ний еко­но­мі­чний ефект отри­ма­ла Гру­зія від ре­фор­ми — ниж­че пря­мою мо­вою.

КОМЕНТАР

Ге­ор­гій СIГУА, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Тбіль­сько­го дер­жав­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Джа­ва­хі­шві­лі, ра­дник Укра­їн­сько­го кре­ди­тно-бан­ків­сько­го со­ю­зу, тор­го­вий пред­став­ник Гру­зії в Укра­ї­ні 1994—1997 ро­ків:

— Бен­ду­кі­дзе тут в Укра­ї­ні ого­ло­си­ли ви­да­тним еко­но­мі­стом. На­то­мість сам він ка­зав, що він — не еко­но­міст, і не­на­ви­дить еко­но­мі­стів...

По-пер­ше, Бен­ду­кі­дзе та Са­а­ка­шві­лі — це лі­бер­та­рі­ан­ці. У них вза­га­лі не­має еко­но­мі­чної те­о­рії. Во­ни за­пе­ре­чу­ють зна­че­н­ня еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки як та­кої. То­му що лі­бер­та­рі­ан­ці — це пра­ві анар­хі­сти.

Лі­ві анар­хі­сти аб­со­лю­ти­зу­ють ідею рів­но­сті. Це при­зво­дить до тро­цькі­зму-ле­ні­ні­зму: Ку­ба, Пів­ні­чна Ко­рея.

А пра­ві анар­хі­сти (лі­бер­та­рі­ан­ці) — аб­со­лю­ти­зу­ють ідею без­ме­жної сво­бо­ди. Для лі­бенр­та­рі­ан­ців дер­жа­ва — теж зло. То­му во­ни при­три­му­ю­ться ідеї мі­нар­хі­зму — тоб­то мі­ні- маль­ної уча­сті дер­жа­ви. Це для су­ча­сної Укра­ї­ни згу­бна те­о­рія.

Я мав сум­нів­не за­до­во­ле­н­ня по­дис­ку­ту­ва­ти з ко­ли­шнім мі­ні­стром еко­но­мі­ки Ай­ва­ра­сом Абро­ма­ві­чу­сом. За 40 хви­лин я пе­ре­ко­нав­ся, що ця лю­ди­на уяв­ле­н­ня не має про еко­но­мі­ку. Ма­ксим Не­фьо­дов — це йо­го кре­а­ту­ра.

Лі­бер­та­рі­ан­ці, як пра­ви­ло, лю­ди не­гра­мо­тні. Осо­бли­во — в еко­но­мі­ці.

Що­до ре­форм Бен­ду­кі­дзе, то кра­щої оцін­ки, ніж ре­зуль­тат, не мо­же бу­ти. Так от до при­хо­ду Са­а­ка­шві­лі ВВП на ду­шу на­се­ле­н­ня в Гру­зії був біль­шим, ніж у Вір­ме­нії. Ко­ли він йшов, наш ВВП на ду­шу на­се­ле­н­ня був ниж­чим, ніж у Вір­ме­нії. При чо­му, за сло­ва­ми Са­а­ка­шві­лі, у Вір­ме­нії був «еко­но­мі­чний крах», а в Гру­зії — «еко­но­мі­чне ди­во». І ще на­се­ле­н­ня Гру­зії за 9 ро­ків пре­зи­дент­ства Са­а­ка­шві­лі змен­ши­лось із 4,3 міль­йо­на до 3,7 — на 15 %. Це вже не мі­гра­ція — це вте­ча.

Що­до де­ре­гу­ля­ції «за­Бен­ду­кі­дзе», то в нас на­при­клад, лі­кві­ду­ва­ли бу­ді­вель­ну ін­спе­кцію, са­не­пі­дем­стан­цію, кон­троль над хар­чо­ви­ми про­ду­кта­ми та лі­ка­ми... І в Гру­зію за­во­зи­лись «про­стро­че­ні» то­ва­ри. Європейський Со­юз пря­мим текс­том ви­ма­гав від­но­ви­ти Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет, який ра­зом з ан­ти­мо­но­поль­ним за­ко­но­дав­ством, бу­ли лі­кві­до­ва­ні в Гру­зії.

А що ж до по­лі­пше­н­ня по­зи­цій Гру­зії у рей­тин­гу Сві­то­во­го Бан­ку Doing Business, то то­ді він скла­дав­ся з 11 кри­те­рі­їв, і не вра­хо­ву­вав та­ки­хре­чей як об’єм рин­ку, за­хист вла­сно­сті, по­лі­ти­чна ситуація, ку­пі­вель­но­спро­мо­жний по­пит. Цей рей­тинг був фа­кти­чно не Doing Business, а Starting Business, тоб­то не ве­де­н­ня бі­зне­су, а швид­ко­сті йо­го ре­є­стра­ції. Це в Гру­зії від­бу­ва­лось ду­же швид­ко. Але бан­крут­ство і ви­хід з рин­ку бу­ло не­мо­жли­во.

А от що сто­су­є­ться за­хи­сту вла­сно­сті, Гру­зія ча­сів Бен­ду­кі­дзе за­йма­ла 130-е мі­сце се­ред 162-хкра­їн. От і ні один те­хно­ло­гі­чний ін­ве­стор, окрім British Petrolium, який бу­ду­вав тру­бо­про­во­ди для азер­бай­джан­ської на­фти та га­зу, не при­йшов у Гру­зію. Фа­кти­чно, всі стра­те­гі­чні об’єкти бу­ли про­да­ні ро­сій­ським ком­па­ні­ям, зокре­ма дер­жав­ним. А Ро­сію, на­га­даю, вла­да на­зи­ва­ла во­ро­гом. «Гро­ші не па­хнуть», — ка­зав Ме­ра­бі­шві­лі (прем’єр-мі­ністр Гру­зії при пре­зи­ден­ті Са­а­ка­шві­лі).

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.