За «сві­тлу на­у­ку»

У Він­ни­ці від­кри­ли ме­мо­рі­аль­ну до­шку на честь ака­де­мі­ка За­бо­ло­тно­го

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця, фото ав­то­ра

Три істо­ри­чні юві­леї від­зна­чає цьо­го ро­ку Він­ни­цький ме­ди­чний ко­ледж іме­ні ака­де­мі­ка За­бо­ло­тно­го. Це 95 ро­ків від дня за­сну­ва­н­ня за­кла­ду, 50 ро­ків від дня при­сво­є­н­ня ко­ле­джу іме­ні ви­да­тно­го вче­но­го Да­ни­ла За­бо­ло­тно­го та 150- річ­чя від дня йо­го на­ро­дже­н­ня. З ці­єї на­го­ди сту­ден­ти і ви­кла­да­чі ви­рі­ши­ли зро­би­ти мі­сту по­да­ру­нок і вста­но­ви­ти на ву­ли­ці, яка має ім’я ака­де­мі­ка За­бо­ло­тно­го, пам’ятну до­шку на йо­го честь. Обла­шту­ва­ли її на фа­са­ді жи­тло­во­го бу­дин­ку, по­руч із про­ду­кто­вим ма­га­зи­ном спе- ці­аль­но, щоб ко­жен пе­ре­хо­жий, іду­чи за по­ку­пка­ми, зга­дав про ви­да­тно­го зем­ля­ка.

«Він­ни­цький ме­ди­чний ко­ледж іме­ні За­бо­ло­тно­го — один із най­стар­ших по­ді­бних за­кла­дів в Укра­ї­ні. Йо­го істо­рія бе­ре по­ча­ток з 1921 ро­ку, ко­ли у Він­ни­ці бу­ли від­кри­ті аку­шер­ські кур­си. За 95 ро­ків не­о­дно­ра­зо­во змі­ню­вав­ся йо­го ста­тус: кур­си, шко­ла, ме­ди­чний те­хні­кум, ме­ди­чне учи­ли­ще, але за­клад зав­жди три­мав ви­со­ку план­ку, бо має ім’я ви­да­тно­го мі­кро­біо­ло­га Дми­тра За­бо­ло­тно­го. Це ве­ли­ка честь і для сту­ден­тів, і для ви­кла­да­чів, — ка­же ди­ре­ктор Він­ни­цько­го ме­ди­чно­го ко­ле­джу І ван Ан­дрі­єв­ський. — Цьо­го ро­ку, вша­но­ву­ю­чи йо­го пам’ ять, 150-річ­чя від дня на­ро­дже­н­ня, ви­рі­ши­ли вста­но­ви­ти ме­мо­рі­аль­ну до­шку на ву­ли­ці, яка на­зва­на йо­го ім’ям. До ко­жної юві­лей­ної да­ти Да­ни­ла Ки­ри­ло­ви­ча ми про­во­ди­мо гар­ні спра­ви, і так бу­де й на­да­лі, бо це наш уклін йо­му за вче­н­ня».

Ство­рив ме­мо­рі­аль­ну до­шку на честь За­бо­ло­тно­го він­ни­цький скуль­птор Ва­силь Сло­бо­дя­нюк. Він ви­те­сав на мар­му­рі бі­лий образ ака­де­мі­ка, що сим­во­лі­зує йо­го сві­тлу на­у­ку та со­тні вря­то­ва­них па­ці­єн­тів. Крі­пи­ться до­шка до чор­но­го гра­ні­ту, який озна­чає скор­бо­ту за ви­да­тним вче­ним. У май­бу­тньо­му ком­по­зи­цію пла­ну­ють до­пов­ни­ти укра­їн­ським ор­на­мен­том, щоб пе­ре­да­ти са­краль­ний зв’язок по­ко­лінь, і вста­но­ви­ти ін­фор­ма­цій­ні та­бли­чки про жи­т­тя і до­ся­гне­н­ня ви­да­тно­го зем­ля­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.