«Ко­ли па­да­ють де­ре­ва»

Про те, як в Укра­ї­ні ство­рю­ють ігро­ві пов­но­ме­тра­жні філь­ми, роз­по­вість Ма­ри­ся Ні­кі­тюк

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Во­ло­ди­мир ВОЙТЕНКО

Вно­чі з 27 на 28 ли­сто­па­да о 01.45 у про­гра­мі « Ар­ґу­мент- Кі­но » на те­ле­ка­на­лі «1+1» у роз­мо­ві з та­ла­но­ви­тим мо­ло­дим укра­їн­ським сце­на­ри­стом й ре­жи­се­ром Ма­ри­се­ю­Ні­кі­тюк іти­ме­ться про її лі­те­ра­тур­ну й кі­но­твор­чість, зокре­ма про ро­бо­ту над де­бю­тним ігро­вим пов­но­ме­тра­жним філь­мом « Ко­ли па­да­ють де­ре­ва » , що по­ба­чить світ 2017 ро­ку.

Та­кож по­да­ва­ти­муть ана­ліз кі­но­те­а­траль­них про­ка­тних но­ви­нок. Зокре­ма, мо­ва про ро­ман­ти­чний три­лер з Бре­дом Пі­том «Шпи­гу­ни-со­ю­зни­ки» (ре­жи­сер Ро­берт Зе­ме­кіс), фан­та­сти­чний ре­тро­три­лер «Пла­не­та­рі­ум» з На­та­лі Пор­тман, Луї Ґа­ре­лем та донь­ко­ю­Джо­ні Деп­па Лі­лі-Ро­уз Ме­ло­ді Депп (ре­жи­сер Ре­бе­ка Зло­тов­скі).

Окрім то­го, у най­ближ­чо­му ви­пу­ску « Ар­ґу­мен­ту- Кі­но » — те­ле­е­сеї про аме­ри­кан­сько­го ре­жи­се­ра Ке­трін Бі­ґе­ло та ме­кси­кан­сько­го — Аль­фон­со Ку­а­ро­на.

А в ру­бри­ці «Се­рі­аль­ний кі­но­ефект», при­свя­че­ній зна­ко­вим те­ле­се­рі­а­лам, що на­ді­ле­ні без­сум­нів­ни­ми кі­не­ма­то­гра­фі­чни­ми че­сно­та­ми, йти­ме­ться про се­рі­ал «Фар­ґо», який по­став на осно­ві одно­ймен­но­го філь­му бра­тів Ко­е­нів 1996 ро­ку.

ФОТО НАДАНО АВ­ТО­РОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.