«Сим­фо­нія тан­цю»

Прем’єра від­бу­де­ться у Львів­сько­му на­ціо­наль­но­му те­а­трі опе­ри і ба­ле­ту ім. С. Кру­шель­ни­цької

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Пер­ші по­ка­зи — 25 і 27 ли­сто­па­да та 2 гру­дня. Пов­на на­зва ба­ле­тної ви­ста­ви — «Сим­фо­нія тан­цю: сві­то­ва кла­си­ка і мо­дерн». Во­на скла­де­на з трьох одно­акті­вок («Па де катр», «Ви­ді­н­ня тро­ян­ди» та «Ближ­че, ніж ко­ха­н­ня»), які, на дум­ку ав­то­ра ідеї, є ілю­стра­ці­я­ми до шля­ху роз­ви­тку ба­ле­тно­го ми­сте­цтва — від ро­ман­ти­зму до су­ча­сно­сті.

■ Як роз­по­ві­ла «Дню» ке­рів­ник ін­фор­ма­цій­но­го від­ді­лу те­а­тру На­дія ТРУШ, «по­ста­нов­ку са­ме в та­ко­му істо­ри­чно­му роз­рі­зі по­ба­чив ху­до­жній ке­рів­ник ба­ле­тної тру­пи те­а­тру Ігор Хра­мов. Епо­ху ро­ман­ти­зму він за­про­по­ну­вав від­обра­зи­ти ди­вер­ти­смен­том Pas de quatre, який має ці­ка­ву істо­рію...

■ Влі­тку 1845 ро­ку до Лон­до­на при­їха­ли три зна­ме­ни­ті тан­ців­ни­ці — при­ма­дон­ни ро­ман­ти­чно­го ба­ле­ту Ма­рія Та­льо­ні, Кар­лот­та Ґрі­зі та Фан­ні Чер­рі­то. Ди­ре­ктор ко­ро­лів­сько­го те­а­тру швид­ко зо­рі­єн­ту­вав­ся, що, як­би за­про­си­ти ще одну зір­ку — Лю­сіль Ґран із Да­нії — і зі­бра­ти їх на сце­ні ра­зом, ви­йшов би чу­до­вий по­да­ру­нок для ко­ро­ле­ви Ві­кто­рії... Му­зи­ку то­ді за­мо­ви­ли ком­по­зи­то­ро­ві Це­за­ру Пу­ньї, хо­ре­о­гра­фію — Жу­лю Пер­ро. Ди­вер­ти­смент мав ша­ле­ний успіх і від­ра­зу вві­йшов до зо­ло­то­го за­па­су епо­хи ба­ле­тно­го ро­ман­тиз- му. На жаль, збе­ре­гла­ся ли­ше сла­ва про цей та­нець, а за­пис йо­го від­су­тній. То­му ба­лет­мей­сте­ри пі­зні­ших ча­сів ви­ко­ри­ста­ли тіль­ки ідею, а по­ста­нов­ки ро­би­ли свої. Най­кра­ща з них — з 1941 р., яку здій­снив Ан­тон До­лін. На львів­ській сце­ні «та­нець для чо­ти­рьох» зре­а­лі­зу­ва­ла ба­лет­мей­стер із Фі­ла­дель­фії На­та­лія Ша­ро­ва.

■ Дру­га одно­актів­ка — «Ви­ді­н­ня тро­ян­ди». Цей ба­лет ро­ман­ти­чний за ду­хом і му­зи­кою (ком­по­зи­тор Карл-Ма­рія Ве­бер), кла­си­чний за сти­лем (по­ста­нов­ка ви­да­тно­го хо­ре­о­гра­фа ХХ сто­лі­т­тя Ми­хай­ла Фо­кі­на). Пра­прем’єра від­бу­ла­ся у кві­тні 1911-го в Мон­те-Кар­ло, де га­стро­лю­ва­ла тру­па зна­ме­ни­то­го Сер­гія Дя­гі­лє­ва. По­ста­нов­ку ці­єї ба­ле­тної пер­ли­ни у Львів­ській опе­рі здій­снив Ігор Хра­мов. Ко­стю­ми ви­го­тов­ле­ні під ке­рів­ни­цтвом Жан­ни Ма­ле­цької.

■ За­вер­шить ве­чір одно­актних ба­ле­тів ком­по­зи­ція мо­ло­до­го ки­їв­сько­го со­лі­ста ба­ле­ту Артема Шо­ши­на «Ближ­че, ніж ко­ха­н­ня», який здій­снив її у сти­лі мо­дерн. Прем’єра від­бу­ла­ся не­що­дав­но у Ки­їв­сько­му му­ні­ци­паль­но­му те­а­трі опе­ри та ба­ле­ту для ді­тей та юна­цтва».

■ У трі­а­ді «Сим­фо­нію тан­цю» (ди­ри­гент-по­ста­нов­ник — Юрій Бер­ве­цький, сце­но­граф — Та­дей Рин­дзак) за­ді­я­на май­же вся ба­ле­тна тру­па те­а­тру.

ФОТО НАДАНО ЛІТЧАСТИНОЮ ЛЬВІВСЬКОЇ ОПЕ­РИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.