Пе­ре­мо­гли чем­піо­нок

Жі­но­ча збір­на Укра­ї­ни з ба­скет­бо­лу без про­гра­шів про­йшла ква­лі­фі­ка­цію на ЧЄ 2017 ро­ку

Den (Ukrainian) - - День Укра­ї­ни -

23ли­сто­па­да в Бел­гра­ді ( Сер­бія) жі­но­ча збір­на Укра­ї­ни з ба­скет­бо­лу про­ве­ла за­вер­шаль­ний матч у ква­лі­фі­ка­ції чем­піо­на­ту Єв­ро­пи 2017 ро­ку. Укра­їн­ки пе­ре­гра­ли з ра­хун­ком 88:82 збір­ну Сер­бії, яка є чин­ним чем­піо­ном Єв­ро­пи, і брон­зо­вим при­зе­ром Олім­пі­а­ди-2016 в Ріо-де-Жа­ней­ро, по­ві­дом­ляє www.sportonline.ua. На­га­да­є­мо, впер­ше укра­їн­ки пе­ре­мо­гли сер­бок 20 лю­то­го 2016 ро­ку в ки­їв­сько­му Па­ла­ці спор­ту. Най­ре­зуль­та­тив­ні­шою у скла­ді збір­ної Укра­ї­ни ста­ла Алі­на Ягу­по­ва, що на­бра­ла 22 очки. Ще 20 очок при­не­сла ко­ман­ді Ган­на За­ри­цька. У сер­бок 24очки на­бра­ла Пе­тро­вич. Кіль­ка днів то­му, пі­сля пе­ре­мо­ги над Ні­меч­чи­ною в Оде­сі (85:61), Укра­ї­на до­стро­ко­во ква­лі­фі­ку­ва­ла­ся на Єв­ро­ба­скет-2017, а в за­вер­шаль­но­му ма­тчі ли­ше ви­рі­шу­ва­ло­ся, з яко­го мі­сця на­ша ко­ман­да по­тра­пить на же­реб­ку­ва­н­ня Єв­ро­ба­ске­ту — з пер­шо­го чи дру­го­го. Укра­їн­ки ви­гра­ли всі шість ма­тчів ква­лі­фі­ка­цій­но­го тур­ні­ру і по­сі­ли в гру­пі D пер­ше мі­сце. На­га­да­є­мо, жі­но­чий Єв­ро­ба­скет2017 від­бу­де­ться в Че­хії з 16 до 27 черв­ня ро­ку.

ФО­ТО З САЙ­ТА FBU.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.