Син­хро­ні­зу­ва­ти зу­си­л­ля

Den (Ukrainian) - - День України -

Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я та Асо­ці­а­ція міст Укра­ї­ни спіль­но пра­цю­ва­ти­муть над ре­фор­ма­ми

Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я та пред­став­ни­ки Асо­ці­а­ції міст Укра­ї­ни до­мо­ви­лись син­хро­ні­зу­ва­ти свої зу­си­л­ля в ре­а­лі­за­ції ме­ди­чної ре­фор­ми та ре­фор­ми де­цен­тра­лі­за­ції. Про це йшло­ся під час Фо­ру­му мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, що від­був­ся в Іва­но-Фран­ків­ську, по­ві­дом­ляє www.moz.gov.ua.

Як роз­по­вів за­сту­пник мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Пав­ло КОВТОНЮК, від­су­тність діа­ло­гу у впро­ва­джен­ні зга­да­них ре­форм ви­кли­ка­ло ба­га­то на­рі­кань в гро­ма­дах. «Для нас ду­же ва­жли­во син­хро­ні­зу­ва­ти на­шу ре­фор­му з ре­фор­мою де­цен­тра­лі­за­ції, щоб во­ни під­си­лю­ва­ли одна одну. Під час фо­ру­му від­бу­лась ефе­ктив­на роз­мо­ва з ме­ра­ми міст та го­ло­ва­ми об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад. Го­лов­не зав­да­н­ня на сьо­го­дні — чі­тко роз­ме­жу­ва­ти ро­лі всіх уча­сни­ків про­це­су, оскіль­ки мі­ша­ни­на фун­кцій при­зво­дить до фі­нан­со­вих та ор­га­ні­за­цій­них пре­тен­зій», — за­зна­чив Пав­ло Ковтонюк.

В ре­зуль­та­ті ме­ди­чної ре­фор­ми, яка стар­тує 2017 ро­ку, ро­лі в си­сте­мі охо­ро­ни здо­ров’я бу­дуть роз­по­ді­ле­ні ма­кси­маль­но чі­тко: дер­жа­ва — стра­хує, лі­кар — лі­кує, гро­ма­да — го­спо­да­рює. Під час обго­во­ре­н­ня ре­фор­ми пер­вин­ної лан­ки ме­ри міст та го­ло­ви ОТГ най­біль­ше ці­ка­ви­лись: як ви­рі­ши­ти про­бле­ми на­дли­шко­вих площ ве­ли­ких по­лі­клі­нік, що ро­би­ти з ам­бу­ла­то­рі­я­ми, аби за­без­пе­чи­ти які­сний до­ступ па­ці­єн­тів, як ство­ри­ти гі­дні умо­ви для лі­ка­ря, щоб він за­хо­тів пра­цю­ва­ти в тій чи ін­шій гро­ма­ді.

«Ме­ди­чна ін­фра­стру­кту­ра — це від­по­від­аль­ність мі­сце­вих гро­мад. Ми на­да­є­мо па­ці­єн­ту пра­во оби­ра­ти лі­ка­ря, лі­ка­рю — сво­бо­ду у ви­бо­рі ор­га­ні­за­цій­но-пра­во­вої фор­ми ді­яль­но­сті і мі­сця ро­бо­ти, а мі­сце­ва вла­да не­сти­ме всю пов­но­ту від­по­від­аль­но­сті за те, аби і лі­кар, і па­ці­єнт ма­ли гі­дні умо­ви для ро­бо­ти і лі­ку­ва­н­ня», — під­кре­слив за­сту­пник мі­ні­стра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.