Ви­ши­тий Фран­ко

До юві­лею пи­сьмен­ни­ка рів­нен­ська май­стри­ня під­го­ту­ва­ла уні­каль­не ви­да­н­ня

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! - Пі­дго­ту­вав Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

У2016 ро ці ми нає 160 ро ків з дня на род жен ня Іва на Фран ка. Рів ненсь ка май - ст ри ня Оле на Мед ве дє ва під го ту ва ла до юві лею особ ли - вий по да ру нок — уні каль не ви - ши те ви дан ня збір ки Іва на Фран­ка «На­ро­дна пі­сня». Лі­тре­дак тор за про фе сі­єю, во на пра - цю ва ла ве чо ра ми й но ча ми, ін - ко ли за сид жу ю чись до ран ку. Як по ві дом ляє ви дан ня Gazeta. ua, ро бо та над ви ро бом три ва ла де сять мі ся ців. Кни га 60 см за ввиш ки і 40 см за вшир -

ш ки, ва жить п’ ять кг. Має 33 сто рін ки. Звер ху об тяг ну та тем но- си ньою шкі рою. На зва об рам ле на ви ши тим чер во но­си нім гео мет рич ним ві зе рун - ком. До 19 січ ня 2017- го її мож на бу де по ба чи ти у сто лич - но му Му зеї кни ги та дру кар ст - ва. Тут пра цю ва ти ме ви став ка арт- бу ків Оле ни Мед ве дє вої.

« Вір ші для ви ши ван ня ви - би ра ла не ви пад ко во, — роз по - ві­дає Оле­на Ме­две­дє­ва. — Хо­ті­ло ся да ти са ме ті, які за раз по - тріб ні на шо му на ро ду — пат рі - о тич ні, із за кли ка ми до сво бо - ди і бо роть би. Роз мі щу ва ла їх за хро­но­ло­гі­єю. Ви­ши­ва­ла чор­ни­ми бу­ква­ми на сві­тло-бе­же­во­му по лот ні. Та ку осно ву ви бра - ла, аби лі те ри гар но чи та ли - ся. Шрифт роз роб ля ла са мо - стій­но. Взя­ла чи­сте по­ло­тно і на ньо­му про­бу­ва­ла ко­жну лі­те­ру. Пе ре бра ла зо два де сят ки ва рі - ан тів. Ві зе ру нок від тво ри ла з улюб ле ної ви ши ван ки І ва на Фран ка. Взя ла чер во ні та си ні нит ки, бо та ке по єд нан ня ко - льо рів на ви ши ван ках бу ло по - пу ляр не у той пе рі од, ко ли він жив » .

ФОТО З САЙТА VSE.RV.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.