Го­сти­ний двір. Час роз­пла­ти?

Про­ку­ра­ту­ра Ки­є­ва від­но­ви­ла роз­слі­ду­ва­н­ня за фа­ктом руй­ну­ва­н­ня пам’ятки ХІХ сто­лі­т­тя

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Істо­рія зі збе­ре­же­н­ням Го­сти­но­го дво­ру на­га­дує аме­ри­кан­ські гір­ки. Не­що­дав­но Го­спо­дар­ський суд мі­ста Ки­є­ва до­зво­лив орен­да­рю да­лі роз­по­ря­джа­тись пам’яткою ар­хі­те­кту­ри та від­мо­вив­ся по­вер­та­ти її у дер­жав­ну вла­сність. Це по­при те, що орен­дар, ПАТ «Укр­ре­став­ра­ція», на­ра­зі не ве­де жо­дних ро­біт, ні ре­мон­тних, ні кон­сер­ва­цій­них, чо­го дав­но по­тре­бує істо­ри­чна спо­ру­да. Як чер­го­вий під­йом на гір­ках мо­жна спри­йма­ти не­що­дав­ні дії про­ку­ра­ту­ри мі­ста Ки­є­ва, ко­тра ви­рі­ши­ла від­но­ви­ти роз­слі­ду­ва­н­ня за фа­ктом руй­на­ції пам’ятки.

Про це по­ві­до­мив на­ро­дний де­пу­тат Ігор Лу­цен­ко, по­си­ла­ю­чись на отри­ма­ний від про­ку­ра­ту­ри лист. У ньо­му йде­ться, що у лю­то­му 2013 ро­ку бу­ло від­кри­то кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня сто­сов­но про­ти­прав­них дій ди­ре­кто­ра ПАТ «Укр­ре­став­ра­ція» Дми­тра Яри­ча, що про­я­ви­лось у здій­снен­ні не­за­кон­них бу­ді­вель­них ро­біт і руй­ну­ван­ні об’єкту куль­тур­ної спад­щи­ни — ком­пле­ксу «Го­сти­ний двір». А це озна­ки кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня, пе­ред­ба­че­ні ч. 2 ст. 298 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни « Ни­ще­н­ня, руй­ну­ва­н­ня чи псу­ва­н­ня пам’яток істо­рії або куль­ту­ри». Між ін­шим, у цій стат­ті за­зна­ча­є­ться, що за уми­сне ни­ще­н­ня, руй­ну­ва­н­ня чи псу­ва­н­ня об’єктів, які ма­ють осо­бли­ву істо­ри­чну або куль­тур­ну цін­ність, пе­ред­ба­че­не по­збав­ле­н­ня во­лі на строк від двох до п’яти ро­ків.

Про­те у ве­ре­сні то­го ж ро­ку спра­ву за­кри­ли. На­ра­зі про­ку­ра­ту­ра вва­жає, що це зро­би­ли без про­ве­де­н­ня усіх не­об­хі­дних слід­чих дій. Те­пер є вка­зів­ки слід­чим по­но­ви­ти дії у рам­ках до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня.

«На дум­ку про­ку­ро­рів, мі­лі­ція без­під­став­но за­кри­ла спра­ву що­до руй­ну­ва­н­ня Го­сти­но­го, і те­пер слід­ство по­нов­ле­но. Спо­ді­ва­ю­ся, усім ві­до­мі пер­со­на­жі — «зав­госп» Яну­ко­ви­ча Ан­дрій Кра­вець та йо­го ди­ре­ктор Дми­тро Ярич — сум­лін­но ви­ко­ну­ва­ти­муть Кри­мі­наль­но-про­це­су­аль­ний ко­декс, не вте­чуть за кор­дон, а хо­ди­ти­муть на до­пи­ти, — за­зна­чив на сво­їй сто­рін­ці у Facebook Ігор Лу­цен­ко. — У 2012—2013 ро­ках фір­ма під­ру­чно­го бі­гло­го пре­зи­ден­та Ан­дрія Крав­ця (при­че­тно­го до ма­хі­на­цій з Ме­жи­гір’ям та Су­хо­луч­чям) на­ма­га­ла­ся по­бу­ду­ва­ти на осно­ві Го­сти­но­го дво­ру на Кон­тра­кто­вій пло­щі у Ки­є­ві тор­го­вель­ний центр. Цим пла­нам опи­ра­ли­ся гро­мад­ські акти­ві­сти та опо­зи­цій­ні на той час пар­тії, ви­ма­га­ю­чи збе­ре­же­н­ня ар­хі­те­ктур­но­го облич­чя Го­сти­но­го, а та­кож йо­го гро­мад­сько-куль­тур­но­го при­зна­че­н­ня».

Вин­ні за руй­на­цію ар­хі­те­ктур­ної пам’ятки на­ре­шті мо­жуть по­не­сти по­ка­ра­н­ня. Це мо­же ста­ти пре­це­ден­том в істо­рії бо­роть­би сто­ли­чної гро­ма­ди за збе­ре­же­н­ня істо­ри­ко-куль­тур­них об’єктів за­га­лом.

«Ві­днов­ле­н­ня слід­ства — це ду­же до­бре, але є один «слизь­кий» мо­мент. Ко­ли по­ча­лось бу­дів­ни­цтво ТРЦ у Го­сти­но­му дво­рі, вла­да ство­ри­ла всі умо­ви, щоб це від­бу­ва­ло­ся у пра­во­во­му по­лі, — за­зна­чає гро­мад­ська акти­віс­тка, де­пу­тат Ки­їв­ра­ди VII скли­ка­н­ня Ві­кто­рія Ку­сто­ва. — Маю на ува­зі до­ку­мент за під­пи­сом Ми­ко­ли Аза­ро­ва, згі­дно з яким двір ви­во­ди­ли з ре­є­стру пам’яток ар­хі­те­кту­ри. По-хо­ро­шо­му, тре­ба су­ди­ти йо­го і тих, хто го­ту­вав та­ке рі­ше­н­ня. Ще один ню­анс: до­го­вір із Фон­дом дер­жмай­на під­пи­са­ла не та ор­га­ні­за­ція за ста­ту­сом, що за­раз орен­дує пам’ятку. А орен­дну пла­ту зро­би­ли шість гри­вень за метр ква­дра­тний — це у цен­трі По­до­лу, вже за та­ке мо­жна ка­ра­ти. Пам’ятка бу­ла ото­че­на ве­ли­ки­ми гра­ні­тни­ми схо­да­ми — де во­ни? Нав­ко­ло спо­ру­ди бу­ли кра­си­ві під­ві­ски, які при­кра­ша­ли те­ри­то­рію бал­ко­нів-те­рас — де во­ни? Тоб­то за­че­пи­тись є за що, су­ди­ти є за що, ма­те­рі­аль­ні пре­тен­зії мо­жна ви­су­ва­ти. Тре­ба ли­ше, щоб хтось із гра­мо­тних юри­стів за­хо­тів зі­бра­ти ці фа­кти до­ку­пи».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.