Хліб – до лю­то­го то­чно не по­до­рож­чає

Ек­спер­ти: ска­су­ва­н­ня дер­жре­гу­лю­ва­н­ня цін по­зи­тив­но по­зна­чи­ла­ся на рин­ку

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Гар­ні но­ви­ни швид­ко за­бу­ва­ю­ться, то­ді як по­га­ні жи­вуть дов­го. Як при­клад, мо­жна по­сла­ти­ся на ком­па­нію «Ки­їв­хліб». У трав­ні цьо­го ро­ку з її зві­ту ста­ло ві­до­мо про те, що 2015 ро­ку во­на отри­ма­ла по­над 30,2 міль­йо­нів гри­вень чи­сто­го зби­тку, що на 47% біль­ше, ніж 2014 ро­ку. Ба­зу­ю­чись на цих ци­фрах, чи то ко­ле­ктив­на пам’ять ки­ян, чи то но­ві по­лі­ти­ки, що йдуть у вла­ду, ге­не­ру­ють чу­тки: «Ки­їв­хліб» го­ту­є­ться під­ви­щи­ти ці­ни. І лю­ди, зокре­ма де­які жур­на­лі­сти, ві­рять.

У че­твер та­кі чу­тки спро­сто­ву­ва­ли му­ко­ме­ли і хлі­бо­пе­ка­рі за актив­ної під­трим­ки Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі. «Ми­ну­ло два мі­ся­ці від­то­ді, як уряд за­пу­стив пі­ло­тний про­ект, який тим­ча­со­во ска­су­вав дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня цін (за­кон №1548 ) на бо­ро­шно та хліб, — на­га­дує ди­ре­ктор асо­ці­а­ції «Му­ко­ме­ли Укра­ї­ни» Ро­діон РИБЧИНСЬКИЙ, — і, як ми ба­чи­мо, ці­на бо­ро­шна і хлі­ба не під­ви­щи­ла­ся».

За йо­го сло­ва­ми, ре­зуль­та­ти мо­ні­то­рин­гу за­свід­чу­ють, що за пе­рі­од з 1 жов­тня се­ре­дні ці­ни про­по­зи­ції бо­ро­шна пер­шо­го і дру­го­го ґа­тун­ку, що ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться для ви­пі­ка­н­ня ма­со­вих, так зва­них со­ці­аль­них сор­тів хлі­ба, не змі­ни­ли­ся. А бо­ро­шно дру­го­го ґа­тун­ку на­віть на 2% по­де­шев­ша­ло. І це на­віть при то­му, що ці­ни на зер­но пше­ни­ці за цей час зро­сли. Го­ло­ва му­ко­ме­лів по­яснює стій­кість бо­ро­шня­них цін ви­со­кою кон­ку­рен­ці­єю на рин­ку. Він про­гно­зує, що ці­ни мо­жуть змі­ни­ти­ся, до то­го ж — у будь-який бік, ли­ше пі­сля то­го, як ста­не зро­зумі­ло, як пе­ре­зи­му­ва­ли ози­мі зер­но­ві.

«За­раз мо­жна з упев­не­ні­стю ска­за­ти, що в ре­зуль­та­ті тим­ча­со­вої по­ки що від­мо­ви від ре­гу­лю­ва­н­ня ці­ни не змі­ни­ли­ся, — під­твер­джує ра­дник го­ло­ви МЕРТДми­тро РОМАНОВИЧ, — по­рів­ню­ю­чи ни­ні­шню си­ту­а­цію і ту, яка бу­ла у жов­тні 2015 ро­ку. То­ді на ре­гу­льо­ва­ні то­ва­ри ці­ни на­віть в умо­вах де­фля­ції зро­сли на 2,1%, а цьо­го­річ — на 1,5%». Що­до спе­ку­ля­цій на те­му під­ви­ще­н­ня цін на хліб, то ра­дник мі­ні­стра про­сить не дра­ма­ти­зу­ва­ти си­ту­а­цію і на­га­дує, що уро­жай пше­ни­ці в кра­ї­ні 22 міль­йо­ни тонн, а для про­до­воль­чо­го спо­жи­ва­н­ня по­трі­бно ли­ше 5,5 міль­йо­на, яких (ро­бить жест над го­ло­вою) ось так ви­ста­чає.

«Хліб — на­віть більш по­лі­ти­чний про­дукт, ніж гре­чка, — вва­жає Сер­гій ЦИМБАЛОВ, вла­сник ТОВ « Ко­мер­цій­но- ви­ро­бни­ча фір­ма «Ро­ма» і Ли­ха­чов­сько­го (Хар­ків­ська область) хлі­бо­ком­бі­на­ту, — на ньо­му гра­ють по­лі­ти­ки. І рі­ше­н­ня Ка­бмі­ну, який ска­су­вав тим­ча­со­ве ( я пе­ре­ко­на­ний, що це смі­ли­во мо­жна зро­би­ти на­зав­жди) дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня цін, яке да­ва­ло по­лі­ти­кам ме­ха­нізм ма­ні­пу­лю­ва­н­ня і впли­ву на нас із ва­ми, ві­ді­бра­ло в них та­ку мо­жли­вість... Ві­дни­ні хліб уже не має ста­ту­су по­лі­ти­чно­го про­ду­кту», — ре­зю­мує бі­зне­смен.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.