ГО­ЛОС ІЗ «ФЕЙСБУКУ»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ігор СМЕШКО, пре­зи­дент Цен­тру стра­те­гі­чних до­слі­джень та ана­лі­зу:

— Як во­єн­ний вче­ний, який мав до 1991 ро­ку ба­га­то­рі­чний сто­су­нок до ство­ре­н­ня ра­ке­тної те­хні­ки та ви­со­ко­то­чної, зокре­ма авіа­цій­ної зброї, мо­жу свід­чи­ти, що лі­кві­да­ція ін­сти­ту­ту го­лов­них кон­стру­кто­рів — є на­ціо­наль­ною зра­дою Укра­ї­ни. Тим біль­ше — в умо­вах вій­ни... При­чо­му, не­ком­пе­тен­тність та не­про­фе­сіо­на­лізм від­по­від­но­го ке­рів­ни­цтва дер­жа­ви у цьо­му ви­пад­ку — не є ре­а­бі­лі­ту­ю­чи­ми озна­ка­ми цьо­го зло­чи­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.