Акту­аль­не... бор­тни­цтво

На Рів­нен­щи­ні ту­ри­стам де­мон­стру­ва­ти­муть дав­ній про­ми­сел

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ІЛЬНИЦЬКА, Рів­не

На Рів­нен­щи­ні ту­ри­стам го­ту­ють но­ву атра­кцію. Їх зна­йо­ми­ти­муть зі ста­ро­вин­ним про­ми­слом — бор­тни­цтвом. Це най­дав­ні­ша фор­ма бджіль­ни­цтва. За Се­ре­дньо­віч­чя цей про­ми­сел був по­ши­ре­ний у Єв­ро­пі. Сьо­го­дні ж у Ли­тві та Поль­щі від­тво­ре­н­ням тра­ди­ції за­йма­ю­ться ре­кон­стру­кто­ри. На­то­мість на По­ліс­сі бор­тни­цтво збе­ре­гло­ся до­ни­ні. Там є ста­ро­жи­ли, які пе­ре­йма­ли це вмі­н­ня від сво­їх ба­тьків.

«У де­яких мі­сце­во­стях на По­ліс­сі ін­стру­мен­ти і спо­сіб до­гля­ду за бджо­ла­ми за­ли­ши­ли­ся не­змін­ни­ми при­бли­зно із Се­ре­дньо­віч­чя. Бор­тне де­ре­во — це де­ре­во з ру­ко­твор­ним за­гли­бле­н­ням-ду­плом у стов­бу­рі. Йо­го ви­дов­бу­ва­ли за до­по­мо­гою рі­зних ін­стру­мен­тів, зма­щу­ва­ли тра­ва­ми, аби там се­ли­ли­ся бджо­ли. За­зви­чай для цьо­го оби­ра­ли ви­со­ке де­ре­во з тов­стим стов­бу­ром. До ре­чі, бо­ром на­зи­ва­ли ліс із бор­тних де­рев, — роз­по­від­ає пра­ців­ник Рів­нен­сько­го обла­сно­го кра­є­знав­чо­го му­зею Оле­ксій НАГОРНЮК. — На По­ліс­сі у Рів­нен­ській обла­сті та­кі де­ре­ва за­зви­чай ма­ють вла­сни­ків. Крім то­го, там є лі­тні лю­ди, які пе­ре­йня­ли цей про­ми­сел від сво­їх ба­тьків. Во­ни ви­ко­ри­сто­ву­ють до­во­лі ці­ка­ві ін­стру­мен­ти, на­при­клад ле­зи­во або жень. Це спле­те­на з ба­га­тьох шма­тків шкі­ри мо­туз­ка зав­довж­ки 30 ме­трів, до якої при­крі­пле­на до­шка, на якій мо­жна си­ді­ти. Цю кон­стру­кцію за­крі­плю­ють на ви­со­ті й до­гля­да­ють за бджо­ла­ми. Ра­ні­ше бор­тни­цтво бу­ло по­ши­ре­не в лі­со­вій ча­сти­ні Укра­ї­ни, на те­ри­то­рії Бі­ло­ру­сі, Ли­тви, Поль­щі. До ре­чі, за­раз у Поль­щі та Ли­тві бор­тні де­ре­ва вва­жа­ю­ться пам’яткою при­ро­ди й охо­ро­ня­ю­ться дер­жа­вою».

Ту­ри­сти змо­жуть по­ба­чи­ти це уні­каль­не яви­ще зав­дя­ки мар­шру­ту «Ме­до­ве ко­ло», який роз­ро­бля­ють на Рів­нен­щи­ні. Бор­тни­цтво ста­не йо­го «ро­дзин­кою». За­га­лом мар­шрут про­ля­га­ти­ме, зокре­ма, че­рез Ту­нель ко­ха­н­ня у Кле­ва­ні, Парк ка­ра­ї­мів у Де­ра­жно­му, за­ка­зник «Ба­заль­то­ві стов­пи», ланд­ша­фтний парк «Над­слу­чан­ська Швей­ца­рія». Він ство­рю­є­ться як для ве­ло­си­пе­ди­стів, так і для ав­то­мо­бі­лі­стів, до основ­них то­чок мо­жна бу­де ді­ста­ти­ся і з пе­ре­ві­зни­ка­ми, по­яснив іні­ці­а­тор про­е­кту Юрій ОЙЦЮСЬ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.