Ми­хай­лів­ський мо­на­стир – з «ар­мі­єю»!

На те­ри­то­рії Ки­їв­ської пра­во­слав­ної бо­го­слов­ської ака­де­мії від­крив­ся Центр, який займе­ться під­трим­кою та пра­це­вла­шту­ва­н­ням АТОв­ців

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

За да­ни­ми Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Укра­ї­ни, сьо­го­дні вже по­над 250 ти­сяч укра­їн­ців взя­ли участь у во­єн­но­му кон­флі­кті на схо­ді кра­ї­ни. По­вер­та­ю­чись із зо­ни АТО, во­ни сти­ка­ю­ться з рі­зни­ми про­бле­ма­ми, по­чи­на­ю­чи від «вій­ни» все­ре­ди­ні се­бе, до бо­роть­би за за­слу­же­ні піль­ги та пра­це­вла­шту­ва­н­ня. Пси­хо­ло­гі­чна, ду­хов­на, юри­ди­чна під­трим­ка, а та­кож до­по­мо­га в пра­це­вла­шту­ван­ні вій­сько­вих — вкрай акту­аль­ні пи­та­н­ня.

Щоб до по ма га ти АТОв­цям справ­ля­ти­ся з ви­кли­ка­ми жи­т­тя пі­сля вій­ни, на те­ри­то­рії Свя­то-Ми­хай­лів­сько­го Зо­ло­то­вер­хо­го мо­на­сти­ря в Ки­є­ві не­що­дав­но роз­по­чав ро­бо­ту Центр пра­кти­чної до­по­мо­ги за­хи­сни­кам Укра­ї­ни AXIOS. Йо­го мі­сія — до­по­мог­ти де­мо­бі­лі­зо­ва­ним вій­сько­вим із пра­це­вла­шту­ва­н­ням, і вза­га­лі — з тим, щоб по­ба­чи­ти жит­тє­ві пер­спе­кти­ви, а та­кож під­три­ма­ти бі­знес-іні­ці­а­ти­ви ве­те­ра­нів. Фа­хів­ці Цен­тру про­ана­лі­зу­ва­ли до­свід рі­зних кра­їн, гро­ма­дя­ни яких бра­ли участь у бо­йо­вих ді­ях. Ви­яви­ло­ся, що швид­ко­му пов­но­цін­но­му по­вер­нен­ню до мир­но­го жи­т­тя спри­я­ють два фа­кто­ри — ро­зу­мі­н­ня й під­трим­ка сім’ї та улю­бле­на спра­ва. Са­ме то­му ко­ман­да Цен­тру сфо­ку­су­ва­ла зу­си­л­ля са­ме на цих на­пря­мах. Іні­ці­а­то­ром про­е­кту став бі­зне­смен і ме­це­нат Ан­дрій МАЦОЛА.

«Сьо­го­дні в Укра­ї­ні ко­жна ком­па­нія, ко­жен гро­ма­дя­нин у тій чи ін­шій фор­мі до­по­ма­гає ар­мії. Ми — одна з та­ких ком­па­ній, ія — один із та­ких укра­їн­ців. Але скла­дність у то­му, що, по-пер­ше, та­ка ін­ди­ві­ду­аль­на до­по­мо­га не має си­стем­но­го ха­ра­кте­ру, а по-дру­ге, ми не зна­є­мо то­чно, що са­ме ар­мії не­об­хі­дно в цей мо­мент. Ство­рив­ши Центр, ми мо­же­мо отри­му­ва­ти акту­аль­ну ін­фор­ма­цію про пер­шо­чер­го­ві по­тре­би від Ге­не­раль­но­го шта­бу, во­лон­те­рів, а та­кож ор­га­ні­за­цій, які до­по­ма­га­ють ар­мії. На­ша ме­та — на­да­ти хло­пцям мо­жли­вість за­йма­ти­ся улю­бле­ною спра­вою, щоб во­ни яко­мо­га швид­ше за­бу­ли жах, який пе­ре­жи­ли. Як під­при­є­мець, я до­бре знаю, на­скіль­ки ва­жли­во за­йма­тись ті­єю спра­вою, ко­тру лю­биш і до якої ма­єш хист. Ко­ли за­йма­є­шся та­кою спра­вою, сум­ні дум­ки від­хо­дять, а день про­хо­дить ці­ка­во та швид­ко. Ми на­ма­га­ти­ме­мо­ся ви­зна­чи­ти силь­ні сто­ро­ни на­ших хло­пців і при­слу­ха­ти­ся до їхніх по­ба­жань що­до пра­це­вла­шту­ва­н­ня. Дру­ге за- вда­н­ня — пси­хо­ло­гі­чна під­трим­ка та су­про­від, з вій­сько­ви­ми пра­цю­ва­ти­муть пси­хо­ло­ги та ка­пе­ла­ни», — роз­по­вів Ан­дрій Мацола.

Мі­сію Цен­тру AXIOS схва­лив Свя­тій­ший Па­трі­арх Ки­їв­ський і всі­єї Ру­си-Укра­ї­ни ФІЛАРЕТ. Він бла­го­сло­вив спра­ву і за­зна­чив, що Укра­їн­ська пра­во­слав­на цер­ква Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту з пер­ших днів во­єн­ної агре­сії на Дон­ба­сі під­три­мує укра­їн­ських бій­ців: за два ро­ки май­же 400 ка­пе­ла­нів УПЦ КП не­сли свою слу­жбу по­ряд з во­ї­на­ми. Во­ни про­дов­жу­ють цю спра­ву, і ко­ли по­вер­та­ю­ться до сво­їх єпар­хій, до­по­ма­га­ють ко­ли­шнім бій­цям та їхнім ро­ди­нам.

«До во­ї­нів, які за­хи­ща­ли і за­хи­ща­ють на­шу укра­їн­ську зем­лю, слід ста­ви­ти­ся як до ге­ро­їв, про яких Хри­стос ска­зав, що «ні­хто біль­шої лю­бо­ви не має над ту, як хто свою ду­шу по­клав би за дру­зів сво­їх». Во­ни не тіль­ки го­то­ві, а ба­га­то хто з них від­дав своє жи­т­тя... Сім’ю тре­ба лю­би­ти, за­хи­ща­ти, Ба­тьків­щи­ну теж тре­ба лю­би­ти й за­хи­ща­ти. Тре­ба лю­би­ти одне одно­го, то­му що су­спіль­ство, по­бу­до­ва­не на прав­ді та лю­бо­ві, мі­цне, а су­спіль­ство, по­бу­до­ва­не на ба­гат­стві, на ко­ри­сто­люб­стві, на не­прав­ді — не всто­їть», — на­го­ло­шує Свя­тій­ший Па­трі­арх Філарет.

Як за­зна­ча­ло­ся, Центр AXIOS спе­ці­а­лі­зу­є­ться на пра­це­вла­шту­ван­ні ко­ли­шніх бій­ців — на під­ви­щен­ні ква­лі­фі­ка­ції чи пе­ре­ква­лі­фі­ка­ції, ро­бо­ті над ре­зю­ме, під­го­тов­ці до спів­бе­сі­ди, су­про­во­ді при оформ­лен­ні на ро­бо­ту та ада­пта­ції на но­во­му ро­бо­чо­му мі­сці то­що. Та­кож до­по­мо­гу ве­те­ра­нам та їхнім рі­дним в Цен­трі на­да­ва­ти­муть юри­сти, пси­хо­ло­ги, пси­хо­те­ра­пев­ти, ка­пе­ла­ни. Для кра­щої ро­бо­ти Центр під­пи­сав ме­мо­ран­дум про спів­пра­цю з Ге­не­раль ним шта бом: остан ній зо - бов’язав­ся спри­я­ти по­ши­рен­ню ін­фор­ма­ції про під­трим­ку, яку Центр го­то­вий на­да­ти ко­ли­шнім бій­цям.

«Це — хо­ро­ший при­клад то­го, як шля­хом об’єд­на­н­ня зу­силь дер­жав­них ор­га­нів та гро­мад­сько­сті мо­жна ви­рі­шу­ва­ти ва­жли­ві со­ці­аль­ні зав­да­н­ня в ін­те­ре­сах вій­сько­вих та чле­нів їхніх сі­мей, — за­зна­чає ге­не­рал-ма­йор Олег ГРУНТКОВСЬКИЙ. — Для нас ва­жли­во, щоб за­хи­сни­ки Укра­ї­ни, які з че­стю ви ко на ли свій війсь ко вий обов’язок, отри­му­ва­ли мо­жли­вість бу­ти успі­шни­ми в мир­но­му жит­ті та впев­не­но ди­ви­ли­ся у зав­тра­шній день».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.