«Від єв­ро­опти­мі­зму — до здо­ро­во­го укра­ї­но­пра­гма­ти­зму»

Ек­спер­ти — про не­об­хі­дність ви­ро­бле­н­ня Ки­є­вом но­вої стра­те­гії від­но­син з ЄС, яка б вра­хо­ву­ва­ла укра­їн­ські ін­те­ре­си

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Чер­го­вий 18- й са­міт Укра­ї­на — ЄС, який від­був­ся учо­ра в Брюс­се­лі, не при­ніс стра­те­гі­чних чи до­ле­но­сних рі­шень для на­шої кра­ї­ни. Ско­рі­ше мо­жна ска­за­ти, що ця зу­стріч у вер­хах да­ла по­штовх до яко­мо­га швид­шої роз­роб­ки Ки­є­вом стра­те­гії від­но­син з цим еко­но­мі­чним бло­ком, яка б ура­хо­ву­ва­ла укра­їн­ські ін­те­ре­си.

Адже впер­ше ста­лось так, що Укра­ї­на ви­ко­на­ла умо­ви пла­ну ві­зо­вої лі­бе­ра­лі­за­ції, а без­ві­зо­во­го ре­жи­му до­сі не­має і на цій зу­стрі­чі у вер­хах не бу­ло оста­то­чно під­твер­дже­но. Як ві­до­мо, укра­їн­ська вла­да упро­довж ро­ку за­яв­ля­ла, що нам ЄС дасть без­віз, і для цьо­го ви­ко­на­но 144 умо­ви. Але уже дав­но бу­ло зро­зумі­ло, що цьо­го не ста­не­ться до­по­ки у ЄС не бу­де по­го­дже­но ме­ха­нізм до­стро­ко­во­го при­пи­не­н­ня без­ві­зо­во­го ре­жи­му. А че­рез кри­зу в ЄС узго­дже­н­ня цьо­го ме­ха­ні­зму за­сто­по­ри­лось, і ні­хто не знає, ко­ли бу­де ухва­ле­но рі­ше­н­ня з цьо­го пи­та­н­ня. Від­так на­да­н­ня без­ві­зу пе­ре­не­се­но на не­ви­зна­че­ний час.

Зна­ю­чи все це, тим не мен­ше, на Бан­ків­ській за­яви­ли на­пе­ре­до­дні са­мі­ту, що він бу­де не­стан­дар­тним і стра­те­гі­чним. «Що­до кон­кре­тних ре­зуль­та­тів, — по­яснив на бри­фін­гу за­сту­пник гла­ви адмі­ні­стра­ції Ко­стян­тин Єли­се­єв, — то пла­ну­є­ться під­пи­са­н­ня ме­мо­ран­ду­му між Укра­ї­ною та ЄС про стра­те­гі­чне пар­тнер­ство в енер­ге­ти­чній сфе­рі. Під час са­мі­ту від­бу­де­ться до­сить від­вер­тий діа­лог з енер­ге­ти­чної про­бле­ма­ти­ки, ми по­ру­ши­мо пи­та­н­ня га­зо­про­во­ду Opal та про­ект Пів­ні­чно­го по­то­ку-2».

Дій­сно, в Брюс­се­лі бу­ло під­пи­са­но Ме­мо­ран­дум на де­сять ро­ків, який охо­плює рі­зні сфе­ри — атом­ну, ву­гіль­ну, га­зо­ву — і пе­ред­ба­чає роз­роб­ку пла­ну кон­кре­тних дій з то­чки зо­ру від­но­син Укра­ї­ни та ЄС. Та­кож, як пла­ну­ва­ло­ся, сто­ро­ни під­пи­са­ли окре­му уго­ди що­до на­да­н­ня до­по­мо­ги Укра­ї­ні в ре­а­лі­за­ції ан­ти­ко­ру­пцій­них за­хо­дів (йде­ться про 15 млн єв­ро). Та­кож бу­ло під­пи­са­но до­го­вір про на­да­н­ня Укра­ї­ні до­по­мо­ги у сфе­рі адмі­ні­стра­тив­ної уго­ди (йде­ться про на­да­н­ня 104 млн єв­ро).

Го­ло­ва ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди у за­кор­дон­них спра­вах Ган­на ГОПКО так про­ко­мен­ту­ва­ла «Дню» за­яву Бан­ко­вої про стра­те­гі­чний ха­ра­ктер са­мі­ту: «Са­міт не є стра­те­гі­чним у сен­сі, що НО­ВОЇ стра­те­гії не за­твер­джу­ва­ти­ме­ться. ЄС вва­жає і да­лі нас су­сі­дом — і (не вго­лос) до­дає — пер­спе­ктив­ним. Ми да­лі го­во­ри­мо Єв­ро­ін­те­гра­ція не ма­ю­чи на ува­зі всту­пу. На бі­ду тут би тре­ба і со­бі, не вго­лос, ма­ти на ме­ті вступ, але не цьо­му по­ко­лін­ню по­лі­ти­ків це ро­би­ти. Оче­ви­дно, ЄС має на ува­зі, що бу­де по­го­дже­но гол­ланд­ські за­пе­ре­че­н­ня та уго­ду про енер­го­спів­ро­бі­тни­цтво, але це не до­ся­гне­н­ня, а ви­прав­ле­н­ня вча­сно не до­ся­гну­то­го. Успі­хом є те, що ЄС по­ба­чив ДЛЯ СЕ­БЕ но­ву стра­те­гі­чну ме­ту в Утри­ман­ні кон­ти­нен­ту для єв­ро­пей­ців, про­ти «ру­скіх» і США. Та­ким чи­ном, наш дав­ній при­спів «Без Укра­ї­ни не­ма Єв­ро­пи» — ма­те­рі­а­лі­зу­вав­ся, хай зу­си­л­ля­ми агре­со­ра, але він те­пер ре­аль­ний».

По­при на­зва­ні ви­ще до­мов­ле­но­сті те­ма не­на­да­н­ня Укра­ї­ні без­ві­зо­во­го ре­жи­му бу­ла чи не го­лов­ною на спіль­ній прес-кон­фе­рен­ції Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка з пре­зи­ден­том Єв­ро­пей­ської Ра­ди До­наль­дом Ту­ском, го­ло­вою Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту Мар­ті­ном Шуль­цем и пре­зи­ден­том Єв­ро­пей­ської ко­мі­сії Жан-Кло­дом Юн­ке­ром. Зокре­ма гла­ва укра­їн­ської дер­жа­ви за­явив, що Укра­ї­на про­сить єв­ро­пей­ських пар­тне­рів ви­ко­на­ти взя­ті на се­бе зо­бов’язан- ня з пи­тань вве­де­н­ня без­ві­зо­во­го ре­жи­му. Це пер­ший са­міт, де не Укра­ї­ні став­лять за­пи­та­н­ня, а ми, укра­їн­ська де­ле­га­ція, ста­вить їх на­шим пар­тне­рам з ЄС з про­ха­н­ням ви­ко­на­ти взя­ті на се­бе зо­бов’ яза­н­ня » , — ци­тує Ін­тер­фа­ксУкра­ї­на сло­ва По­ро­шен­ка.

За­сту­пник ди­ре­кто­ра Ін­сти­ту­ту сві­то­вої по­лі­ти­ки Сер­гій СОЛОДКИЙ ска­зав «Дню», що справ­ді Укра­ї­на ви­ко­на­ла всі кри­те­рії для отри­ма­н­ня без­ві­зу, і те­пер м’яч на сто­ро­ні ди­пло­ма­тії ЄС, який пе­ре­жи­ває ці­лий кві­тник криз, і не­ві­до­мо ко­ли бу­де узго­дже­но ме­ха­нізм від­кли­ка­н­ня ві­зо­во­го ре­жи­му. «На жаль, Укра­ї­ні до­во­ди­ться ра­ху­ва­ти­ся з ци­ми ре­а­лі­я­ми. З ін­шо­го бо­ку, як­би Укра­ї­на не мар­ну­ва­ла в свій час свої шан­си, то всі обі­цян­ки, які да­вав той же Ющен­ко та Яну­ко­вич що­до без­ві­зу, мо­гли ста­ти ре­аль­ні­стю. Але ми цей час втра­ти­ли і до­че­ка­лась пе­рі­о­ду не­ймо­вір­ної кон­цен­тра­ції зга­да­них криз. За­раз єди­не, що ми мо­же­мо зро­би­ти, — це про­де­мон­стру­ва­ти ре­зуль­та­ти бо­роть­би з ко­ру­пці­єю», — від­зна­чив він.

Зі сво­го бо­ку, па­ні Гопко вва­жає, що у пи­та­н­нях без­ві­зо­во­го ре­жи­му Укра­ї­на по­вин­на чі­тко з ЄС під­хо­ди­ти з то­чки зо­ру рів­но­прав­но­го пар­тнер­ства. «Оскіль­ки ми ви­ко­на­ли всі умо­ви, то во­ни зо­бов’яза­ні ви­ко­на­ти свої без прив’яз­ки до яки­хсь но­вих ре­чей», — на­го­ло­си­ла во­на.

Го­ло­ва ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди у за­кор­дон­них спра­вах та­кож до­да­ла: «Ми ма­є­мо на­вчи­ти­ся суб’єктно­сті в пе­ре­мо­ви­нах, рі­зних ди­пло­ма­ти­чних тор­гах, у яких ЄС за­хи­щає свої ін­те­ре­си, а на­ші пе­ре­мов- ни­ки ма­ють чі­тко ар­ти­ку­лю­ва­ти свої ін­те­ре­си. Від єв­ро­опти­мі­зму нам пе­ре­йти до здо­ро­во­го укра­ї­но­пра­гма­ти­зму і чі­тко зро­зу­мі­ти, де ми ма­є­мо наш ін­те­рес і ко­ли ми мо­же­мо, від­бу­ду­вав­ши укра­їн­ську еко­но­мі­ку, іти на умо­ви, які нам став­лять, і за це отри­му­ва­ти до­по­мо­гу».

Зро­зумі­ло, що, по­при нев­да­чу з отри­ма­н­ням без­ві­зо­во­го ре­жи­му, Укра­ї­ні по­трі­бно і да­лі спів­пра­цю­ва­ти з Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом, до­ся­га­ти єв­ро­пей­ських стан­дар­тів, рів­ня жи­т­тя і за­га­лом по­си­лю­ва­ти ін­те­гра­цію.

Але во­дно­час, як за­зна­чає па­ні Гопко, ми по­вин­ні пе­ре­ста­ти ди­ви­тись на ЄС з по­зи­ції про­ха­ча, а ма­є­мо ви­хо­ди­ти з по­зи­ції суб’єктно­сті і на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів.

«Зокре­ма, у сфе­рі енер­го­по­ста­ча­н­ня і енер­го­збе­ре­же­н­ня ми ма­є­мо по­ка­за­ти, що ми пар­тне­ри ЄС і єв­ро­пей­ці ма­ють вра­хо­ву­ва­ти на­ші ін­те­ре­си. Що­до сто­сун­ків із Ро­сі­єю, то для нас з бо­ку ЄС ва­жли­вою є по­лі­ти­ка під­трим­ки су­ве­ре­ні­те­ту і те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни.

А са­мі­ти — це ін­стру­мент, на який ми ма­є­мо ди­ви­ти­ся як на ро­бо­чі зу­стрі­чі, до яких ми до­бре го­ту­є­мось і які ста­ють чер­го­вою то­чкою по за­хи­сту на­ших га­лу­зей і клю­чо­вих ін­те­ре­сів. Але це не озна­чає, що в се­ре­ди­ні кра­ї­ни ми мо­же­мо зу­пи­ня­ти ре­фор­ми і по­стій­но їха­ти в Брюс­сель за де­ре­гу­ля­ці­єю еко­но­мі­ки. Ці ре­чі ми ма­є­мо са­мі ро­би­ти, ви­но­си­ти в зал і го­ло­су­ва­ти і при­швид­ши­ти ро­бо­ту в се­ре­ди­ні кра­ї­ни», — на­го­ло­си­ла па­ні Гопко.

Най­біль­шим по­зи­ти­вом вчо­ра­шньо­го са­мі­ту мо­жна на­зва­ти обі­цян­ку ЄС збе­рі­га­ти сан­кції про­ти Ро­сії до пов­но­го ви­ко­на­н­ня Мін­ських угод. «Ми не за­ли­ши­мо Укра­ї­ну одну, ми ду­же ці­ну­є­мо зу­си­л­ля укра­їн­ської вла­ди і Пре­зи­ден­та По­ро­шен­ка у про­ве­ден­ні ре­форм у ду­же скла­дних умо­вах. Успіх Укра­ї­ни бу­де успі­хом Єв­ро­пи», — на­го­ло­сив До­нальд Туск на прес-кон­фе­рен­ції за під­сум­ка­ми са­мі­ту Укра­ї­на — ЄС.

ФОТО РЕЙТЕР

Пре­зи­дент Єв­ро­ко­мі­сії Жан-Клод Юн­кер: «Я впев­не­ний у то­му, що, не­зва­жа­ю­чи на тру­дно­щі і су­пе­ре­чно­сті, які існу­ють між де­яки­ми кра­ї­на­ми-чле­на­ми ЄСі Єв­ро­пар­ла­мен­том, ми мо­же­мо на­да­ти без­ві­зо­вий ре­жим для Укра­ї­ни до кін­ця ро­ку»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.