«365 днів Хор­ти­ці»

У За­по­ріж­жі фо­то­граф ці­лий рік фі­ксу­ва­ти­ме жи­т­тя остро­ва

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Яна МІЛАНОВА, За­по­ріж­жя Фото Ана­то­лія ВОЛКОВА

15ли­сто­па­да в За­по­ріж­жі стар­ту­вав фо­то­ма­ра­фон «365 днів Хор­ти­ці». Йо­го іні­ці­а­то­ром став мі­сце­вий фо­то­граф Ана­то­лій Вол­ков. Ме­та про­е­кту — по­ка­за­ти Укра­ї­ні, на­скіль­ки острів ба­га­тий на кра­су.

■ «Я фо­то­гра­фую Хор­ти­цю май­же що­дня, — роз­по­від­ає Ана­то­лій Вол­ков, — але з по­ча­тком цьо­го про­е­кту це бу­де більш від­по­від­аль­но та осми­сле­но. На­ма­га­ти­мусь по­ка­за­ти не тіль­ки всім ві­до­мі мі­сця остро­ва, а й та­кі, ку­ди важ­ко ді­ста­тись. Що­дня острів ін­ший. Гу­ля­ю­чи ти­ми са­ми­ми мі­сця­ми, я що­ра­зу зна­хо­джу щось но­ве, по­мі­чаю те, чо­го ра­ні­ше не ба­чив. Вва­жаю, що на­віть 365 днів бу­де за­ма­ло, щоб по­ка­за­ти всю кра­су та рі­зно­ма­ні­т­тя Хор­ти­ці». По­ка­за­ти уні­каль­ність, са­мо­бу­тність, мін­ли­вість та ба­га­то­гран­ність жи­вої при­ро­ди. «Лю­ди, не­бай­ду­жі до остро­ва, ви­ка­зу­ють свою по­ва­гу по-рі­зно­му, — роз­по­від­ає про свій за­дум Ана­то­лій Вол­ков. — Я ви­рі­шив зро­би­ти фо­то­ма­ра­фон зав­довж­ки в рік. Хо­чу, щоб ра­зом зі мною вся кра­ї­на змо­гла про­сте­жи­ти, як острів вкри­ва­є­ться пу­хким ша­ром сні­гу, як про­ки­да­є­ться на­ве­сні, цві­те влі­тку та ма­йо­ріє рі­зно­ма­ні­тни­ми бар­ва­ми во­се­ни. По­ка­за­ти, як схо­дить сон­це над За­по­різь­кою Січ­чю та як ніч спу­ска­є­ться на дні­пров­ські по­ро­ги».

■ За сло­ва­ми фо­то­гра­фа, він не зав­жди знає, яке кон­кре­тне мі­сце сфо­то­гра­фує на­сту­пно­го ра­зу. Ча­сті­ше бу­ває, що ви­би­рає пев­ний кра­є­вид, гу­ля­ю­чи остро­вом.

■ По за­кін­чен­ні ма­ра­фо­ну Ана­то­лій Вол­ков спо­ді­ва­є­ться зро­би­ти фо­то­ви­став­ку. По­ки що всі свої ро­бо­ти пу­блі­кує на сво­їй сто­рін­ці у « Фейс­бу­ці » . При­чо­му під ко­жною фо­то­гра­фі­єю ав­тор знім­ка опи­сує істо­рію то­го чи ін­шо­го мі­сця.

■ На­при­клад, зні­мок із Со­ву­ти­ною ске­лею Ана­то­лій ко­мен­тує так: «Є на Хор­ти­ці мі­сце, де спов­на мо­жна від­чу­ти си­лу те­чії Дні­пра і хо­ча б тро­хи від­чу­ти, як це — бу­ти бі­ля Дні­пров­ськи­хпо­ро­гів. Під Со­ву­ти­ною ске­лею, осо­бли­во ко­ли з Дні­про­ге­су спу­ска­ють во­ду, сто­чи на не­ве­ли­чки­хка­ме­ня­хбі­ля во­ди, від­чу­ва­єш се­бе ма­лень­кою трі­скою». Ін­шу ске­лю Вол­ков під­пи­сав так: «Ске­ля Вер­хня Го­ло­ва. Одна з най­ві­до­мі­ши­хна остро­ві. При­чин то­му кіль­ка. По-пер­ше, це одне з мо­жли­ви­хмісць за­ги­бе­лі кня­зя Свя­то­сла­ва в 972 ро­ці. А по-дру­ге, під ці­єю ске­лею — ле­ген­дар­на Змі­ї­на пе­че­ра».

■ Фо­то­гра­фії та під­пи­си під ни­ми зна­йшли без­ліч від­гу­ків се­ред ко­ри­сту­ва­чів со­цме­реж. Лю­ди ба­жа­ють ав­то­ру про­е­кту на­тхне­н­ня та тер­пі­н­ня на весь рік. А та­кож дя­ку­ють за мо­жли­вість по­ба­чи­ти не­ймо­вір­но кра­си­ві кра­є­ви­ди та ді­зна­тись їхню істо­рію.

«За­по­різь­ка Сі­чь»

«Ске­лі Цен­траль­ної Хор­ти­ці»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.