(Не)ре­аль­на стра­те­гія

Чо­му ек­спер­ти ске­пти­чно став­ля­ться до но­во­го пла­ну роз­ви­тку Ки­є­ва, ви­не­се­но­го на гро­мад­ське обго­во­ре­н­ня

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

До 30 ли­сто­па­да ко­жен із мі­стян мо­же до­лу­чи­ти­ся до обго­во­ре­н­ня «Стра­те­гії роз­ви­тку сто­ли­ці до 2025 ро­ку » на сай­ті Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції. Як іде­ться в до­ку­мен­ті, це — ма­ра­фон на да­ле­ку пер­спе­кти­ву з пла­на­ми дій, прі­о­ри­те­та­ми, ці­ля­ми роз­ви­тку та чи­слен­ни­ми про­е­кта­ми, ко­трі ма­ють по­лі­пши­ти якість жи­т­тя мі­стян, зро­би­ти сто­ли­цю ком­фор­тною для бі­зне­су та жи­те­лів, а та­кож про­су­ну­ти Ки­їв у пре­сти­жні сві­то­ві рей­тин­ги ін­ве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті, рів­ня за­до­во­ле­н­ня жи­т­тям то­що.

Та бі­да в тім, що стра­те­гію вже на­пи­са­но, тож чи вра­ху­ють дум­ку гро­ма­ди — ве­ли­ке пи­та­н­ня. І вза­га­лі, чи до­лу­ча­ться лю­ди до її обго­во­ре­н­ня? Адже про документ зде­біль­шо­го знає вузь­ке ко­ло фа­хів­ців, ко­трі ці­кав­ля­ться ур­ба­ні­сти­кою. Тож від по­ча­тку обго­во­ре­н­ня 11 ли­сто­па­да до ньо­го до­лу­чи­ли­ся ли­ше кіль­ка де­ся­тків гро­ма­дян.

П’ЯТЬ ПРІОРИТЕТІВ

Ті, хто та­ки озна­йо­ми­ться з до­ку­мен­том, по­ба­чать, що мі­сто ви­зна­чає для се­бе п’ять пріоритетів роз­ви­тку: ком­форт (іде­ться про но­ву ін­фра­стру­кту­ру, на­бли­же­ну до єв­ро­пей­ських стан­дар­тів та обі­ця­ну ме­ром Ві­та­лі­єм Кли­чком у пе­ред­ви­бор­чій про­гра­мі), від­кри­тість (ви­со­кі зар­пла­ти, зру­чне транс­порт­не спо­лу­че­н­ня та лег­ке ве­де­н­ня бі­зне­су), ство­ре­н­ня но­вих цен­трів мі­ської актив­но­сті (ді­ло­ві цен­три на око­ли­цях ма­ють з’яв­ля­ти­ся в уні­сон з обме­же­н­ням за­бу­до­ви в істо­ри­чно­му цен­трі), роз­ви­ток сфе­ри по­слуг та ін­но­ва­цій­них га­лу­зей (зокре­ма ІТ-те­хно­ло­гій), ста­лий роз­ви­ток (зба­лан­со­ва­ний бю­джет, ін­ве­сти­ції в акти­ви та чи­сте й зе­ле­не мі­сто).

На пра­кти­ці ці прі­о­ри­те­ти вті­лю­ва­ти­муть че­рез низ­ку проектів, по­чи­на­ю­чи від ре­мон­тів за­кла­дів осві­ти та охо­ро­ни здо­ров’я, онов­ле­н­ня ко­му­наль­ної ін­фра­стру­кту­ри до збіль­ше­н­ня зе­ле­них зон і пі­шо­хі­дно­го про­сто­ру, ство­ре­н­ня спорт­май­дан­чи­ків, збе­ре­же­н­ня істо­ри­ко-куль­тур­них об’єктів. Та­кож ба­га­то ува­ги при­ді­ля­є­ться біль­шо­му кон­тро­лю за мі­ськи­ми про­це­са­ми як з бо­ку гро­ма­ди, так і з бо­ку но­во­ство­ре­них ор­га­нів. Так, за бу­ді­вель­ним рин­ком має сте­жи­ти бу­ді­вель­на по­лі­ція, за які­стю ко­му - наль­них по­слуг— спе­ці­аль­на си­сте­ма мо­ні­то­рин­гу.

Крім цьо­го, пла­ну­є­ться по­си­ли­ти від­по­від­аль­ність за по­ру­ше­н­ня пам’ятко охо­рон но­го за ко­но дав ства та ство ри- ти ре­гіо­наль­ний центр мо­ні­то­рин­гу дов­кі­л­ля. Та­кі но­ва­ції ма­ють з’яви­ти­ся бу­кваль­но в ко­жній сфе­рі мі­сько­го жи­т­тя. І все це по­тре­бує мі­льяр­дних ін­ве­сти­цій. Їх пла­ну­ють отри­ма­ти з мі­сько­го і дер­жав­но­го бю­дже­тів, а та­кож від бі­зне­су та ін­ве­сто­рів.

ДОКУМЕНТ ПИСАЛИ ПІД ІНВЕСТФОРУМ

Са­ме за­для за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій мі­сто й оно­ви­ло ста­ру стра­те­гію, на­пи­са­ну 2011 ро­ку, вва­жає Гри­го­рій Мель­ни­чук, спів­ко­ор­ди­на­тор Ра­ди з ур­ба­ні­сти­ки Ки­є­ва. «Цей документ ухва­ле­но на­пе­ре­до­дні ін­ве­сти­цій­но­го фо­ру­му, що від­був­ся на­при­кін­ці ли­сто­па­да, — про­дов­жує екс­перт. — Ін­ве­сто­ри — це основ­на ау­ди­то­рія для стра­те­гії. Про­те по­вто­рю­є­ться істо­рія 2011 ро­ку — то­ді стра­те­гія так са­мо пи­са­ла­ся під ін­ве­сти­цій­ний фо­рум, так са­мо її роз­ро­бни­ка­ми ста­ли іно­зем­ні фа­хів­ці, а мі­стян не за­лу­чи­ли до цьо­го про­це­су (цьо­го ро­ку стра­те­гію ство­рю­ва­ли спе­ці­а­лі­сти The Boston Consulting Group. — Авт.). П’ять ро­ків то­му 99% ме­шкан­ців Ки­є­ва не зна­ли про неї ні­чо­го й не бра­ли уча­сті в її роз­роб­ці. Пі­сля ін­вес­тфо­ру­му про цей документ за­бу­ли. Є ри­зик, що цьо­го ра­зу йо­го теж по­кла­дуть на по­ли­цю».

На дум ку го ло ви гро мадсь кої ор га ні за ції « Ін­сти тут міс та » Олек - сан д ра Сер гі єн ка, пе ре ду мо ва ми для онов лен ня до ку мен та став за - кон 2015 ро ку про дер жав ну стра - те гію ре гі о наль но го роз вит ку Укра ї ни. « Усі об лас ті, міс то Ки їв та Се вас то поль ма ли роз ро би ти свої стра те гії роз вит ку. Бі да в то - му, що но­ва стра­те­гія для сто­ли­ці на пи са на з при ці лом на об лас ті, а міс то по тре бує аб со лют но ін ших під хо дів, — ко мен тує Олек сандр Сер гі єн ко. — Звіс но, вла да ви му - ше на бу ла ухва ли ти но вий план роз вит ку, оскіль ки цьо го ви ма гає за кон. Тим па че, раз на квар тал тре­ба зві­ту­ва­ти про ви­ко­на­н­ня ці­єї стра те гії. У ме не ще є пре тен зія сто сов но то го, що гро мадсь кос ті від да ли дру го ряд ну роль. План роз вит ку мав би бу ти про дук том, ство ре ним гро ма дою, ак ти віс та ми та вче ни ми У Ки є ві є де кіль ка іні - ці а тив них груп, які зай ма ють ся пи тан ня ми стра те гії. Чо му б не ско рис та ти ся до роб ка ми цих екс - пер тів? »

«НО­ВА СТРА­ТЕ­ГІЯ НЕ­МО­ЖЛИ­ВА БЕЗ АУДИТУ ЧИННОГО ГЕНПЛАНУ»

На­ра­зі за роз­по­ря­дже­н­ням мі­сько­го го­ло­ви Ки­є­ва ство­ре­но ро­бо­чу гру­пу що­до акту­а­лі­за­ції стра­те­гії. До її скла­ду уві­йшли 40 чи­нов­ни­ків на чо­лі з пер­шим за­сту­пни­ком го­ло­ви КМДА Ген­на­ді­єм Плі­сом. Ча­сти­на ки­їв­ських де­пу­та­тів пі­сля озна­йом­ле­н­ня з до­ку­мен­том на­зва­ла йо­го фор­маль­ним і да­ле­ким від мі­ських по­треб. Крім то­го, стра­те­гія про­по­нує за­твер­ди­ти но­вий Ге­не­раль­ний план мі­ста, ко­трий в остан­ні ро­ки ви­кли­кає силь­ний спро­тив гро­ма­ди, адже пе­ред­ба­чає за­бу­до­ву істо­ри­чно­го се­ре­дмі­стя та ле­га­лі­за­цію не­за­кон­них бу­дів­ництв. Хо­ча, з дру­го­го бо­ку, в до­ку­мен­ті йде­ться про при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті тих, хто допу­стив по­яву не­ле­галь­них ви­со­ток і тор­го­вель­них цен­трів, і по­вер­не­н­ня в ко­му­наль­ну вла­сність не­за­кон­но від­чу­же­них зе­мель.

На дум­ку гро­мад­ської акти­віс­тки, де­пу­та­тки Ки­їв­ра­ди VII скли­ка­н­ня Оле­ни Те­ре­щен­ко-Єскі­ної, на­ра­зі мі­сто не мо­же ні пи­са­ти, ні обго­во­рю­ва­ти жо­дної стра­те­гії. «Цьо­го не мо­жна ро­би­ти до мо­мен­ту, доки не про­ве­дуть ком­пле­ксний ау­дит чинного Ге­не­раль­но­го пла­ну, — на­го­ло­шує акти­віс­тка. — Ко­го і що ми «лі­ку­ва­ти­ме­мо» без ви­хі­дних да­них про те, де у нас по­ру­ше­н­ня чинного за­ко­но­дав­ства, що зве­де­но не­за­кон­но, що вза­га­лі ро­би­ти з про­ти­прав­ни­ми за­бу­до­ва­ми? Якщо стра­те­гія не пе­ред­ба­ча­ти­ме ви­рі­ше­н­ня цих пи­тань, во­на бу­де вір­ту­аль­ною».

У Олек сан д ра Сер гі єн ка є ще два пи тан ня: хто і як ви ко ну ва ти - ме стра те гію? На дум ку екс пер та, без ре­аль­но­го пла­ну ви­ко­на­н­ня, що вклю ча ти ме кон к рет ні про ек ти з чіт ко ви зна че ни ми дже ре ла ми фі - нан су ван ня, на пи са на стра те гія так і ли­ши­ться на па­пе­рі. Са­ме та­ка істо­рія бу­ла з по­пе­ре­днім до­ку­мен­том про план роз­ви­тку сто­ли­ці. Він готувався як ча­сти­на пе­ред­ви­бор­чої про­гра­ми екс-ме­ра Оле­ксан­дра По­по­ва, мі­стив дев’ять мі­ських іні ці а тив, з- по між яких на слу ху ли­ше одна — «Дні­пров­ська пер­ли­на». Але і та під ви­гля­дом ре­кре­а­цій­но­го роз­ви­тку дні­пров­ських бе­ре­гів та остро­вів ма­ску­ва­ла за­бу­до - ву цих те­ри­то­рій.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.