По­льо­вий День по­дя­ки

У че­твер­тий че­твер ли­сто­па­да — улю­бле­не свя­то аме­ри­кан­ців

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

День по­дя­ки — за­галь­но­на­ро­дна по­дія, ко­тра єд­нає лю­дей рі­зно­го по­хо­дже­н­ня і ста­тків. А ще са­мою сво­єю на­звою від­си­лає до до­ро­го­цін­ної че­сно­ти — вдя­чно­сті. Аме­ри­кан­ці свя­тку­ють День по­дя­ки, де б не пе­ре­бу­ва­ли у цей час. От на фото, зро­бле­но­му цьо­го ти­жня, аме­ри­кан­ські вій­сько­ві від­зна­ча­ють йо­го на те­ри­то­рії вій­сько­вої ба­зи США в ірак­сько­му мі­сті Кайя­ра, що на пів­день від Мо­су­ла.

В ін­тер­не­ті ді­зна­є­мось, що ко­рі­н­ня свя­та ся­га­ють 1621 ро­ку. То­ді пі­лі­гри­ми з Плі­мут­ської ко­ло­нії зі­бра­ли пер­ший вро­жай пі­сля го­ло­дної зи­ми. Скла­дний пе­рі­од ко­ло­ні­стам до­по­мо­гли пе­ре­жи­ти ін­ді­ан­ці. На знак по­дя­ки пі­лі­гри­ми вла­шту­ва­ли спіль­не з ни­ми три­ден­не свя­тку­ва­н­ня з мо­ле­бня­ми і бен­ке­том. Пер­ше офі­цій­не від­на­че­н­ня Дня по­дя­ки від­бу­лось за пре­зи­ден­та США Джор­джа Ва­шинг­то­на 26 ли­сто­па­да 1789 ро­ку. У 1863 ро­ці пре­зи­дент Ав­ра­ам Лін­кольн ого­ло­сив День по­дя­ки на­ціо­наль­ним свя­том і ви­хі­дним.

Тра­ди­цій­но це сі­мей­не свя­то, за­зви­чай йо­го від­зна­ча­ють у ко­лі близь­ких, за тра­ди­цій­ним обі­дом. Го­лов­ні стра­ви на День по­дя­ки — фар­ши­ро­ва­ний ін­дик з жу­рав­ли­но­вим ва­ре­н­ням і солодкий пи­рі­гз гар­бу­зо­вою на­чин­кою. До ці­єї по­дії в Аме­ри­ці за­зви­чай від­го­до­ву­ють ве­ли­ку кіль­кість ін­ди­ків, щоб ко­жна ро­ди­на мо­гла при­го­ту­ва­ти тра­ди­цій­ну свя­тко­ву стра­ву. Але го­лов­не — не ін­ди­чка і не пи­ріг. Лю­ди свя­тку­ють День по­дя­ки, ро­бля­чи до­брі спра­ви, до­по­ма­га­ю­чи ну­жден­ним. І, зві­сно, дя­ку­ю­чи тим, хто — да­ле­ко чи близь­ко — їх під­три­мує та за­хи­щає.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.