Звіль­не­н­ня Кі­ви: аль­тер­на­тив­на істо­рія

«День» зі­брав вер­сії: чо­му під час вій­ни «Укр­обо­рон­пром» ви­рі­шує лі­кві­ду­ва­ти ін­сти­тут ге­не­раль­них кон­стру­кто­рів?

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

На про хан ня чи та чів « День » спро­бу­вав ро­зі­бра­ти­ся в при­чи­нах звіль­не­н­ня ба­га­то­рі­чно го ке рів ни ка та ге не раль - но го кон ст рук то ра ДП « АНТО - НОВ» Дми­тра Кі­ви.

Опи­ту­ва­н­ня се­ред екс­пер­тів та пра­ців­ни­ки са­мо­го «АН­ТО­НО­ВА» да­ло дві основ­ні вер­сії. Пер­ша — яку по­ши­рує сам Дми­тро Кі­ва та дру­жні до ньо­го фа­хів­ці — но­ва ко­ман­да го­тує за­вод та кон­стру­ктор­ське бю­ро до бан­крут­ства та при­ва­ти­за­ції (де­таль­ні­ше в ма­те­рі­а­лі «Я не пі­шов сам. Ме­не при­му­си­ли пі­ти», «День» від 22 ли­сто­па­да 2016 ро­ку). І дру­га — її по­ши­рю­ють в со­ці­аль­них ме­ре­жах та ко­мен­та­рях під пу­блі­ка­ці­я­ми, а та­кож в роз­мо­вах офре­кордс гру­па (на­зве­мо її так) «опо­нен­тів Кі­ви» — емі­гра­ція ко­ли­шньо­го ге­не­раль­но­го кон­стру­кто­ра — це на­слі­док ба­жа­н­ня вста­но­ви­ти кон­троль над ті­ньо­ви­ми до­хо­да­ми «АН­ТО­НО­ВА» но­ви­ми лю­дьми.

Адже по лю ван ня на КБ « Ан­то­нов » по ча лось не вчо ра. Ще на по чат ку 2000- х від бу лось ряд гуч них скан да лів до вко ла ук ра - їнсь ко го аві ап ро му. Їх суть зво ди - ла­ся до пе­ре­ді­лу сфер впли­ву. Зма­га­н­ня йшло між трьо­ма гру­па­ми — ке рів ниц т вом Хар ківсь ко го дер - жав но го аві а цій но го ви роб ни чо го під при єм ст ва, КБ « Анто но ва » і пев ної гру пи, яка об’ єд ну ва ла як ко лиш ніх « ан то новсь ких » кон ст - рук то рів і ви хід ців з до нець ко го і дні­про­пе­тров­сько­го кла­ну.

Бо­ро­ти­ся бу­ло за що. Одні, за зви­чною то­ді пра­кти­кою, хо­ті­ли роз­пи­ли­ти і про­да­ти на ме­та­ло­брухт це­хи, стан­ки та лі­та­ки. Ін­ші — те­ри­то­рії. Ну, й «най­жир­ні­шим» шма­тком, зви­чай­но, бу­ла ін­те­ле­кту­аль­на скла­до­ва укра­їн­сько­го авіа­про­му. Силь­ні ідеї, за­ли­ше­ні авіа­кон­стру­кто­ром Оле­гом Ан­то­но­вим у спа­док КБ йо­го іме­ні та ство­ре­на ним же кон­стру­ктор­ська шко­ла до­зво­ляє фір­мі «АН­ТО­НОВ» і сьо­го­дні за­ли­ша­ти­ся кра­щим на пост­ра­дян­сько­му про­сто­рі цен­тром про­е­кту­ва­н­ня та до­ве­де­н­ня до се­рій­но­го ви­ро­бни­цтва вій­сько­во-транс­порт­них і ре­гіо­наль­них па­са­жир­ських лі­та­ків.

Зі змін­ним успі­хом пе­ре­ма­га­ли то одні, то ін­ші. У кін­це­во­му під - сум­ку, пе­ре­мож­ця­ми ста­ли «ки­я­ни» на чо­лі з ген­кон­стру­кто­ром КБ «Ан­то­нов» Дми­тром Кі­вою. Він зу мів об’ єд на ти в од ну струк ту ру основ ні аві ак ти ви Укра ї ни: КБ «Ан­то­нов », «АВІАНТ», Хар­ків­ський авіа­за­вод та авіа­ре­мон­тний за­вод №410 в Жу­ля­нах. Са­ме ця гру­па, як ствер­джує ко­ли­шній ін­же­нер «АН­ТО­НОВ», який по­го­див­ся роз­по­ві­сти свою вер­сію то­го, що від­бу­ва­лось на під­при­єм­стві і що від­бу­ва­є­тся за­раз, без за­зна­че­н­ня йо­го прі­зви­ща, і обра­ла ва­рі­ант збе­рег­ти стан­ки і те­ри­то­рію, а за­ро­бля­ти на «міз­ках».

Ти­по­вим при­кла­дом, за йо­го сло­ва­ми, є ство­ре­н­ня спіль­но з єв­ро­пей­ця­ми вій­сько­во-транс­порт­но­го лі­та­ка на ба­зі Ан-70. «По­чи­на­ло­ся все, — ка­же наш спів­ро­змов­ник. — зі ство­ре­н­ня спіль­но­го підприємства під про­ект Ан-7Х. Це мав бу­ти ада­пто­ва­ний під за­хі­дні стан­дар­ти ва­рі­ант Ан-70. Але пі­сля де­кіль­кох ро­ків пе­ре­го­во­рів, ко­ли за­хі­дні авіа­кон­стру­кто­ри ува­жно ви­вчи­ли до­ку­мен­та­цію, в ЄС ви­рі­ши­ли ство­рю­ва­ти вла­сний лі­так А-400М. У під­сум­ку лі­так за ба­га­тьма па­ра­ме­тра­ми на­га­ду­вав Ан-70. За цей «па­ра­докс» ні­хто так і не від­по­вів».

Ще один за­ро­бі­ток, про який пи­шуть в со­цме­ре­жах ко­ли­шні пра­ців­ни­ки «АН­ТО­НОВ» — екс­плу­а­та­ція уні­каль­них вій­сько­во-транс­порт­них лі­та­ків Ан-124 «Ру­слан». Се­ктор рин­ку, який охо­плю­ють ці лі­та­ки, ек­спер­ти оці­ню­ють в $300—400 міль­йо­нів на рік. Основ­ні опе­ра­то­ри — «Аві­а­лі­нії Ан­то­но­ва» (Укра­ї­на), який має 7 бор­тів, та «Вол­га-Днепр» (Ро­сія) — 11 бор­тів. До пев­но­го ча­су ці два підприємства кон­ку­ру­ва­ли. Та зре­штою «по­ро­зумі­лись» і укла­ли до­го­во­ри, ре­зуль­та­том яких ста­ло сут­тє­во зро­ста­н­ня за­ро­бі­тків обох. Са­ме ці міль­йо­ни, ствер­джу­ють на­ші дже­ре­ла, і ста­ли при­чи­ною на­па­док на Кі­ву. Дми­тру Се­ме­но­ви­чу упро­довж три­ва­ло­го ча­су вда­ва­лось їх до пев­ної мі­ри успі­шно від­би- ва­ти за ра­ху­нок дру­жби з рі­зни­ми по­лі­ти­ка­ми. Але пі­сля Єв­ро­май­да­ну за «АН­ТО­НОВ» «взя­лись сер­йо­зно». У 2014 ро­ці уряд Ар­се­нія Яце­ню­ка ви­дав ряд по­ста­нов, ре­зуль­та­том яких ма­ло ста­ти звіль­не­н­ня Кі­ви з по­са­ди ген­ди­ре­кто­ра «АН­ТО­НОВ». За­мість ньо­го при­зна­чав­ся кон­стру­ктор па­са­жир­сько­го лі­та­ка Ан-140 Сер­гій МЕРЕНКОВ. Але «фо­кус» не вдав­ся. Ро­згні­ва­ний ко­ле­ктив в бу­кваль­но­му сен­сі сло­ва не пу­стив Ме­рен­ко­ва на ро­бо­че мі­сце. Бу­ло ще де­кіль­ка спроб зай­ти на під­при­єм­ство з по­лі­ці­єю, про які пи­сав «День», але всі во­ни за­кін­чи­лись без­ре­зуль­та­тив­но. До­по­ки на «АН­ТО­НОВ» не при­їхав сам Пре­зи­дент. В ре­зуль­та­ті до­мов­ле­но­стей (про які, оче­ви­дно, в ін­терв’ю «Дню» Кі­ва ка­же «ме­не то­ді обма­ну­ли») Дми­тро Кі­ва йде у 2015-му з по­са­ди ген­ди­ре­кто­ра, але за­ли­ша­є­ться ге­не­раль­ним кон­стру­кто­ром. Очо­лю­ва­ти «АН­ТО­НОВ» при­хо­дить спо­ча­тку на­ро­дний де­пу­тат від БПП Ми­хай­ло ГВОЗДЬОВ — бі­зне­смен з Хмель­ни­цько­го, вла­сник ди­лер­сько­го са­ло­ну «Ау­ді». По­тім йо­го за­мі­нив йо­го пер­ший за­сту­пник — Оле­ксандр КОЦЮБА. А Гвоздьов став го­ло­вою ра­ди ди­ре­кто­рів кор­по­ра­ції» «Укра­їн­ська авіа­бу­дів­на ком­па­нія». У ве­ре­сні цьо­го ро­ку в хо­ді прес-кон­фе­рен­ції пре­зи­дент ДП «Ан­то­нов» Оле­ксандр Коцюба за­явив, що пла­нує до кін­ця 2016 ро­ку при­пи­ни­ти спів­пра­цю з ро­сій­ською авіа­ком­па­ні­єю «Вол­га-Днепр». Коцюба за­зна­чив, що в да­ний мо­мент ДП «Ан­то­нов» і ро­сій­ська «Вол­га-Днепр» «пе­ре­бу­ва­ють в ста­дії роз­лу­че­н­ня». За йо­го сло­ва­ми, до кін­ця 2016 ро­ку спіль­них проектів у ком­па­ній вже не бу­де. «Ми бу­де­мо са­мо­стій­но пра­цю­ва­ти на рин­ку», — під­су­му­вав він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.