Акти­візм із... се­па­ра­тист­ським ми­ну­лим

Що ма­ють на ме­ті хер­сон­ські «гро­мад­ські ді­я­чі» у сфе­рі осві­ти?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Пі­сля ане­ксії Кри­му Ро­сі­єю 2014 ро­ку на­строї ме­шкан­ців Хер­сон­щи­ни бу­ли три­во­жни­ми. Але рі­шу­чи­ми. Спро­би аген­тів ро­сій­сько­го впли­ву про­ве­сти тут ша­баш «рус­ской ве­сны» про­ва­ли­ли­ся, а не­чи­слен­ним актив­ним се­па­ра­ти­стам з три­ко­ло­ра­ми не­дво­зна­чно на­тя­кну­ли, що в Хер­со­ні псев­до­ре­спу­блік за сце­на­рі­єм Дон­ба­су — не бу­де.

Пі­сля при­бу­т­тя до ре­гіо­ну на по­стій­ну дис­ло­ка­цію під­роз­ді­лів ЗСУ та при­кор­дон­ни­ків, а та­кож кіль­кох ре­зо­нан­сних за­три­мань ро­сій­ських шпи­гу­нів си­ла­ми СБУ ста­ло зро­зумі­ло, що на пря­ме втор­гне­н­ня до Хер­сон­щи­ни Ро­сія на­вряд чи на­ва­жи­ться. Та й жа­хи вій­ни на Дон­ба­сі оста­то­чно пе­ре­ко­на­ли біль­шість хер­сон­ців, хто є го­лов­ний зов­ні­шній во­рог і які руй­ну­ва­н­ня не­суть мі­стам се­па­ра­ти­сти під про­во­дом Ро­сії.

Ра­зом з тим, ва­жли­вість обла­сті для ане­ксо­ва­но­го Кри­му пе­ре­оці­ни­ти важ­ко. Це і во­до­по­ста­ча­н­ня, і еле­ктро­енер­гія, і чи­слен­ні еко­но­мі­чні зв’яз­ки з усі­єю ма­те­ри­ко­вою Укра­ї­ною. Тож да­рем­но спо­ді­ва­ти­ся, що Ро­сія за­ли­шить Хер­сон­ську область та весь пів­день Укра­ї­ни у спо­кої. Тіль­ки ме­то­ди нав’язу­ва­н­ня сво­їх ін­те­ре­сів іде­о­ло­ги «рус­ско­го ми­ра» ви­бра­ли но­ві. Зна­чно під­сту­пні­ші.

ОСВІТНІЙ ФРОНТ

Не тре­ба бу­ти вій­сько­вим екс­пер­том, аби ро­зу­мі­ти: від­кри­та вій­на з ви­ко­ри­ста­н­ням важ­кої на­зем­ної те­хні­ки, авіа­ції і ти­сяч вій­сько­вих — у де­ся­тки ра­зів до­рож­ча, ніж ти­ха оку­па­ція, яку мо­жна про­во­ди­ти за ра­ху­нок збу­ре­н­ня су­спіль­них на­стро­їв і зро­ста­н­ня не­за­до­во­ле­н­ня ді­я­ми укра­їн­ської вла­ди че­рез ін­фор­ма­цій­ні фей­ки (при­клад — си­ту­а­ція з га­зо­по­ста­ча­н­ням Ге­ні­че­ська).

Зна­чно да­ле­ко­гля­дні­шою є кам­па­нія з ле­га­лі­за­ції про­ро­сій­ських акти­ві­стів че­рез со­ці­аль­ну сфе­ру, на­при­клад осві­ту. А са­ме — в те­мі так зва­них по­бо­рів у шко­лах. У Хер­со­ні про­тя­гом 2016 ро­ку цим актив­но за­йма­є­ться не­що­дав­но ство­ре­на ГО « Гро мадсь ка без пе ка і роз ви ток » (ГБР). Під час пред­став­ле­н­ня ор­га­ні­за­ції в ли­сто­па­ді ми­ну­ло­го ро­ку акти­ві­сти за­яви­ли, що їхня ме­та — «по­ка­за­ти при­клад, ско­ор­ди­ну­ва­ти і вза­є­мо­під­си­ли­ти пе­ре­сі­чних лю­дей, го­то­вих до бо роть би з « сис те мою » за розв’яза­н­ня кон­кре­тних, ре­аль­но існу­ю­чих про­блем».

ХТО Є ХТО

Зда­ва­ло­ся б, ні­чо­го не­без­пе­чно­го у «гро­мад­ській без­пе­ці», а тим па­че — в «роз­ви­тку» та об’єд­нан­ні гро­ма­дян у ГО не­має. Якщо не зна­ти, хто взяв­ся за цю спра­ву. Очо­лив ГБР Оле­ксандр Гу­ля­єв. До по­дій Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті він ко­ор­ди­ну­вав мі­сце­вий осе­ре­док ор­га­ні­за­ції «Укра­їн­ський ви­бір» Ві­кто­ра Ме­двед­чу­ка, а та­кож був очіль­ни­ком про­ро­сій­сько­го ру­ху «Но­ва Слов’ян­ська ге­не­ра­ція». До ре­чі, ГО «Гро­мад­ська без­пе­ка і роз­ви­ток» ство­ре­на не як но­ва ГО, а взя­ла но­ву на­зву і бу­ла пе­ре­ре­є­стро­ва­на з тим же ко­дом ЄДРПОУ, змі­нив­ши на­зву з ГО «Но­ва Слов’ян­ська ге­не­ра­ція». З ві­до­мих пу­блі­чних ви­сту­пів НСГ — про­мо­ва очіль­ни­ка ГО Оле­ксан­дра Гу­ля­є­ва на обла­сній ДТРК «Скі­фія» із за­кли­ком ра­ди­каль­но ро­зі­бра­ти­ся з про­те­сту­валь­ни­ка­ми на Май­да­ні. Ві­де­о­звер­не­н­ня ви­да­ле­но з ін­тер­не­ту, але за­ли­шив­ся текст за­яви за під­пи­сом то­го ж та­ки Гу­ля­є­ва. В ній, зокре­ма, йде­ться: «Гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Но­ва Слов’ян­ська ге­не­ра­ція» ви­ма­гає від Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів, Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни не­гай­но ро­зі­рва­ти ди­пло­ма­ти­чні від­но­си­ни зі Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми Аме­ри­ки та Ні­меч­чи­ною, ого­ло­си­ти всіх пра­ців­ни­ків по­сольств цих дер­жав пер­со­на­ми нон гра­та в Укра­ї­ні... Пе­ре­ко­на­ні, що та­кий рі­шу­чий крок вря­тує на­род Укра­ї­ни від гро­ма­дян­ської вій­ни, то- му що са­ме уря­ди Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки та Ні­меч­чи­ни є ор­га­ні­за­то­ра­ми кон­флі­кту в Укра­ї­ні, який де-фа­кто пе­ре­ріс у гро­ма­дян­ську вій­ну. Ми вва­жа­є­мо, що справ­жня ме­та Ба­ра­ка Оба­ми та Ан­ге­ли Мер­кель — це де­ста­бі­лі­за­ція си­ту­а­ції на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, роз­па­лю­ва­н­ня між­на­ціо­наль­ної во­ро­жне­чі та гро­ма­дян­ської вій­ни з ме­тою подаль­шо­го «екс­пор­ту» вій­ни на те­ри­то­рію Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції». Пі­сля ане­ксії Кри­му Гу­ля­єв був се­ред за­про­ше­них на Ял­тин­ську кон­фе­рен­цію, на якій обго­во­рю­ва­ли «май­бу­тнє Но­во­ро­сії». Се­ред її уча­сни­ків бу­ли та­кі ві­до­мі те­ро­ри­сти, як Оле­ксандр Бо­ро­дай, Оле­ксандр Мо­зго­вий, Ігор Стрєл­ков...

Ра­зом із Гу­ля­є­вим ГБР у Хер­со­ні пред­став­ля­ли Те­тя­на То­мі­лі­на і Ген­на­дій Шнаб­ський. За кіль­ка мі­ся­ців до цьо­го То­мі­лі­ну зі скан­да­лом звіль­ни­ли з по­са­ди ди­ре­кто­ра лі­цею при Хер­сон­сько­му дер­жу­ні­вер­си­те­ті. Спра­ва на­бу­ла ре­зо­нан­су че­рез від­кри­ту під­трим­ку То­мі­лі­ною псев­до­ре­спу­блік «ДНР» та «ЛНР». Пі­сля роз­слі­ду­ва­н­ня в управ­лін­ні осві­ти і низ­ки пу­блі­ка­цій у ЗМІ То­мі­лі­ну звіль­ни­ли. Але во­на швид­ко по­вер­ну­ла­ся до одно­дум­ців у ГБР, з яки­ми ра­ні­ше про­во­ди­ла спіль­ні за­хо­ди у сво­є­му лі­цеї. То­мі­лі­на по­ча­ла екс­плу­а­ту­ва­ти те­му, що в Хер­со­ні ні­би­то діє се­кре­тна ла­бо­ра­то­рія Пен­та­го­ну США (!), де збе­рі­га­ють осо­бли­во не­без­пе­чні ві­ру­си. Це, на дум­ку То­мі­лі­ної, мо­же спро­во­ку­ва­ти в мі­сті «но­вий Чор­но­биль». Ін­фор­ма­ція ви­яви­лась фей­ком. Ко­ли­шній пра­ців­ник УБОЗу Ген­на­дій Шнаб­ський та­кож був по­мі­че­ний у по­ши­рен­ні се­па­ра­тист­ських ма­те­рі­а­лів че­рез со­цме­ре­жі та від­вер­ту під­трим­ку по­лі­ти­ки Пу­ті­на. Не­за­ба­ром усі зга­да­ні «гро­мад­ські ді­я­чі» по­чи­сти­ли свої ака­ун­ти в со­цме­ре­жах і зав­зя­то по­ча­ли пра­цю­ва­ти з те­мою по­бо­рів у шко­лах.

ІНСПЕКЦІЇ В ШКО­ЛАХ

Дже­ре­ла фі­нан­су­ва­н­ня ГБР — не­ві­до­мі, про них мо­жна ли­ше здо­га­ду­ва­ти­ся. Але те­му для сво­єї ді­яль­но­сті «акти­ві­сти» обра­ли ду­же вда­ло. Справ­ді, у ко­го мо­же ви­кли­ка­ти за­пе­ре­че­н­ня факт, що ді­ти ма­ють на­вча­ти­ся в ком­фор­тних умо­вах, а кра­сти ба­тьків­ські гро­ші — зло­чин? Тим па­че, про­бле­ма не­про­зо­ро­го ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів, які за­кла­ди осві­ти зби­ра­ють з ба­тьків, справ­ді існує. І ця про­бле­ма сто­су­є­ться лю­дей рі­зно­го ві­ро­спо­віда­н­ня, по­лі­ти­чних по­гля­дів, по­зи­цій що­до істо­рії та мо­ви. Ці те­ми ча­сто роз’єд­ну­ва­ли укра­їн­ців. Але до­бро­бут ді­тей — ні­ко­ли.

Гбрів­ці по­ча­ли хо­ди­ти по шко­лах мі­ста й ви­ма­га­ли по­ка­зу­ва­ти їм, як ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться ко­шти ба­тьків, як хар­чу­ю­ться і по­чу­ва­ю­ться ді­ти. Во­ни про­ве­ли та­кож кіль­ка кру­глих сто­лів, зу­стрі­чей з де­пу­та­та­ми, в то­му чи­слі у сті­нах мі­ської ра­ди. До­сі про­во­дя­ться не­діль­ні шко­ли для ба­тьків. Акту­аль­на те­ма зна­йшла під­трим­ку де­яких чи­нов­ни­ків та пред­став­ни­ків ба­тьків­ських ко­мі­те­тів. Пі­сля ре­зо­нан­су в ЗМІ й за­кли­ків де­яких де­пу­та­тів мі­ська ра­да Хер­со­на на­віть за­про­ва­ди­ла тим­ча­со­ву за­бо­ро­ну на збір ко­штів у за­кла­дах осві­ти для до­да­тко­во­го ви­вче­н­ня си­ту­а­ції.

Окре­мі гро­мад­ські ді­я­чі та­кож за­ці­ка­ви­ли­ся про­бле­мою і за­про­по­ну­ва­ли свої шля­хи її розв’яза­н­ня. Про один із них пи­сав «День». Це — ство­ре­н­ня про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня для сай­тів шкіл, че­рез яке в еле­ктрон­но­му фор­ма­ті мо­жна кон­тро­лю­ва­ти су­ми вне­сків від ба­тьків, ба­чи­ти істо­рію над­хо­джень, по­то­чні про­бле­ми шко­ли і кла­су, опла­ту по­слуг, під­ря­дни­ків, че­ки ба на­віть ре­зуль­тат ви­ко­на­них ро­біт. Про то­таль­ну за­бо­ро­ну вно­си­ти ко­шти у фон­ди шкіл не йде­ться, адже це не­за­кон­но, та й від­мо­ви­ти ба­тькам у по­кра­щен­ні умов для на­вча­н­ня їхніх ді­тей ні­хто не має пра­ва.

ПОЗА ЗАКОНОМ

Однак дії гбрів­ців та їхнє ін­спе­кту­ва­н­ня в шко­лах — не­за­кон­ні. Згі­дно з укра­їн­ським за­ко­но­дав­ством, гро­мад­ським ор­га­ні­за­ці­ям не мо­жуть на­да­ва­ти­ся вла­дні пов­но­ва­же­н­ня, крім ви­пад­ків, ви­зна­че­них окре­ми­ми за­ко­на­ми. ГО мо­жуть за­лу­ча­ти­ся до про­це­су фор­му­ва­н­ня та ре­а­лі­за­ції дер­жав­ної по­лі­ти­ки. Однак ГО не ма­ють пра­ва ін­спе­кту­ва­ти го­тов­ність на­вчаль­них за­кла­дів до на­вчаль­но­го ро­ку. Для цьо­го є ор­га­ни кон­тро­лю, ви­зна­че­ні за­ко­на­ми Укра­ї­ни. Ор­га­на­ми гро­мад­сько­го управ­лі­н­ня є ра­ди до­шкіль­них на­вчаль­них за­кла­дів або пі­клу­валь­ні ра- ди, які мо­жуть роз­гля­да­ти, кон­тро­лю­ва­ти, у то­му чи­слі, й пи­та­н­ня ор­га­ні­за­ції хар­чу­ва­н­ня ді­тей.

Крім то­го, Мі­ні­стер­ством осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни в ли­сті «Що­до за­без­пе­че­н­ня без­пе­ки ви­хо­ван­ців, учнів та сту­ден­тів» № 1/9-444 від 04.09.2014 ре­ко­мен­до­ва­но по­си­ли­ти кон­троль за пе ре бу ван ням на те ри то рії на - вчаль­них за­кла­дів, осо­бли­во у при­мі­ще­н­нях, осіб, які не при­че­тні до про­ве­де­н­ня на­вчаль­но-ви­хов­но­го про­це су ( тоб то будь- яких осіб), і зо - бов’яза­ти ке­рів­ни­ків на­вчаль­них за­кла­дів по­си­ли­ти ре­жим без­пе­ки для не­д­опу­ще­н­ня вне­се­н­ня у при­мі­ще­н­ня ви­бу­хо­не­без­пе­чних та ін­ших пре­дме­тів, що мо­жуть зав­да­ти шко­ди здо­ров’ю та жи­т­тю ді­тей і пра­ців­ни­ків на­вчаль­но­го за­кла­ду.

ВИ­ХІД У МЕДІА

Про­тя­гом кіль­кох по­пе­ре­дніх мі­ся­ців Гу­ля­єв і ко­ман­да про­во­дять актив­ну ро­бо­ту з медіа. Так, у мі­сце­вій га­зе­ті «Грив­на» чи не в ко­жно­му но­ме­рі ви­хо­дять ма­те­рі­а­ли про но­ві «до­слі­дже­н­ня» акти­ві­стів ГБР у шко­лах. У га­зе­ті йде­ться про ні­би­то про­ве­де­не ни­ми до­слі­дже­н­ня пси­хо­ло­гі­чно­го ста­ну стар­шо­кла­сни­ків у кіль­кох шко­лах Хер­со­на. «По­чти 53% ре­бят — в ри­ске суи­ци­да», «85% уче­ни­ков не до­ве­ря­ют се­мье, стра­не, шко­ле», «это — пси­хо­ло­ги­че­ская смерть», — та­ки­ми ля­кли­ви­ми те­за­ми і за­го­лов­ка­ми ря­сні­ють текс­ти від ГБР. Кіль­ка мі­сце­вих ін­тер­нет-ви­дань сві­до­мо чи ні по­ши­рю­ють ці те­зи, не вда­ю­чись до по­дро­биць із ми­ну­ло­го цих ді­я­чів.

Актив­на кам­па­нія в хер­сон­ських шко­лах не мо­гла бу­ти ло­каль­ним про­е­ктом. 10 ли­сто­па­да Оле­ксандр Гу­ля­єв пред­ста­вив «Все­укра­їн­ський ба­тьків­ський рух». Див­но кон­ста­ту­ва­ти, що та­кій осо­бі да­ли мо­жли­вість ви­сту­пи­ти у Кри­зо­во­му ме­ді­а­цен­трі в Ки­є­ві. Тут Гу­ля­єв за­явив, що їхня кам­па­нія про­ти шкіль­них по­бо­рів зна­йшла від­гук в ін­ших мі­стах Укра­ї­ни і акти­ві­сти ви­рі­ши­ли об’єд­на­ти­ся «для за­хи­сту сво­їх прав» та «ви­ко­рі­не­н­ня ко­ру­пції по всій кра­ї­ні». Гу­ля­єв за­явив про низ­ку ці­лей їхньо­го ру­ху. Одна з них — ство­ри­ти на­гля­до­ві ра­ди при ко­жно­му управ­лін­ні осві­ти із чи­сла ба­тьків, які не вхо­дять до ба­тьків­ських ко­мі­те­тів, з фун­кці­я­ми кон­тро­лю фі­нан­со­во-го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті ко­му­наль­них під­при­ємств. На­ві­що?

ГІБРИДНА ВІЙ­НА В ДІЇ

«Ді­яль­ність та­ких ор­га­ні­за­цій, як ГБР, є про­я­вом ті­єї са­мої гі­бри­дної вій­ни, про яку ми всі чу­ли, але не ба­чи­ли. Са­ме так во­на й ви­гля­дає. Ін­фор­ма­цій­ні ви­кли­ки гі­бри­дної вій­ни є до­во­лі рі­зни­ми за сво­єю при­ро­дою і ма­ють як ло­каль­ний, ко­ро­тко­стро­ко­вий ви­мір, на­при­клад ін­фор­ма­цій­на оку­па­ція окре­мих ре­гіо­нів, по­ши­ре­н­ня без­пре­це­ден­тних об­ся­гів де­з­ін­фор­ма­ції та про­па­ган­ди, так і більш аб­стра­ктний, або дов­го­стро­ко­вий ви­мір, як то зне­ві­ра се­ред гро­ма­дян, — ко­мен­тує «Дню» ра­дник хер­сон­сько­го мі­сько­го го­ло­ви з ін­фор­ма цій ної по лі ти ки Ка те ри на ГАНДЗЮК. — Сьо­го­дні ГБР за до­по­мо­гою га­зе­ти «Грив­на» та ін­ших ЗМІ, які по­ши­рю­ють їхні те­зи й ме­се­джі, са­ме це і ро­бить — пе­ре­ко­нує су­спіль­ство, що дер­жа­ва шко­дить нам, що на­ші ді­ти в не­без­пе­ці, що шко­ла як дер­жав­на уста­но­ва не ви­ко­нує сво­єї фун­кції. ГБР зни­щує ав­то­ри­тет шко­ли як дер­жав­ної ін­сти­ту­ції. Вва­жаю, що в та­кій си­ту­а­ції тре­ба ре­а­гу­ва­ти жорс­тко. Шко­лам — не по­ру­шу­ва­ти за­ко­ну і не пу­ска­ти сто­рон­ніх осіб до ді­тей. Медіа — ігно­ру­ва­ти їх по су­ті. Бо це той ви­па­док, ко­ли messenger is the message. З огля­ду на те, хто це го­во­рить, аб­со­лю­тно не ва­жли­во, що са­ме во­ни хо­чуть до­не­сти до су­спіль­ства. Справ­жня їхня ме­та ві­до­ма — зни­ще­н­ня укра­їн­ської дер­жа­ви».

РЕАКЦІЯ ВЛА­ДИ

Ді­яль­ність ГБР не мо­гла бу­ти не­по­мі­че­ною в мі­сько­му управ­лін­ні осві­ти. Дня­ми ста­ло ві­до­мо, що за роз­по­всю­дже­н­ня ре­зуль­та­тів фей­ко­во­го до­слі­дже­н­ня в Хер­сон­сько­му Тав­рій­сько­му лі­цеї ми­стецтв (про су­ї­ци­даль­ні на­строї ді­тей) ди­сци­плі­нар­не по­ка­ра­н­ня по­не­сли ди­ре­ктор на­вчаль­но­го за­кла­ду Оле­ксан­дра Альо­хі­на та на­чаль­ник від­ді­лу з пи­тань ви­хов­ної ро­бо­ти управ­лі­н­ня осві­ти мі­ської ра­ди Ва­лен­ти­на По­здняк. Під час ан­ке­ту­ва­н­ня учні від­по­від­а­ли на за­пи­та­н­ня, які не схо­ди­ли­ся з по­пе­ре­дньо за­яв­ле­ною те­ма­ти­кою. По­при те, що пра­ців­ник управ­лі­н­ня осві­ти і ке­рів­ник лі­цею по­мі­ти­ли це, во­ни не по­ві­до­ми­ли про ін­ци­дент. На­ра­зі лі­цей го­тує по­зов­ну за­яву до ор­га­ні­за­то­рів ан­ке­ту­ва­н­ня і га­зе­ти «Грив­на», яка опу­блі­ку­ва­ла ці да­ні.

На за пи тан ня ко рес пон ден та «Дня» що­до ді­яль­но­сті ГБР на­чаль­ник управ лін ня осві ти Юрій НИКОНОВ від­по­від­ав не­охо­че. На йо­го дум­ку, ко­жна ГО має пра­во на жи­т­тя, а ГБР у чо­мусь на­віть до­по­ма­гає управ­лін­ню, кон­ста­ту­ю­чи ре­аль­ні про­бле­ми в осві­ті. А про ми­ну­ле ді­я­чів ГБР Юрій Никонов ні­чо­го не знає. «Ме­ні, че­сно ка­жу­чи, ні­чо­го вам від­по­ві­сти. Яка по­зи­ція має бу­ти в управ­лі­н­ня осві­ти до гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції? Во­на має пра­во на жи­т­тя згі­дно зі ста­ту­тни­ми умо­ва­ми, — ка­же Юрій Никонов. — Якщо во­ни ді­ють в ін­те­ре­сах осві­ти, ми їх під­три­ма­є­мо. А що­до ГБР я не знаю, що вам ска­за­ти. Во­ни на­прав­ля­ють нам ли­сти, став­лять пев­ні ви­мо­ги. Ми на них ре­а­гу­є­мо. Ска­жі­мо, бу­ли про­бле­ми з одним са­до­чком, ми зна­йшли мо­жли­вість під­три­ма­ти цей за­клад. Десь во­ни ма­ють ра­цію в пи­та­н­нях ма­те­рі­аль­но-те­хні­чної ба­зи. А в Тав­рій­сько­му лі­цеї во­ни пе­ре­ви­щи­ли пов­но­ва­же­н­ня. Ан­ке­ту­ва­н­ня бу­ло про­ве­де­но з по­ру­ше­н­ня­ми. Ми не про­ти будь-якої ГО, якщо во­на діє від­по­від­но до ста­ту­ту і це при­но­сить ко­ристь ді­тям та ви­кла­да­чам. То­му я ні­як до них не став­люсь: ні по­зи­тив­но, ні не­га­тив­но».

Мо­жли­во, все ж управ­лін­ню осві­ти спіль­но з управ­лі­н­ням юсти­ції вар­то звер­ну­ти ува­гу на те, хто їм вка­зує на про­бле­ми в осві­ті?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.