ВIРТУАЛЬНЕ ПРАВОСУДДЯ

Ефект і по­лі­ти­чні на­слід­ки «за­пу­ску» Яну­ко­ви­ча в пу­блі­чний про­стір

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Три ро­ки ми­нає від дня роз­го­ну сту­ден­тів на Май­да­ні — по­дії, офі­цій­ну вер­сію при­чин якої вла­да не на­да­ла й до­сі. Та­ким чи­ном, Яну­ко­вич отри­мав карт-бланш на пред­став­ле­н­ня сво­го ба­че­н­ня то­го, що від­бу­ло­ся на Май­да­ні.

■ У по­не­ді­лок 28 ли­сто­па­да Свя­то­шин­сько­му су­ду та­ки вда­ло­ся про­ве­сти до­пит ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча. Однак із са­мо­го по­ча­тку в цій си­ту­а­ції ви­ни­кло чи­ма­ло за­пи­тань. Як так ста­лось, що пре­зи­ден­тув­ті­ка­чу вза­га­лі да­ли мо­жли­вість ви­ко­ри­ста­ти те­ле­міст як ін­фор­ма­цій­ний май­дан­чик? Те, що укра­їн­ська сто­ро­на про­я­ви­ла яв­ну роз­гу­бле­ність, до­во­дить ситуація з не­зда­тні­стю пра­во­охо­рон­ців до­ста­ви­ти пі­до­зрю­ва­них п’яти бер­ку­тів­ців до су­ду в п’ятни­цю, вна­слі­док чо­го до­пит бу­ло пе­ре­не­се­но на по­не­ді­лок, а Яну­ко­вич все одно ско­ри­став­ся ін­фор­ма­цій­ним при­во­дом су­до­во­го за­сі­да­н­ня для прес-кон­фе­рен­ції. Са­ме там він про­де­мон­стру­вав за­га­лу три па­пки, в яких за йо­го сло­ва­ми є від­по­від­ні ма­те­рі­а­ли, що до­во­дять від­су­тність про­ви­ни.

■ Су­дя­чи з по­ве­дін­ки Яну­ко­ви­ча на су­ді в по­не­ді­лок, остан­ній го­ту­вав­ся до ви­сту­пів на те­му по­дій зи­ми з 2013-го на 2014-й рік три­ва­лий час. Ек­с­пре­зи­дент озву­чив ре­чі, які до то­го в су­спіль­стві обго­во­рю­ва­лись не раз, зокре­ма про мо­жли­ву при­че­тно­сті Сер­гія Льо­во­чкі­на до роз­го­ну Май­да­ну 30 ли­сто­па­да 2013 ро­ку. Яну­ко- вич за­явив, що «гру­па Фір­та­ша-Льо­во­чкі­на під час ре­во­лю­ції під­три­му­ва­ла опо­зи­цію». Та­кож яв­ний ви­пад про­ти жур­на­ліс­тки СТБ з фра­за­ми «я знаю хто ваш го­спо­дар» в п’ятни­цю під час прес-кон­фе­рен­ції так са­ме ого­лює під­во­дні кон­флі­ктні сто­сун­ки між Яну­ко­ви­чем і кон­кре­тни­ми кла­на­ми в Укра­ї­ні, які, мо­жли­во, і до­лу­чи­лись до то­го, щоб­ски­ну­ти екс-пре­зи­ден­та.

■ З са­мо­го по­ча­тку до­пи­ту суд ого­ло­сив те­хні­чну пе­ре­р­ву на 15 хви­лин, якою ско­ри­став­ся Ген­про­ку­рор Укра­ї­ни Юрій Лу­цен­ко для то­го, що­бо­го­ло­си­ти пі­до­зру Ві­кто­ру Яну­ко­ви­чу у дер­жав­ній зра­ді. Зокре­ма Лу­цен­ко у Свя­то­шин­сько­му рай­су­ді Ки­є­ва ска­зав: «Яну­ко­вич вчи­нив дер­жав­ну зра­ду... з ме­тою спри­я­н­ня РФ у по­ру­шен­ні су­ве­ре­ні­те­ту і те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни, спо­ді­ва­ю­чись отри­ма­ти під­трим­ку та за­хист від пред­став­ни­ків вла­ди Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції для подаль­шо­го три­ва­ло­го про­жи­ва­н­ня на те­ри­то­рії ці­єї кра­ї­ни і уни­кне­н­ня кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті в Укра­ї­ні... Вра­хо­ву­ю­чи те, що Яну­ко­вич пе­ре­бу­ває за ме­жа­ми Укра­ї­ни й фа­кти­чно пе­ре­хо­ву­є­ться від пра­во­охо­рон­них ор­га­нів Укра­ї­ни, зміст пі­до­зри ого­ло­ше­но усно, а са­ме по­ві­дом­ле­н­ня про пі­до­зру сьо­го­дні го­ди­ну то­му ро­зі­сла­но на всі ві­до­мі адре­си пе­ре­бу­ва­н­ня Яну­ко­ви­ча, а та­кож... бу­де вру­че­но адво­ка­ту остан­ньо­го». В цьо­му се­кто­рі у обви­ну­ва­че­н­ня дій­сно існу­ють не­за­пе­ре­чні до­ка­за­ти, адже Яну­ко­вич ро­бив від­по­від­ні за­яви із за­кли­ком до агре­со­ра «до­по­мог­ти» Укра­ї­ні.

■ У свою чер­гу адво­кат І.Фе­до­рен­ко ска­зав: «Я спо­ді­ва- юся як адво­кат, що ви до­три­ма­ли­ся про­це­ду­ри по­ві­дом­ле­н­ня про пі­до­зру осо­бі, як це пе­ред­ба­че­но за­ко­но­дав­ством. Я спо­ді­ва­ю­ся, що ви ро­зу­мі­є­те, що вру­че­н­ня ко­пії до­ку­мен­та адво­ка­то­ві не до­рів­нює ого­ло­шен­ню пі­до­зри осо­бі, а є ли­ше пе­ре­да­чею адво­ка­то­ві ко­пії до­ку­мен­та». З та­ких про­це­су­аль­них ню­ан­сів і фор­маль­но­стей зре­штою мо­же бу­ти по­бу­до­ва­на си­сте­ма за­хи­сту по на­чеб­то не­за­пе­ре­чним фа­ктам зло­чи­ну.

■ Пі­сля ого­ло­ше­н­ня пі­до­зри Лу­цен­ко зро­бив по­лі­ти­чну за­яву, в якій «як гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни» зви­ну­ва­тив екс-пре­зи­ден­та не ли­ше в роз­го­ні Май­да­ну, але й у йо­го про­ви­ні за роль у ро­сій­ські агре­сії. Факт по­лі­ти­чних за­яв без­умов­но до­дає про­це­су за­барв­ле­н­ня де­ма­го­гії, яку зре­штою мо­жна тра­кту­ва­ти як осо­би­сту не­при­язнь. Са­ме це адво­ка­ти Яну­ко­ви­ча мо­жуть по­тім ви­ко­ри­ста­ти в су­дах.

■ «Ви зна­є­те, в чо­му про­бле­ма цьо­го до­пи­ту? В то­му, що Яну­ко­ви­ча бу­дуть до­пи­ту­ва­ти як свід­ка, як не див­но це зву­чить, — за­явив се­кре­тар РНБО Укра­ї­ни Оле­ксандр Тур­чи­нов («Ін­тер­факс-Україна»). — Цей до­пит іні­ці­ю­вав за­хист бій­ців « Бер­ку­та » , яких зви­ну­ва­чу­ють у роз­стрі­лі акти­ві­стів Май­да­ну. Ро­сі­я­ни, що да­ли до­звіл на цей до­пит, про­сто хо­чуть зро­би­ти шоу, в яко­му «сві­док» Яну­ко­вич бу­де за­хи­ща­ти «бер­ку­тів­ців » і обли­ва­ти бру­дом Май­дан. Суд пі­шов на­зу­стріч за­хи­сту пі­до­зрю­ва­них у вбив­ствах і став ін­стру­мен­том ре­а­лі­за­ції чу­жо­го сце­на­рію. Я пе­ре­ко­на­ний, що Яну­ко­ви­ча тре­ба до­пи­ту­ва­ти не як свід­ка, а як го­лов­но­го обви­ну­ва­че­но­го, і для цьо­го є всі під­ста­ви. По­чи­на­ю­чи від мас­шта­бної ко­ру­пції, і за­кін­чу­ю­чи йо­го осо­би­стою від­по­від­аль­ні­стю за роз­стріл Не­бе­сної Со­тні. Зга­дай­те та­кож під­пи­са­не ним звер­не­н­ня до Пу­ті­на про вве­де­н­ня військ в Укра­ї­ну. За це тре­ба від­по­від­а­ти. Якщо ми не мо­же­мо за­без­пе­чи­ти йо­го до­став­ку в Укра­ї­ну, зна­чить має бу­ти за­о­чне правосуддя. Укра­їн­ський суд по­ви­нен слу­жи­ти Укра­ї­ні та її за­ко­нам, а не пра­цю­ва­ти ма­сов­кою в сце­на­рії ро­сій­ських спец­служб». Але ви­ни­кає ло­гі­чне пи­та­н­ня до са­мо­го Тур­чи­но­ва: як се­кре­тар РНБО чи не міг він впли­ну­ти на те, щоб­цьо­го не ста­ло­ся? Чи це вже та­ка зви­чка — ми­сли­ти ло­гі­кою по­лі­ти­чної опо­зи­ції?

■ На дум­ку екс­пер­тів, в су­ді Яну­ко­ви­ча та­кож мо­жна зви­ну­ва­ти­ти в на­дан­ні бре­хли­вих свід­чень. Та схо­же укра­їн­ська вла­да бо­ї­ться не стіль­ки по­лі­ти­чних за­яв Яну­ко­ви­ча, скіль­ки не­об­хі­дно­сті офі­цій­ної пе­ре­вір­ки уча­сті всіх фі­гу­ран­тів тих бу­рем­них і тра­гі­чних по­дій. А це зна­чить, що спра­ва «п’яти бер­ку­тів­ців» мо­же пе­ре­тво­ри­тись не ли­ше в спра­ву дер­жав­ної зра­ди Яну­ко­ви­ча, але й на­штов­хну­ти на пі­до­зру від­но­сно тих осіб, які ста­ли бе­не­фі­ці­а­ра­ми вте­чі остан­ньо­го.

■ «В пер­шу чер­гу є не­при­пу­сти­мим і на сьо­го­дні, і на май­бу­тнє про­во­ди­ти до­пи­ти осібв укра­їн­сько­му су­ді по скай­пу з ін­шої кра­ї­ни, — вва­жає в ко­мен­та­рі «Дню» кан­ди­дат юри­ди­чних на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Ін­сти­ту­ту дер­жа­ви і пра­ва ім. В.М. Ко­ре­цько­го НАН Укра­ї­ни Ми­ко­ла Сі­рий. — Як фор­ма до­пи­ту — це не­д­опу­сти­мо. Ка­те­го­ри­чно ствер­джую, що з ці­єї то­чки зо­ру про­ве­де­н­ня до­пи­ту є не­за­кон­ним. Це не від­по­від­ає ви­мо­гам Кон­вен­ції про на­да­н­ня до­по­мо­ги в кри­мі­наль­них спра­вах. Без­пе­ре­чно ме­та будь-яко­го до­пи­ту, який про­во­ди­ться в су­ді по­ля­гає в то­му, аби ма­ти мо­жли­вість пе­ре­ко­на­ти­ся в то­му, що пев­на осо­ба свід­чить прав­ди­во, пе­ре­ко­на­тись в цьо­му без­по­се­ре­дньо під час до­пи­ту та з’ясу­ва­ти об­ста­ви­ни тих чи ін­ших кри­мі­наль­них по­дій. На мою дум­ку, той до­пит, який від­бу­ва­є­ться, є біль­шою мі­рою діа­ло­гом про по­лі­ти­чні по­дії та об­ста­ви­ни, а не до­пи­том в ро­зу­мін­ні кри­мі­наль­но-про­це­су­аль­но­го за­ко­но­дав­ства. На мою дум­ку, тут має мі­сце не­про­фе­сій­ність з бо­ку Мі­ні­стер­ства юсти­ції, яке не ма­ло під­став на­прав­ля­ти за­пит в та­ко­му ви­гля­ді до ро­сій­ської сто­ро­ни. Перш за все був за­пит про пі­до­зру Яну­ко­ви­чу у вчи­нен­ні кри­мі­наль­них зло­чи­нів і на цей за­пит РФ від­мо­ви­ла Укра­ї­ні. Так як во­на від­мо­ви­ла в цьо­му за­пи­ті, то аб­со­лю­тно не­ло­гі­чно бу­ло ста­ви­ти пи­та­н­ня і про до­пит йо­го в яко­сті свід­ка на те­ри­то­рії РФ. Та­кож є мі­сце не­пі­дго­тов­ле­ність ор­га­нів про­ку­ра­ту­ри до да­них дій».

■ Істо­рія з до­пи­та­ми Яну­ко­ви­ча де­мон­струє ін­фан­тиль­ність, яку мо­же і ви­ко­ри­сто­вує агре­сор.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.