РЕ­ЗО­НАНС

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Від­гук на ста­т­тю Ал­ли ДУБРОВИКРОХОВОЇ «На­пе­ре­до­дні тре­тьої рі­чни­ці Єв­ро­май­да­ну» («День» № 208 від 16 ли­сто­па­да 2016 ро­ку)

При­чи­ною не­ре­а­лі­зо­ва­но­сті гро­ма­дян­ських «ба­жань» Май­да­ну є не­до­ста­тній роз­ви­ток со­ці­аль­ної (тоб­то по­лі­ти­чної, еко­но­мі­чної, пра­во­вої, мо­раль­ної) куль­ту­ри гро­ма­дян. Основ­на роль Май­да­на бу­ла у то­му, щоб спо­ну­ка­ти гро­ма­дян до роз­ви­тку у них ці­єї куль­ту­ри шля­хом СОЦІАЛЬНОГО ПРОСВІТНИЦТВА... Про­цес цей по­чав­ся, але йде по­ки що ду­же по­віль­но! Facebook-ко­ри­сту­вач Oleksandr KOSTENKO Від­гук на блог Лю­дми­ли ТАРАН «Від «Ма­фії» до «Ев­ра­зии», або Ва­рє­ні­чно­ка­тю­шін го­род» (сайт «Дня» day.kyiv.ua)

Хто пла­тить гро­ші, той за­мов­ляє му­зи­ку— на­пи­си зро­бле­ні мо­вою зро­зумі­лою для « рєаль­них па­ца­нів » та їхніх чад, а всі, хто зна­хо­ди­ться на ниж­чо­му со­ці­аль­но­му ща­блі, по­вин­ні «їх на­слі­ду­ва­ти і ти­хо за­ві­до­вать». Facebook-ко­ри­сту­вач Alexander BONDARENKO

Від­гук на блог Оле­ксан­дра ПРИЛИПКА «Вте­ча Ро­сії із за­ли су­ду» (сайт «Дня» day.kyiv.ua)

Як пи­ше ні­ме­цьке ви­да­н­ня Die Welt, від­мо­ва РФ від ра­ти­фі­ка­ції Рим­сько­го ста­ту­ту Мі­жна­ро­дно­го кри­мі­наль­но­го су­ду го­во­рить про те, що ча­си гло­баль­них криз зму­си­ли по­вер­ну­ти­ся та­ке яви­ще як на­ціо­наль­ний его­їзм. «Ко­ли­шній пре­зи­дент США Білл Клін­тон від­кли­кав свій під­пис в 2000-му ро­ці. Зни­же­н­ня чи­сла чле­нів кри­мі­наль­но­го су­ду впи­су­є­ться в кар­ти­ну три­во­жної еро­зії ін­сти­ту­тів і угод, що від­по­від­а­ють за до­три­ма­н­ня між­на­ро­дних пра­во­вих норм. Сві­то­ва по­лі­ти­ка трі­щить по швах, кри­за від­чу­ва­є­ться як на гло­баль­но­му, так і на ре­гіо­наль­но­му рів­ні»,— йде­ться в стат­ті «По­вер­не­н­ня на­ціо­наль­но­го его­ї­зму». Facebook-ко­ри­сту­вач Ан­дрій ПЕТРОВ Від­гук на блог Ан­дрія БАУМЕЙСТЕРА «Чо­му фі­ло­со­фію не­об­хі­дно ви­вча­ти в шко­лі» (сайт «Дня» day.kyiv.ua)

Аб­со­лю­тно пра­виль­ні і акту­аль­ні ви­слов­ле­н­ня. Але ре­а­лі­за­ція їх най­ближ­чи­ми ро­ка­ми, ма­буть, не­мо­жли­ва в си­лу ну над­то ве­ли­ко­го па­ді­н­ня за­галь­но­го осві­тньо­го рів­ня. А до цьо­го при­ве­ла ду­же силь­на де­гра­да­ція як се­ре­дньої, так те­пер вже і ви­щої шко­ли, яка по­ча­ла­ся з ба­га­тьох при­чин за ча­сів Ку­чми, по­си­ли­ла­ся за ча­сів Яну­ко­ви­ча, і за­раз ще пра­кти­чно не зу­пи­не­на. Ко­ли вчи­тель і ви­кла­дач бу­дуть по­став­ле­ні в Укра­ї­ні на від­по­від­ний рі­вень, ко­ли пи­та­н­ня осві­ти в дер­жа­ві, ра­зом з пи­та­н­ням обо­ро­ни (а в дій­сно­сті во­ни ду­же пов’яза­ні), бу­де прі­о­ри­те­тним— то­ді мо­жна бу­де спо­ді­ва­ти­ся на ре­а­лі­за­цію та­ких сер­йо­зних осві­тніх про­грам і ви­вча­ти (тіль­ки не фор­маль­но) і фі­ло­со­фію в шко­лі. Facebook-ко­ри­сту­вач Volodymyr PAVLOVYCH Ві­дгу­ки на блог Ста­ні­сла­ва КУЛЬ­ЧИ­ЦЬКО­ГО «Ві­тчи­зня­на істо­рія на сто­рін­ках га­зе­ти «День» (сайт «Дня» day.kyiv.ua)

Ви­ва­же­ні істо­ри­чні ма­те­рі­а­ли га­зе­ти «День»— це «зо­ло­тий фонд» укра­їн­ської жур­на­лі­сти­ки, й окрім по­дя­ки Ре­да­кції та го­лов­но­му Ре­да­кто­ру нор­маль­ній лю­ди­ні ска­за­ти ні­чо­го. Сер­де­чно дя­кую, а за кни­ги «Бі­бліо­те­ки»— осо­бли­во!

Facebook-ко­ри­сту­вач Ва­силь ГУМЕНЮК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.