«Не ха­та, а пи­сан­ка»

Він­ни­ча­нин при­кра­сив до­мів­ку мо­за­ї­кою з ка­мін­ців, шма­то­чків пли­тки та... кри­шок від пла­сти­ко­вих пля­шок

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця, фото ав­то­ра

Ори­гі­наль­ною мо­за­ї­кою з кри­шок від пля­шок при­кра­сив свою ста­рень­ку ха­ту Ми­ко­ла Дем­ков із Лі­ти­на, що по­бли­зу Він­ни­ці. На одній сті­ні зо­бра­же­но мак і бра­тки, а на дру­гій — тюль­па­ни, куль­баб­ки та во­ло­шки. Для де­ко­ру ви­ко­ри­став ка­мін­чи­ки з рі­чки, ко­льо­ро­вий ще­бінь із мі­сце­во­го кар’єра, шма­то­чки скла та оздо­блю­валь­ної пли­тки. Ка­же, що ху­до­жньо­го хи­сту не має, все своє жи­т­тя про­пра­цю­вав зв’яз­ків­цем, але бу­дів­ни­цтвом за­хо­плю­вав­ся змо­ло­ду. У ко­жно­го су­сі­да на обій­сті є по­да­ру­нок від Миколи Іва­но­ви­ча. Одно­му — ка­мін по­ста­вив, дру­го­му — бар­бе­кю на по­двір’ї обла­шту­вав, тре­тьо­му — вста­но­вив пар­кан. Сло­вом, не одну ву­ли­цю збу­ду­вав.

«Сво­єї ха­ти я не ста­вив — це жін­чи­на, від ба­тьків ді­ста­ла­ся. Їй уже по­над 35 ро­ків, але збу­до­ва­на на со­вість, те­пла і за­ти­шна. У дво­рі все зро­бле­но мо­ї­ми ру­ка­ми. Тут у ме­не і ві­тряк, і кри­ни­ця, і ле­ле­ки, яких не всти­гза­бра­ти в те­плий край, — жар- тів­ли­во ка­же Ми­ко­ла Іва­но­вич. — Я дов­го ду­мав, як мо­жна при­кра­си­ти мою не­ве­ли­чку ха­ту, щоб во­на ста­ла кра­щою, від­рі­зня­ла­ся від ін­ших. І якось зов­сім ви­пад­ко­во по­ба­чив в ін­тер­не­ті, як один май­стер ство­рює з кри­шок від пля­шок ки­ли­мок із зо­бра­же­н­ням со­ба­чки для сво­єї до­ні. Я впо­до­бав цю ідею, тож ви­рі­шив по­екс­пе­ри­мен­ту­ва­ти і зро­би­ти ма­лю­нок із кри­шок на сті­нах са­раю (во­на бу­ла пер­шою). А щоб бу­ло і кра­си­во, і ко­ри­сно, ви­рі­шив спо­ча­тку уте­пли­ти сті­ни, а вже по­тім при­кра­си­ти їх мо­за­ї­кою. Ку­пив пі­но­пласт, ви­клав на сті­ну, а звер­ху на клей для пли­тки по­клав ор­на­мент із кри­шок. Ви­йшло до­сить ори­гі­наль­но. То­му ви­рі­шив екс­пе­ри­мен­ту­ва­ти й да­лі. Ми­ну­ло­го лі­та в та­кий спо­сіб оздо­бив фа­сад ха­ти. Пер­шим ма­люн­ком бу­ли бра­тки. На ко­жну кві­тку пі­шло в се­ре­дньо­му по пів­то­ри тисячі кри­шок. А за­га­лом на мо­їй ха­ті — май­же 20 ти­сяч рі­зно­ко­льо­ро­вих кри­шок».

Свою те­хні­ку Ми­ко­ла Іва­но­вич не ро­бить ве­ли­кою та­єм­ни­цею. Ка­же, що все про­сто: тре­ба взя­ти схе­му ви­шив­ки і пе­ре­не­сти зо­бра­же­н­ня на сті­ну: один хре­стик — одна кри­ше­чка. «Спо­ча­тку по­трі­бно ві­ді­бра­ти ви­шив­ку. По­тім взя­ти в ру­ки олі­вець та лі­ній­ку, роз­кре­сли­ти всю пло­щу сті­ни на клі­ти­ни, пе­ре­не­сти схе­му, роз­ве­сти клей і по­сту­по­во ви­кла­да­ти кри­шку за кри­шкою. Не зав­жди вда­є­ться пе­ре­да­ти ко­льо­ри, бо яскра­ві кри­шки важ­ко зна­йти, то­му окре­мі з них я роз­фар­бо­вую, ство­рю­ю­чи той чи ін­ший від­ті­нок, — про­дов­жує Ми­ко­ла Дем­ков. — Ідеї на­ро­джу­ю­ться по­сту­по­во. Ча­су йде ба­га­то, але ку­ди ме­ні по­спі­ша­ти — фан­та­зуй і на­со­ло­джуй­ся».

Так під ві­кна­ми у Миколи Іва­но­ви­ча «ви­ро­сли» ма­ки, куль­баб­ки, нар­ци­си, во­ло­шки та ін­ші ди­во­ви­жні кві­ти. Свої ком­по­зи­ції май­стер до­пов­нив по­діль­ським ром­бі­чним ор­на­мен­том, який ви­клав із бу­ді­вель­них від­хо­дів — де­ко­ра­тив­ної пли­тки, ко­льо­ро­во­го ка­мі­н­ня та скла. «Не ха­та, а пи­сан­ка», — ми­лу­ю­ться су­сі­ди. Та по­пе­ре­ду в пен­сіо­не­ра ще ба­га­то пла­нів. На­ве­сні він хо­че «ви­ши­ти» пі­во­нії з кри­шок на бі­чній сті­ні ха­ти. Для цьо­го вже зі­брав шість ти­сяч рі­зно­ко­льо­ро­вих еле­мен­тів. На по­двір’ї пла­нує ви­са­ди­ти де­ко­ра­тив­ні со­сни та лі­со­ві кві­ти. А най­біль­ше мріє Ми­ко­ла Дем­ков про не­ве­ли­ку ка­пли­чку, яку хо­че збу­ду­ва­ти під бе­ре­зою на згад­ку про по­мер­лу дру­жи­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.