ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

1859 — у Ве­ли­ко­бри­та­нії ви­йшла дру­ком книжка «По­хо­дже­н­ня ви­дів шля­хом при­ро­дно­го від­бо­ру, або Збе­ре­же­н­ня при­да­тних по­рід у бо­роть­бі за жи­т­тя» ан­глій­сько­го на­ту­ра­лі­ста Чарль­за Дар­ві­на. У цій пра­ці впер­ше си­стем­но і все­бі­чно бу­ло ви­кла­де­но на­у­ко­ву те­о­рію ево­лю­ції. 1947 — Па­ла­та пред­став­ни­ків Кон­гре­су США ухва­ли­ла рі­ше­н­ня вва­жа­ти по­зи­цію де­ся­ти ді­я­чів Гол­лі­ву­ду (Аль­берт Мальц, Даль­тон Трам­бо, Рінг Лар­нер, Ле­стер Ко­ул, Ал­ва Бес­сі та ін.), які від­мо­ви­ли­ся свід­чи­ти ко­мі­сії з роз­слі­ду­ва­н­ня ан­ти­а­ме­ри­кан­ської ді­яль­но­сті, про­я­вом зне­ва­ги до Кон­гре­су, за що їх зго­дом бу­ло за­су­дже­но до ро­ку ув’язне­н­ня. 1983 — пі­сля роз­гор­та­н­ня пер­ших аме­ри­кан­ських ра­кет «Пер­шинг-2» в Єв­ро­пі лі­дер СРСР Юрій Ан­дро­пов за­явив, що Ра­дян­ський Со­юз при­пи­няє участь у Же­нев­ських пе­ре­го­во­рах, ска­со­вує мо­ра­то­рій на роз­гор­та­н­ня ядер­них ра­кет се­ре­дньої даль­но­сті та при­ско­рює про­цес роз­мі­ще­н­ня та­кти­чних ра­кет в НДР та Че­хо­сло­вач­чи­ні. 2013 — у Ки­є­ві від­був­ся пер­ший ве­ле­лю­дний мі­тинг опо­зи­ції (за рі­зни­ми оцін­ка­ми, зі­брав від 60 до 150 ти­сяч лю­дей) на знак про­те­сту про­ти від­мо­ви уря­ду Аза­ро­ва під­пи­са­ти Уго­ду про асо­ці­а­цію з Єв­ро­со­ю­зом. То був пер­ший по­ту­жний си­гнал Єв­ро­май­да­ну (зго­дом — Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті). Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1859 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.