Акре­ди­та­ція як спо­сіб філь­тра­ції

Де­пу­та­ти Го­ло­при­стан­ської рай­ра­ди Хер­сон­щи­ни ви­рі­ши­ли не пу­ска­ти жур­на­лі­стів на за­сі­да­н­ня без­по­пе­ре­дньої ре­є­стра­ції

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Про­тя­гом ли­сто­па­да це вже дру­гий ви­па­док у Хер­сон­ській обла­сті, ко­ли ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня на­ма­га­ю­ться ство­ри­ти пе­ре­шко­ди в ро­бо­ті жур­на­лі­стів. Як пи­сав «День», на по­ча­тку мі­ся­ця на сай­ті обла­сної ра­ди з’явив­ся про­ект но­во­го ре­гла­мен­ту, де в одно­му з роз­ді­лів за­зна­че­но: «Пред­став­ни­ки за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції (да­лі — ЗМІ) мо­жуть бу­ти при­су­тні­ми за умо­ви на­яв­но­сті від­по­від­них по­свід­чень та ре­є­стра­ції їх пе­ред по­ча­тком се­сії ви­зна­че­но­ю­по­са­до­во­ю­осо­бо­ю­ви­ко­нав­чо­го апа­ра­ту ра­ди». У по­пе­ре­дньо­му ре­гла­мен­ті та­ко­го пун­кту не бу­ло, а на за­сі­да­н­ня обл­ра­ди чи де­пу­тат­ської ко­мі­сії мо­жна бу­ло по­тра­пи­ти, про­сто пред’явив­ши па­спорт або по­свід­че­н­ня ЗМІ. Цей пункт ви­кли­кав обго­во­ре­н­ня в мі­сце­вих медіа та со­цме­ре­жах. У під­сум­ку, до ре­гла­мен­ту вне­сли по­прав­ку і прийня­ли но­ву ре­да­кці­ю­без ви­мо­ги обов’яз­ко­вої ре­є­стра­ції для жур­на­лі­стів.

Ще жорс­ткі­ші бар’єри для ЗМІ по­ста­ви­ли де­пу­та­ти Го­ло­при­стан­ської ра­йон­ної ра­ди. На чер­го­во­му за­сі­дан­ні 22 ли­сто­па­да де­пу­та­ти за­твер­ди­ли но­вий ре­гла­мент ро­бо­ти, в сьо­мо­му роз­ді­лі яко­го за­зна­че­но: «Акре­ди­та­ція жур­на­лі­ста, за­со­бу ма­со­вої ін­фор­ма­ції здій­сню­є­ться на під­ста­ві йо­го за­яви або по­да­н­ня за­со­бу ма­со­вої ін­фор­ма­ції за під­пи­сом ке­рів­ни­ка. У за­яві, по­да­ній жур­на­лі­стом, ма­ють бу­ти за­зна­че­ні йо­го прі­зви­ще, ім’я та по ба­тько­ві, адре­са, но­мер за­со­бу зв’яз­ку, адре­са еле­ктрон­ної по­шти (за на­яв­но­сті). До за­яви до­да­ю­ться ко­пії до­ку­мен­тів, що по­свід­чу­ють осо­бу і за­свід­чу­ють її про­фе­сій­ну на­ле­жність. У по­дан­ні за­со­бу ма­со­вої ін­фор­ма­ції має бу­ти за­зна­че­но йо­го пов­не най­ме­ну­ва­н­ня, да­ту і но­мер ре­є­стра­ції, адре­су, адре­су еле­ктрон­ної по­шти (за на­яв­но­сті), но­мер за­со­бу зв’яз­ку. До по­да­н­ня до­да­ю­ться ко­пії до­ку­мен­тів, що по­свід­чу­ють осо­бу». Ре­гла­мент під­три­ма­ли одно­го­ло­сно 22 де­пу­та­ти, які бу­ли при­су­тні­ми на за­сі­дан­ні.

Фа­кти­чно де­пу­та­ти по­ру­ши­ли За­кон Укра­ї­ни «Про ін­фор­ма­цію» (на який са­мі ж і по­си­ла­ю­ться), адже в За­ко­ні чі­тко ска­за­но: «Від­су­тність акре­ди­та­ції не мо­же бу­ти під­ста­вою для від­мо­ви в до­пу­ску жур­на­лі­ста, пра­ців­ни­ка за­со­бу ма­со­вої ін­фор­ма­ції на від­кри­ті за­хо­ди, що про­во­дить суб’єкт вла­дних пов­но­ва­жень».

« Де­пу­та­ти в ра­йон­них ра­дах, осо­бли­во у від­да­ле­них від обла­сно­го цен­тру, зви­кли, що їхню­ді­яль­ність ви­сві­тлює одна га­зе­та, до за­снов­ни­ків якої ра­ні­ше вхо­ди­ла ця ж ра­да. І ви­сві­тлює так, як це ба­жа­но де­пу­та­там. Кри­ти­чні то­чки зо­ру там не при­йма­ю­ться, — ко­мен­тує «Дню» ко­ре­спон­дент обла­сної га­зе­ти «Но­вий день» Ан­дрій СОКОВ, який був при­су­тнім на остан­ньо­му за­сі­дан­ні де­пу­та­тів у Го­лій При­ста­ні, ко­ли вно­си­ли­ся змі­ни до ре­гла­мен­ту. — Пі­сля одно­го з мо­їх ма­те­рі­а­лів ме­ні по­гро­жу­вав го­ло­ва бю­дже­тної ко­мі­сії Го­ло­при­стан­ської рай­ра­ди. Пі­сля на­сту­пних ма­те­рі­а­лів де­пу­та­ти ви­рі­ши­ли пі­ді­йти ра­ди­каль­но і вне­сли змі­ни в ре­гла­мент. Уже всю­ди го­во­рять про те, що акре­ди­та­ція мо­же про­во­ди­ти­ся для кра­щої вза­є­мо­дії ЗМІ та ор­га­нів вла­ди, щоб по­ві­дом­ля­ти остан­ніх про за­хо­ди, але в жо­дно­му ра­зі акре­ди­та­ція не мо­же бу­ти пе­ре­шко­до­ю­на за­сі­да­н­нях ра­ди. Я при­йду на на­сту­пну се­сію і прин­ци­по­во не бу­ду акре­ди­ту­ва­ти­ся. Якщо в ко­гось із де­пу­та­тів ви­ни­кне ба­жа­н­ня по­про­си­ти ме­не ви­йти, я ви­кли­ка­ти­му пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни і та­ким чи­ном ви­ма­га­ти­му до­три­ма­н­ня сво­їх за­кон­них прав».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.