Бісну­ва­н­ня від ре­зо­лю­ції

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЯКОВЕНКО, спе­ці­аль­но для «Дня», Мо­сква

«Це зло­чин! Зло­чин!!! Ось цим па­пір­цем!.. Ось цим по­га­ним па­пір­цем!!. Ось цей па­пі­рець — це сві­до­цтво мі­жна­ро­дно­го зло­чи­ну!!!» — офі­цій­но­го пред­став­ни­ка МЗС Ро­сії Ма­рі­ю­За­ха­ро­ву тря­сло, як нар­ко­ма­на зі ста­жем під час лом­ки. Її про­мо­ва під час ефі­ру на ка­на­лі «Ро­сія-1» у про­гра­мі «Ве­чер» Во­ло­ди­ми­ра Со­лов­йо­ва від 23.11.16. бу­ла плу­та­но­юі по­стій­но зри­ва­ла­ся на виск. Йшло­ся про ре­зо­лю­цію Єв­ро­пар­ла­мен­ту про бо­роть­бу з ро­сій­сько­ю­про­па­ган­дою, яку єв­ро­пей­ські пар­ла­мен­та­рі прийня­ли цьо­го ж дня за іні­ці­а­ти­во­ю­поль­сько­го де­пу­та­та Ан­ни Фо­ти­ги.

У ре­зо­лю­ції го­во­ри­ться, що ін­фор­ма­цій­ну за­гро­зу для Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу пред­став­ля­ють те­ле­ка­нал RT, агент­ство Sputnik, фонд «Рус­ский мир» і агент­ство при ро­сій­сько­му МЗС «Рос­со­тру­дни­че­ство». Крім то­го, єв­ро­пей­ські пар­ла­мен­та­рі по­ба­чи­ли ін­фор­ма­цій­ну за­гро­зу з бо­ку Аль-Ка­ї­ди й «Іслам­ської дер­жа­ви».

Пу­тін у від­по­відь по­ві­до­мив, що в Єв­ро­пі від­бу­ва­є­ться «де­гра­да­ція де­мо­кра­тії», а спів­ро­бі­тни­ків те­ле­ка­на­лу RT агент­ства Sputnik при­ві­тав і по­дя­ку­вав їм за ефе­ктив­ну ро­бо­ту. Ймо­вір­но, якщо зав­дя­ки їхнім зу­си­л­лям у Єв­ро­пі роз­по­чне­ться вій­на, Пу­тін ко­жно­го роз­ці­лує й осо­би­сто дасть гро­шей.

Цьо­го ве­чо­ра в сту­дії Во­ло­ди­ми­ра Со­лов­йо­ва тря­сло і кор­чи­ло не ли­ше Ма­рі­ю­За­ха­ро­ву. Якщо єв­ро­пей­ські пар­ла­мен­та­рі хо­ті­ли роз­во­ру­ши­ти оси­не гні­здо, то у них це ви­йшло. На бій з «ан­ти­хри­сти­ян­ською» і «ру­со­фоб­ською» Єв­ро­пою бу­ло ки­ну­то все, що вда­ло­ся від­скреб­ти з дна ро­сій­сько­го ме­дій­но­го про­сто­ру.

Про­то­і­єрей Ди­ми­трій Смир­нов по­ді­лив­ся сво­ї­ми спо­сте­ре­же­н­ня­ми за істо­ри­чним про­це­сом і зви­ча­я­ми єв­ро­пей­ських на­ро­дів. Він по­ві­до­мив, що «по­ляк се­ре­дньо­ста­ти­сти­чний — він не лю­бить Ро­сію». А все від то­го, по­яснив пра­во­слав­ний свя­ще­ник, що сто­лі­т­тя­ми ко­жен ксьондз на­ла­што­ву­вав по­ля­ків про­ти ро­сі­ян. «По­ля­ки, фран­цу­зи, шве­ди на­ма­га­ли­ся нас до істи­ни на­вер­ну­ти й отри­му­ва­ли по шиї», — за­вер­шив свій істо­ри­чний ана­ліз про­то­і­єрей. Свя­ще­ник Ди­ми­трій Смир­нов до то­го був ві­до­мий як ор­га­ні­за­тор по­гро­му ра­діо­стан­ції «Се­ре­бря­ный Дождь», а та­кож ав­тор за­кли­ків до всіх ате­їстів по­кін­чи­ти са­мо­губ­ством, пу­блі­чним ви­ра­же­н­ням ра­до­сті з при­во­ду смер­ті ві­до­мо­го уче­но­го, а та­кож про­па­ган­до­ю­сі­мей­но­го на­сильст- ва. Те­пер ось — на го­лов­но­му дер­жав­но­му ка­на­лі дає ко­ро­ткий курс гео­по­лі­ти­ки...

Роз­мо­ва про про­па­ган­ду не мо­гла обі­йти­ся без де­ка­на ви­щої шко­ли те­ле­ба­че­н­ня МДУ Ві­та­лія Тре­тья­ко­ва. Де­кан Тре­тья­ков по­ві­до­мив та­ке. По-пер­ше, «у бу­дья­ку жур­на­лі­сти­ку вхо­дить про­па­ган­да». Ця те­за ду­же спо­до­ба­ла­ся Со­лов­йо­ву і ба­га­тьом у йо­го сту­дії, то­му во­ни одра­зу за­а­пло­ду­ва­ли. По­тім де­кан Тре­тья­ков по­чав до­сить дов­го по­ясню­ва­ти, який жа­хли­вий лі­бе­ра­лізм, і ого­ло­сив, що «у Єв­ро­пі на­ста­ла епо­ха лі­бе­раль­но­го то­та­лі­та­ри­зму».

Те­му за­ги­бе­лі Єв­ро­пи з ра­ді­стю­під­хо­пи­ли по­лі­то­ло­ги Дми­тро Ку­ли­ков і Сер­гій Мі­хе­єв. Мі­хе­єв за­жа­дав від при­су­тніх, щоб во­ни не­гай­но пе­ре­ста­ли мо­ли­ти­ся на За­хід. І в цьо­му сен­сі він ви­сло­вив за­до­во­ле­н­ня ре­зо­лю­ці­єю Єв­ро­пар­ла­мен­ту, оскіль­ки во­на, на йо­го дум­ку, роз­криє, на­ре­шті, всім очі на Єв­ро­пу. «До­сить мо­ли­ти­ся на За­хід!» — ви­гу­ку­вав Мі­хе­єв, а ка­ме­ра в цей час по­ка­зу­ва­ла роз­гу­бле­ні облич­чя при­су­тніх у со­лов­йов­ській сту­дії, які, ма­буть, на­ма­га­ли­ся при­га­да­ти, ко­ли во­ни востан­нє мо­ли­ли­ся на За­хід.

По­лі­то­лог Ку­ли­ков по­яснив ре­зо­лю­цію Єв­ро­пар­ла­мен­ту про за­гро­зу ро­сій­ської про­па­ган­ди тим, що, ви­яв­ля­є­ться, Шпен­глер був пра­вий, і Єв­ро­па вже «за­не­па­ла». Ку­ли­ков вста­но­вив, що у ка­то­ли­цької цер­кви вже 600 ро­ків від­бу­ва­є­ться про­цес де­хри­сти­я­ні­за­ції. «Хра­ми є, па­пи є, а хри­сти­ян­ства — не­має!» — уро­чи­сто ого­ло­сив по­лі­то­лог Ку­ли­ков. «Ро­сій­ська пра­во­слав­на цер­ква — оста­н­ня, яка сто­їть на шля­ху де­хри­сти­я­ні­за­ції!» — по­ві­до­мив Ку­ли­ков.

І не­гай­но отри­мав ав­то­ри­те­тну під­трим­ку від де­пу­та­та Дер­жду­ми Мі­ло­но­ва, який роз­по­вів, що ли­ше в Ро­сії бу­ду­ють хра­ми, а в Єв­ро­пі хра­мів дав­но не бу­ду­ють, і ого­ло- сив, що «во­ни (іні­ці­а­то­ри ре­зо­лю­ції Єв­ро­пар­ла­мен­ту) чу­до­во ро­зу­мі­ють, що цін­но­сті пра­во­слав’я по­ді­ля­ють справ­жні ка­то­ли­ки».

Поль­ський жур­на­ліст, який на­ві­щось при­йшов на цей ша­баш до Со­лов­йо­ва, без­успі­шно на­ма­гав­ся щось за­пе­ре­чи­ти, але це бу­ло аб­со­лю­тно да­рем­но і без­глу­здо, оскіль­ки йо­го одра­зу ж пе­ре­би­ва­ли і за­кри­ку­ва­ли.

Реакція ро­сій­сько­го те­ле­ві­зо­ра на ре­зо­лю­цію Єв­ро­пар­ла­мен­ту бу­ла ціл­ком пе­ред­ба­чу­ва­ною. І те, що ска­же ко­жен із при­су­тніх у сту­дії Со­лов­йо­ва, мо­жна бу­ло вга­да­ти за­зда­ле­гідь. Втім, бу­ли й не­при­єм­ні сюр­при­зи. Сум­но бу­ло спо­сте­рі­га­ти, на що пе­ре­тво­рив­ся Во­ло­ди­мир Ви­ги­лян­ський, ни­ні про­то­і­єрей, а в по­рів­ня­но не­що­дав­ньо­му ми­ну­ло­му до­во­лі не­по­га­ний жур­на­ліст, який пра­цю­вав у «Огонь­ке», в ро­сій­ській вер­сії га­зе­ти «Нью-Йорк Таймс» та ін­ших нор­маль­них ви­да­н­нях. По­тім роз­по­ча­ла­ся йо­го цер­ков­на кар’єра, і ось ди­ві­ться, на що він пе­ре­тво­рив­ся.

«Ця ре­зо­лю­ція — ру­со­фо­бія!» — ви­гу­кнув про­то­і­єрей Ви­ги­лян­ський. — Це — ра­сизм, який у лі­бе­раль­ній до­ктри­ні дав­но існує. Те, що там зга­ду­є­ться Ро­сій­ська пра­во­слав­на цер­ква, — це ра­сизм! Ідеї ко­ле­ктив­ної від­по­від­аль­но­сті і ко­ле­ктив­ної про­ви­ни — це ра­сизм! Нев­же ка­то­ли­ки не ро­зу­мі­ють, що якщо во­ни не під­ви­щать го­лос, то на­сту­пни­ми бу­дуть во­ни?!»

Я спе­ці­аль­но пі­сля пе­ре­гля­ду цьо­го ша­ба­шу зна­йшов де­які ста­рі пу­блі­ка­ції Во­ло­ди­ми­ра Ви­ги­лян­сько­го, про­гля­нув, і ме­ні ста­ло сум­но від то­го, що ста­ло­ся з ко­лись при­стой­ним жур­на­лі­стом і нор­маль­ною лю­ди­ною...

Ін­ко­ли, спо­сте­рі­га­ю­чи за пер­со­на­жа­ми, що на­се­ля­ють ро­сій­ський те­ле­ві­зор, ви­ни­кає від­чу­т­тя, що ці лю­ди не існу­ють поза ефі- ром. Що во­ни сплять десь у те­хні­чних при­мі­ще­н­нях те­ле­цен­тру, а ко­ли тре­ба, їх усіх при­во­зять до сту­дії на спе­ці­аль­них віз­ках... У ро­сій­сько­го те­ле­ві­зо­ра не­має вла­сно­го по­ряд­ку ден­но­го, він ре­а­гує на те, що йо­му про­по­нує За­хід, Єв­ро­па і США.

Це ж са­ме мо­жна ска­за­ти і про Ро­сі­юв ці­ло­му. Во­на пе­ре­тво­ри­ла­ся на ан­ти-За­хід, на тінь єв­ро­пей­ської ци­ві­лі­за­ції. Якщо ви­лу­чи­ти ан­ти­за­хі­дну істе­ри­чну ри­то­ри­ку — що за­ли­ши­ться? З чим за­ли­ши­ться Ро­сія й її пу­блі­чний про­стір, якщо ви­лу­чи­ти «ве­ли­ку мі­сію» про­ти­сто­я­н­ня За­хо­ду? З пе­ре­ра­хун­ком мі­льяр­дів пол­ков­ни­ка За­хар­чен­ка? З обго­во­ре­н­ня­ми аре­шту Улю­ка­є­ва чи хто там ще на чер­зі?

Про­бле­ма ре­зо­лю­ції Єв­ро­пар­ла­мен­ту про за­гро­зу ро­сій­ської про­па­ган­ди не ли­ше в її не­ефе­ктив­но­сті, оскіль­ки там не­має кон­кре­тних за­хо­дів про­ти­сто­я­н­ня цій за­гро­зі. Про­бле­ма в то­му, що мля­ві спро­би Єв­ро­пи чи­ни­ти опір ро­сій­ській ін­фор­ма­цій­ній агре­сії ли­ше за­охо­чу­ють агре­со­ра, да­ють йо­му енер­ге­ти­чне піджив­ле­н­ня. Мля­вий опір жер­тви зда­тен ли­ше під­штов­хну­ти на­силь­ни­ка, дає йо­му но­вий ім­пульс для продовження на­силь­ства.

Від­по­відь на ро­сій­ську ін­фор­ма­цій­ну за­гро­зу має бу­ти аде­ква­тно­ю­її мас­шта­бу. І має вклю­ча­ти пов­не не­ви­зна­н­ня всіх спів­ро­бі­тни­ків ро­сій­ських фе­де­раль­них ЗМІ — жур­на­лі­ста­ми і, від­по­від­но, чі­тку за­яву про те, що на них як на пред­став­ни­ків ін­шої про­фе­сії не по­ши­рю­ю­ться прин­ци­пи за­хи­сту сво­бо­ди сло­ва. Звід­си не­об­хі­дність пов­ної за­бо­ро­ни ді­яль­но­сті на те­ри­то­рії ЄС не ли­ше RT і агент­ства Sputnik, але й усіх ро­сій­ських дер­жав­них і ква­зі­дер­жав­них ЗМІ, вклю­ча­ю­чи всі ро­сій­ські фе­де­раль­ні те­ле­ка­на­ли. По­ки що на­дії на та­ку від­по­відь Єв­ро­пи, на жаль, не­має.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.