«МО­ТИ­ВИ ЛІ­КВІ­ДУ­ВА­ТИ ІН­СТИ­ТУТ ГЕНКОНСТРУКТОРІВ — У БАЖАННІ ОТРИ­МА­ТИ БІЛЬ­ШЕ ВПЛИ­ВУ НА ДП «АН­ТО­НОВ»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ва­лен­тин БАДРАК,

ди­ре­ктор Цен­тру до­слі­джень ар­мії, кон­вер­сії та роз­збро­є­н­ня:

— Мо­ти­ви «Укр­обо­рон­про­му» са­ме за­раз лі­кві­ду­ва­ти ін­сти­тут ге­не­раль­но­го кон­стру­кто­ра в то­му, щоб отри­ма­ти біль­ше впли­ву на під­при­єм­ство і ска­су­ва­ти пе­ре­шко­ди у ви- гля­ді сло­ва ге­не­раль­но­го кон­стру­кто­ра, яке мо­же ви­яви­ти­ся ва­го­мим.

Наш центр украй не га тив но ста­ви­ться до рі­ше­н­ня «Укро бо­ронп ром » лік ві ду ва ти ін с ти тут ге не - раль­них кон­стру­кто рів.

Від зна чу та кий штрих, що «Укр­обо­рон­пром» мо­же звіль­ни­ти Кі­ву як ге­не­раль­но­го кон­стру­кто­ра ДП « АН­ТО­НОВ » , але не мо же звіль ни ти йо го як ге не раль но го кон­стру­кто­ра лі­та­ко­бу­ду­ва­н­ня Укра­ї­ни. То­му що ця по­са­да мо­же бу­ти лік ві до ва на ли ше по ста но вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни.

Хо ча ін с ти тут ге не раль них кон ст рук то рів є ли ше на пост ра - дянсь ко му прос то рі, у на ших умо - вах, ко­ли в ру­чно­му ре­жи­мі управ­ля ють сек то­ром без пе ки і обо рон - но- про мис ло вим ком п ле­ксом, не - об хід но, щоб якийсь ав то ри тет ний ор­ган міг впли­ва­ти на рі­ше­н­ня, які є не ба жа ни ми для обо рон ної про - ми­сло­во­сті. Цим ор­га­ном міг би бу­ти або на уко во- тех ніч ний ко мі тет, або ін с ти тут ге не раль них кон ст - рук то рів. Це — лю ди, які в га лу - зях, які мо жуть вка за ти на пев ні рі­ше­н­ня, і до­по­мог­ти уни­кну­ти ве­ли­ких по­ми­лок.

Ін­ший бік — це ко­ли ство­рю­є­ться пев­ний тип озбро­є­н­ня, якраз ге­не­раль­ний кон­стру­ктор по­ви­нен бра­ти на се­бе від­по­від­аль­ність за це.

Я ви­сту­паю за збе­ре­же­н­ня пра­кти­ки об’єд­на­н­ня по­сад ген­кон­стру­тко­ра і ген ди­ре­кто­ра, в то­му ви­пад­ку, ко ли під при єм ст во роз роб ляє озбро­є­н­ня. Успі­шний при­клад цьо­му — КБ «ЛУЧ». На цьо­му під­при­єм ст ві ке рів ник від по ві дає і за фі - нан­су­ва­н­ня, і за роз­роб­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.