Зв’язок з істо­рі­єю – че­рез текс­тиль

У Льво­ві три­ває ви­став­ка го­бе­ле­нів Ле­сі Крип’яке­вич, На­та­лії Па­ук та Сте­фа­нії Ша­ба­ту­ри

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Ек­спо­зи­цію пред­ста­ви­ли у при­мі­щен­ні Ма­рій­сько­го то­ва­ри­ства «Ми­ло­сер­дя». До­ро­бок Ле­сі Крип’яке­вич, На­та­лії Па­ук та Сте­фа­нії Ша­ба­ту­ри, ви­пу­скниць Львів­сько­го ін­сти­ту­ту при­кла­дно­го та де­ко­ра­тив­но­го ми­сте­цтва (те­пер — Львів­ська на­ціо­наль­на ака­де­мія ми­стецтв), об’єд­нує те, що сво­єю твор­чі­стю во­ни ще у 1970— 1980-х ро­ках від­нов­лю­ва­ли гли­бин­ний зв’язок з на­шою пра­істо­рі­єю. При­кла­дом є, зокре­ма, го­бе­ле­ни «Ка­сан­дра» Сте­фа­нії Ша­ба­ту­ри (1971) та «Вер­шни­ки» Оле­ксан­дри Крип’яке­ви­чЦе­гель­ської (1979).

Сте­фа­нія Ша­ба­ту­ра (1938—2014) про­е­кту­ва­ла і тка­ла го­бе­ле­ни. Гро­мад­ська акти­віс­тка. Бра­ла участь у ро­бо­ті львів­сько­го Клу­бу твор­чої мо­ло­ді « Про­лі­сок » , роз­по­всю­джу­ва­ла сам­ви­дав. 1970-го ра­зом із гру­пою львів­ських пи­сьмен­ни­ків і ху­до­жни­ків ви­сту­пи­ла на за­хист Ва­лен­ти­на Мо­ро­за. 1972 ро­ку за « ан­ти­ра­дян­ську агі­та­цію і про­па­ган­ду» за ст. 62 ч. 1 КК УРСР по­ка­ра­на п’ятьма ро­ка­ми та­бо­рів су­во­ро­го ре­жи­му і трьо­ма ро­ка­ми за­сла­н­ня. До Льво­ва по­вер­ну­ла­ся 1979-го. Бу­ла член­ки­нею Укра­їн­ської Гель­сін­ської гру­пи. Спі­вав­тор лис- тів і звер­нень до між­на­ро­дних і ра­дян­ських ор­га­ні­за­цій. Актив­но пра­цю­ва­ла у львів­ських ор­га­ні­за­ці­ях « Ме­мо­рі­а­лу» та На­ро­дно­го ру­ху Укра­ї­ни, бра­ла участь у бо­роть­бі за від­ро­дже­н­ня ре­пре­со­ва­ної УГКЦ.

На­та­лія Па­ук (1939— 2006) — та­кож ду­же яскра­вий пред­став­ник львів­ської шко­ли ху­до­жньо­го текс­ти­лю. Ми­сте­цтво­знав­ці, оці­ню­ю­чи її твор­чість, го­во­рять про роз­кі­шність ко­льо­ру, на­го­ло­шу­ю­чи на то­му, що цей жи­во­пи­сний ком­по- нент зав­жди є кон­стан­тою у тво­рах мис­тки­ні.

Оле­ксан­дра Крип’яке­вич-Це­гель­ська — член Спіл­ки ху­до­жни­ків Укра­ї­ни, актив­на гро­мад­ська ді­я­чка, уча­сни­ця ру­ху опо­ру. Її ро­бо­ти є окра­сою му­зе­їв, па­ла­ців куль­ту­ри, те­а­трів Зве­ни­го­ро­да, Рів­но­го, Ду­бна, Льво­ва, Мо­скви і на­віть да­ле­кої Ма­рій­ської Ре­спу­блі­ки. Тво­ри­ла не­ймо­вір­ні го­бе­ле­ни — тка­ні кар­ти­ни (порт­ре­ти, ба­га­то­фі­гур­ні ком­по­зи­ції), і се­ред них, зокре­ма, — «Вер­теп», «350 ро­ків Ки­є­во-Мо­ги­лян­ській ака­де­мії» (оби­два — 1971), «Лі­со­ва пі­сня» ( 1972), « Мі­сто кня­зя Ле­ва » (1974), «Ко­рі­н­ня» (1977)...

Істо­рик ми­сте­цтва, про­фе­сор Ро­ман Яців на­зи­ває ви­став­ку «Текс­тиль як зброя» ду­же до­стой­ною. За­ли­ша­є­ться до­да­ти, що твор­чість ткаль Сте­фа­нії Ша­ба­ту­ри, На­та­лії Па­ук та Ле­сі Крип’яке­вич пред­став­ле­но у ме­жах свя­тку­ва­н­ня 70річ­чя Львів­ської на­ціо­наль­ної ака­де­мії ми­стецтв. Вхід на ви­став­ку віль­ний.

ФОТО ПАВЛА ПАЛАМАРЧУКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.