Тво­рець твор­чо­го ме­то­ду «SOSре­а­лізм»

У рам­ках про­е­кту «КІ­НО/КОНТЕКСТ» у Ки­є­ві де­мон­стру­ва­ли фільм Ан­дрія За­г­дан­сько­го «Ва­гріч і чор­ний ква­драт»

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Ва­гріч Ба­хча­нян — остан­ній фу­ту­рист, аван­гар­дист, фор­ма­ліст, нон­кон­фор­міст, соц-ар­тист, один із осно­во­по­ло­жни­ків ра­дян­сько­го кон­це­пту­а­лі­зму, «жи­ва ко­па­ли­на», ла­у­ре­ат між­на­ро­дних кон­кур­сів ка­ри­ка­ту­ри­стів, зна­вець за­хі­дно­го аван­гар­ду, тво­рець твор­чо­го ме­то­ду «SOSре­а­лізм»... А ще він ав­тор ле­ген­дар­но­го афо­ри­зму : «Ми на­ро­дже­ні, щоб Ка­фку зро­би­ти бу­валь­щи­ною»; «го­лов­ний пе­ре­смі­шник Ра­дян­сько­го Со­ю­зу», який став улю­блен­цем гу­мо­ри­сти­чної ші­стнад­ця­тої сму­ги «12 стіль­ців» «Лі­те­ра­тур­ної га­зе­ти» — одної з не­ба­га­тьох твер­динь віль­но­дум­ства в 1970-і.

Ва­гріч на­ро­див­ся в Хар­ко­ві, жив у Мо­скві й про­вів остан­ні 35 ро­ків сво­го жи­т­тя в Нью-Йор­ку, став­ши «одним із трьох ку­ми­рів Аме­ри­ки, — по­ряд із Йо­си­пом Брод­ським і Сер­гі­єм Дов­ла­то­вим». Ба­хча­нян за­ли­шив по со­бі тисячі ма­люн­ків, ко­ла­жів, де­ся­тки но­та­тни­ків, со­тні об­кла­ди­нок кни­жок і жур­на­лів, по­над сто то­мів «те­ле­фон­них ілю­стра­цій». Аб­сур­дний, сюр­ре­а­лі­сти­чний світ ми­тця за- пов­нює екран­ний про­стір філь­му — ма­люн­ки, ані­ма­ція, пер­фор­ман­си, те­атр. У цьо­му сві­ті кри­є­ться йо­го за­гад­ка. І за­гад­ка «Чор­но­го ква­дра­та».

Про до­ку­мен­таль­ний фільм і ми­тця гля­да­чам роз­ка­зав Ген­на­дій Ко­фман — про­дю­сер, ке­рів­ник кі­но­ком­па­нії «Ма­Гі­Ка-Фільм». Один із за­снов­ни­ків та про­грам­ний ди­ре­ктор Мі­жна­ро­дно­го фе­сти­ва­лю до­ку­мен­таль­но­го кі­но про пра­ва лю­ди­ни — Docudays UA. КІ­НО/КОНТЕКСТ — це по­ка­зи су­ча­сних укра­їн­ських до­ку­мен­таль­них філь­мів і бе­сі­ди з їхні­ми про­дю­се­ра­ми. Спіль­ний про­ект Мі­жна­ро­дно­го фе­сти­ва­лю до­ку­мен­таль но го кі но про пра ва лю ди ни Docudays UA та Ки­є­во-Мо­ги­лян­ської бі­знес-шко­ли, спря­мо­ва­ний на за­ну­ре­н­ня в акту­аль­ні те­ми за до­по­мо­гою кі­но та до­слі­дже­н­ня при­ро­ди ство­ре­н­ня стрі­чок, стра­те­гій їхньо­го про­су­ва­н­ня, про­ка­ту та умо­ви ви­ро­бни­цтва в укра­їн­ських ре­а­лі­ях.

До ре­чі, ми­ну­ло­го ти­жня по­каз філь­му «Ва­гріч і чор­ний ква­драт» від­був­ся в Хар­ко­ві, в рам­ках ви­став­ки «Ва­гріч Ба­хча­нян — ху­до­жник сло­ва».

ФОТО З САЙТА KHARKOV.CARPEDIEM.CD

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.