Спра­ва в... хус­тці!

Про пе­ре­вті­ле­н­ня за до­по­мо­гою го­лов­но­го убо­ру

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, фото Руслана КАНЮКИ, «День»

Вправ­но пов’яза­на хус­тка до­дає кра­си на, так би мо­ви­ти, рі­зних рів­нях. По-пер­ше, са­ма мо­же бу­ти гар­ним аксе­су­а­ром, фор­му­ва­ти ори­гі­наль­ний образ. Важ­кий го­лов­ний убір до­дає по­став­но­сті: хус­тку тре­ба не­сти, в ній не змо­жеш плен­та­ти­ся з по­ну­ре­но­ю­го­ло­вою . А в хо­ло­ди хус­тка зі­грі­ває, від чо­го облич­чя ро­же­віє, очі бли­щать, та й міз­ки пра­цю­ють краще.

Утім, ко­ли йшла на май­стер-клас з пов’язу­ва­н­ня ху­сток, ке­ру­ва­ла­ся на­сам­пе­ред есте­ти­чни­ми мір­ку­ва­н­ня­ми: ди­ви­ти­ся, як стро­ка­ті ша­лі з лег­кі­стю­укла­да­ють у ба­га­то­ша­ро­ві ком­по­зи­ції, та ще й слу­ха­ти ці­ка­ві опо­від­ки про та­кий атри­бут гар­де­ро­бу — це свя­то.

ОЗНА­КА ІДЕНТИЧНОСТІ

На­та­ля За­по­лі­діс, пси­хо­лог за фа­хом, яка й про­во­дить май­стер-клас, за­мо­тує мою го­ло­ву в тем­но-чер­во­ну шаль з ве­ли­ки­ми кві­та­ми. Май­стри­ня ре­тель­но ство­рює ком­по­зи­цію, щоб бу­ли ви­дні ма­люн­ки на хус­тці. «Так в’яза­ли гу­цул­ки. Дів­ча­та і мо­ло­ді жін­ки вдя­га­ли яскра­ві­ші хус­тки, стар­ші — тем­ні­ші. Дів­ча­чий ва­рі­ант — з ви­пу­ще­ним зза­ду во­лос­сям. Якщо хус­тка бу­ла ве­ли­кою, жін­ки на­кру­чу­ва­ли так зва­ні ву­ха, — ко­мен­тує про­цес май­стри­ня. — Ва­рі­ант на хо­лод — із за­кри­ти­ми ву­ха­ми. Ду­же пра­кти­чно. Якось на мо­рі роз­бо­лі­лись ву­ха, і так ро­би­ла. У зав’язу­ван­ні ху­сток по­трі­бні на­ви­чки. Моя ба­бу­ся — раз! — швид­ко пра­цю­ва­ла паль­ця­ми, і хус­тка ні­би са­ма скла­да­лась. Ме­ні тре­ба кіль­ка хви­лин».

Із пер­шо­го ра­зу, че­сно ка­жу­чи, ні­чо­го не на­вчи­ла­ся. Від­вер­то, май­же не на­ма­га­ла­ся за­пам’ята­ти, в яко­му по­ряд­ку тре­ба зав’язу­ва­ти хус­тку. За­хо­пи­ло са­ме ви­до­ви­ще — як з ве­ли­ко­го шма­тка тка­ни­ни скла­да­є­ться щось оша­тне й кра­си­ве. А ще, ко­ли хус­тку зав’язу­ють то­бі, це якось за­спо­ко­ює та впо­ряд­ко­вує дум­ки.

«Я в’яжу хус­тки з ди­тин­ства, зда­є­ться, з де­ся­ти ро­ків. Чо­мусь не лю­би­ла ша­пки, зна­йшла вдо­ма хус­тку і пов’язу­ва­ла. По­тім по­ча- ла екс­пе­ри­мен­ту­ва­ти. Зда­ва­ло­ся, зна­ю­про хус­тки все, але ні», — усмі­ха­є­ться На­та­ля. Для май­стри­ні хус­тка — озна­ка ідентичності жін­ки. На­та­ля на­зи­ває цю­річ чи­мось ма­гі­чним, зда­тним тво­ри­ти кра­су.

«ГО­ЛОВ­НИЙ УБІР ЯК ПА­СПОРТ»

«В Укра­ї­ні хус­тки зна­ють 300 ро­ків. Во­ни при­йшли від пер­сів че­рез тур­ків, які тут по­во­ю­ва­ли сво­го ча­су. Але ця річ на­стіль­ки при­жи­ла­ся у нас, що зда­є­ться, хус­тка — це на­ше. Ні. Пер­ші жі­но­чі го­лов­ні убо­ри на те­ре­нах Укра­ї­ни — так зва­ні на­мі­тки. Во­ни бу­ли дов­гі, по­ло­тня­ні, їх ви­ши­ва­ли й усі­ля­ко пов’язу­ва­ли на го­ло­ву. Ані хус­тку, ані на­мі­тку ні­ко­ли не одя­га­ли на го­ло­ву про­сто так», — ка­же На­та­ля За­по­лі­діс.

Май­стри­ня до­слі­джує, як но­си­ли хус­тки в рі­зних куль­ту­рах. «У ка­за­хів, єв­ро­пей­ців — це на­скрі­зне, є усю­ди — вдо­ма вби­ра­ли­ся про­сті­ше, за­кри­ва­ли во­лос­ся очі­пка­ми. А ко­ли ви­хо­ди­ли ме­жи лю­ди, по­кри­ва­ли го­ло­ву ви­га­дли­ві­ше, — за­ува­жує На­та­ля. — Нав­ко­ло то­го на­кру­чу­ють ку­пу всьо­го са­краль­но­го, а я мір­ку­ю­про­сті­ше. От я ґа­зди­ня, го­спо­да­рюю в до­мі, й усю­ди, про­ба­чте, па­дає во­лос­ся. Якщо є очі­пок — то­го во­лос­ся ні­де не­має. Якась пра­кти­чна річ. Але якщо хус­тка «ви­гу­лю­ва­лась», во­на ма­ла ін­ше при­зна­че­н­ня — по­ві­до­ми­ти про мій со­ці­аль­ний ста­тус, чи я одру­же­на, чи ма­ю­ді­тей. Ін­ко­ли за кіль­кі­стю скла­док мо­жна бу­ло зро­зу­мі­ти, скіль­ки ді­тей у жін­ки. Го­лов­ний убір був як па­спорт. Із яко­го ви се­ла, чи за­ру­че­ні, чи дів­ка, чи по­кри­тка — все ді­зна­ва­ли­ся по хус­тці».

У ХІД ІДЕ ВСЕ

У му­суль­ман­ській тра­ди­ції з-під хус­тки не має ви­ла­зи­ти ані во­ло­син­ки. Щоб за­ра­ди­ти со­бі з цим, жін­ки вдя­га­ють під хус­тку ша­по­чку. «Це охай­но і ство­рює об’єм, — до­дає На­та­ля. — Ду­ма­єш, скіль­ки там то­го во­лос­ся, що та­кий ву­зол? А там ша­по­чка. Мо­жна взя­ти зви­чай­ну тон­ку ша­по­чку з пом­пон­чи­ком, ви­вер­ну­ти і вдяг­ти — це до­дасть ще біль­ше об’єму».

Та­кож му­суль­ман­ки актив­но ко­ри­сту­ю­ться шпиль­ка­ми. Їх встром­ля­ють у хус­тку зза­ду, на рів­ні ям­ки на шиї, і го­ри­зон­таль­но. Вза­га­лі, на дум­ку На­та­лі За­по­лі­діс, озна­ка ви­со­ко­го рів­ня май­стра — зав’язу­ва­ти хус­тку з мі­ні­маль­но­ю­кіль­кі­стю­при­сто­су­вань. Але є мо­де­лі, які не­мо­жли­во зро­би­ти без шпи­льок.

Ме­та На­та­лі — до­ве­сти, що хус­тки не є ар­ха­ї­кою, їх мо­жна но­си­ти в пов­сяк­ден­но­му жит­ті, й не­має жо­дних ка­но­нів то­го, як має ви­гля­да­ти та­кий аксе­су­ар. Одній із уча­сниць май­стер-кла­су во­на зав’язує в схі­дно­му сти­лі ве­се­лий ша­лик з со­ва­ми. Ба­хро­му на хус­тці пе­ре­тво­рює на при­кра­су, що ожив­ляє образ. Укра­їн­ки зав­жди вдя­га­ли під хус­тку очі­пок, який, до ре­чі, мо­же за­хи­сти­ти за­чі­ску. Сьо­го­дні очі­пок мо­же за­мі­ни­ти баф — су­ча­сний го­лов­ний убір, що за­хи­щає від не­спри­я­тли­вої по­го­ди. Або про­сто тон­ка ша­пка.

Під час май­стер-кла­су ми ді­ста­ли­ся на­віть до чо­ло­ві­ка-фо­то­гра­фа. На­та­ля пов’яза­ла йо­му тон­кий ша­лик, зро­би­ла пи­шне дра­пі­ру­ва­н­ня — в араб­сько­му сти­лі. «Рі­зни­ця між жі­но­чи­ми та чо­ло­ві­чи­ми ва­рі­ан­та­ми — жін­ка ви­ви­щує го­ло­ву. Якщо жін­ка опу­скає хус­тку низь­ко на ло­ба, це не­гар­но, ро­бить го­ло­ву пла­скою. А от чо­ло­ві­ку па­сує. У цен­трі ува­ги опи­ня­ю­ться очі, це під­кре­слює му­жні ри­си облич­чя», — за­ува­жує На­та­ля.

Ві­део то­го, як зав’язу­ва­ти хус­тки, май­стри­ня роз­мі­щує в ін­тер­не­ті. Є зво­ро­тний зв’язок: їй над­си­ла­ють фото і ві­део з рі­зни­ми ва­рі­ан­та­ми вбра­н­ня. На­та­ля роз­мір­ко­вує: «Це пе­ре­тво­рю­є­ться на справ­жній рух! Хо­ча ча­сто су­ча­сні жін­ки бо­я­ться спро­бу­ва­ти но­вий образ, по­ба­чи­ти ін­шу се­бе. Ме­ні ва­жли­во по­ка­за­ти, що з су­ча­сно­ю­хус­тко­ю­за­про­сто мо­жна ро­би­ти ди­ва».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.