В Че­чель­ни­ку за­кін­чу­ють мон­таж со­ня­чної еле­ктро­стан­ції

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Дня­ми в ра­йон­но­му цен­трі Че­чель­ни­ку, що на пів­дні Він­ни­цької обла­сті за­кін­чу­є­ться мон­таж дру­гої чер­ги со­ня­чної еле­ктро­стан­ції. За­галь­на пло­ща цьо­го об’єкта — 32 га. По­ту­жність — 16 МВт. Що­ро­ку ця еле­ктро­стан­ція бу­де ге­не­ру­ва­ти май­же 22 млн кВт-г еле­ктро­енер­гії, та­ким чи­ни­ном зни­жу­ю­чи ви­ки­ди ву­гле­ки­сло­го га­зу в атмо­сфе­ру на 22 000 тонн на рік.

«Це — дов­го­о­чі­ку­ва­ний про­ект для ра­йо­ну. Ідея з бу­дів­ни­цтва та­ких мас­шта­бних со­ня­чних еле­ктро­стан­цій бу­ла про­тя­гом остан­ніх 5 ро­ків, але вна­слі­док рі­зних об’єктив­них об­ста­вин цей про­ект за­галь­му­вав. І те, що ми сьо­го­дні тут ба­чи­мо, все­ляє ве­ли­кий опти­мізм. Адже, в пер­шу чер­гу, це — рух впе­ред, а по-дру­ге — ми спо­сте­рі­га­є­мо зро­ста­н­ня ін­ве­сти­цій­ної актив­но­сті в ре­гіо­ні і в Че­чель­ни­цько­му ра­йо­ні зокре­ма, — від­зна­чив го­ло­ва Він­ни­цької обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Ва­ле­рій КОРОВІЙ. — Ду­же ва­жли­во, що цей про­ект є ін­но­ва­цій­ним, і йо­го ефе­ктив­ність зна­чною мі­рою об­умов­ле­на тим, що фі­нан­со­ва ситуація в Укра­ї­ні за­ста­бі­лі­зу­ва­ла­ся, тож є мо­жли­вість взя­ти кре­дит, про­ін­ве­сту­ва­ти й отри­ма­ти від­по­від­ний ефект».

До сло­ва, бу­дує об’єкт ТОВ «По­діль­ський Енер­го­кон­сал­тинг». Вла­сни­ки про­гно­зу­ють за­вер­ши­ти про­ект до кін­ця цьо­го ро­ку.

На­га­да­є­мо, у Він­ни­цькій обла­сті вже фун­кціо­ну­ють 19 со­ня­чних еле­ктро­стан­цій.

Олег НИЧ, фото ав­то­ра

ФОТО ОЛЕГА НИЧА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.