Тіль­ки хі­ти!...

27 і 28 ли­сто­па­да в Ки­є­ві від­бу­ду­ться ве­чо­ри пам’яті ле­ген­дар­но­го Миколи Мо­зго­во­го (1947—2010 рр.)

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Кон­цер­ти від­бу­ду­ться на пер­шій сце­ні на­шої кра­ї­ни — в Па­ла­ці «Укра­ї­на». Ві­до­мі ар­ти­сти ви­ко­на­ють най­по­пу­ляр­ні­ші і най­ві­до­мі­ші пі­сні з ве­ли­че­зної твор­чої спад­щи­ни Миколи Пе­тро­ви­ча, але у сво­їй осо­бли­вій ін­тер­пре­та­ції.

Про­гра­ма скла­да­ти­ме­ться з ком­по­зи­цій, ство­ре­них у рі­зні пе­рі­о­ди жи­т­тя Миколи Пе­тро­ви­ча. Ці пі­сні й ни­ні хви­лю­ють, вра­жа­ють, во­ни не­пі­д­вла­дні ча­со­ві й за­ли­ша­ться по­пу­ляр­ни­ми ще для ба­га­тьох по­ко­лінь. Біль­шість ком­по­зи­цій Миколи Мо­зго­во­го на­пи­са­ні на вла­сні вір­ші: «Ма­те­рин­ська лю­бов», «Впер­ше», «За­ча­руй нас, лю­бов», «Край», «Ми­нає день...» та ба­га­то ін­ших.

— Цьо­го ро­ку в нас бу­де ре­корд і прозвучать 36 пі­сень, — роз­по­ві­ла «Дню» ре­жи­сер і про­дю­сер кон­цер­ту, донь­ка ма­е­стро Оле­на МОЗГОВА. — Твор­ча спад­щи­на ба­тька ду­же ве­ли­ка, а то­му на ве­чо­рах бу­дуть не всі пі­сні, що він на­пи­сав і спів­ав. На­сту­пно­го ро­ку я спо­ді­ва­ю­ся зна­йти час і за­ну­ри­ти­ся в ар­хів­ні за­пи­си та но­ти, для то­го щоб зна­йти ті піс- ні, які не­ві­до­мі ши­ро­ко­му за­га­лу, і про­ве­сти кон­цер­ти ра­ри­те­тних тво­рів, і для ба­га­тьох слу­ха­чів то бу­дуть ве­чо­ри при­єм­них від­крит­тів. Бо йо­го ком­по­зи­ції не ста­рі­ють, а як до­бре ви­но з ча­сом ста­ють ще кра­щи­ми...

На­га­да­є­мо, свою му­зи­чну кар’єру Ми­ко­ла Пе­тро­вич роз­по­чи­нав як естра­дний спів­ак в Іва­но-Фран­ків­сько­му ВІА «Бер­кут», а 1977 ро­ку йо­го за­про­си­ли до Ки­їв­сько­го мю­зик-хо­лу. Сла­ва при­йшла до ньо­го 1979-го — спо­ча­тку як до ком­по­зи­то­ра, ко­ли Со­фія Ро­та­ру за­спі­ва­ла йо­го зна­ме­ни­тий «Рі­дний край». (До ре­чі, зна­ме­ни­то­сті ви­ро­сли в су­сі­дніх се­лах і дру­жи­ли з тре­тьо­го кла­су. — Т. П.) Зі­брав­ши вла­сний гурт аком­па­ні­а­то­рів «Ве­ре­сень» і ви­ко­ну­ю­чи соль­ну ав­тор­ську про­гра­му, де­який час Мо­зго­вий був на­йо­пла­чу­ва­ні­шим спів­а­ком в Укра­ї­ні. Про­те, по­при кон­сер­ва­тор­ну осві­ту з во­ка­лу та ав­тор­ство та­ких ві­до­мих хі­тів, як «Рі­дний край», «Ми­нає день, ми­нає ніч», «Ма­те­рин­ська лю­бов», до Спіл­ки ком­по­зи­то­рів про­би­ти­ся йо­му так і не вда­ло­ся...

Із 1991 ро­ку Ми­ко­ла Пе­тро­вич Мо­зго­вий при­пи­няє кон­цер­тну ді­яль­ність і ке­рує Фон­дом іме­ні Во­ло­ди­ми­ра Іва­сю­ка. До ре­чі, Мо­зго­вий був за­снов­ни­ком та го­ло­вою жу­рі між­на­ро­дних те­ле­ві­зій­них фе­сти­ва­лів: «Пі­сня бу­де се­ред нас» іме­ні Во­ло­ди­ми­ра Іва­сю­ка і «Мо­ре дру­зів», за про­гра­ма­ми яких здій­сню­ва­ли­ся кон­кур­си мо­ло­дих ви­ко­нав­ців су­ча­сної естра­дної пі­сні. Він вла­што­ву­вав пі­сен­ні фе­сти­ва­лі. У ма­е­стро був дар роз­пі­зна­ва­ти та­лан­ти, тож з йо­го лег­кої ру­ки за­ся­я­ло чи­ма­ло зі­рок укра­їн­сько­го шоу-бі­зне­су. У Мо­зго­во­го бу­ла вла­сна сту­дія зву­ко­за­пи­су, яка з ча­сом пе­ре­ро­сла в Те­атр пі­сні. З 1999 ро­ку він за­ві­ду­вав ка­фе­дрою те­о­рії та ме­то­ди­ки по­ста­нов­ки го­ло­су Ін­сти­ту­ту ми­стецтв при На­ціо­наль­но­му пе­да­го­гі­чно­му уні­вер­си­те­ті ім. М. Дра­го­ма­но­ва, був про­фе­со­ром, кан­ди­да­том на­ук, на­ро­дним ар­ти­стом. А 2005 ро­ку став ге­не­раль­ним ди­ре­кто­ром На­ціо­наль­но­го па­ла­цу «Укра­ї­на». Він не про­сто тя­гнув адмі­ні­стра­тив­ну «лям­ку», очо­лю­ю­чи як ген­ди­ре­ктор Па­лац «Укра­ї­на», а за п’ять ро­ків сво­го ке­рів­ни­цтва до­міг­ся то­го, що го­лов­на сце­на кра­ї­ни ста­ла та­кою на­справ­ді — ка­са по­пов­ню­ва­ла­ся не ли­ше за ра­ху­нок за­їжджих га­стро­ле­рів, а й ста­ла три­бу­ною для про­від­них укра­їн­ських ко­ле­кти­вів та ви­ко­нав­ців. Сво­їм при­кла­дом — що­ро­ку про­во­ди­ти соль­ні кон­цер­ти, які від­бу­ва­ли­ся з ан­шла­га­ми, Ми­ко­ла Пе­тро­вич за­охо­тив ко­лег по естра­дно­му це­ху. Як ком­по­зи­тор та спів­ак, мав та­лант про­ни­ка­ти сло­вом у ду­шу слу­ха­чів, за­ли­шив для нас пам’ять про се­бе в пі­снях, які ні­ко­го не за­ли­ша­ють бай­ду­жи­ми.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.