Нор­берт РЬОТТГЕН,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

го­ло­ва зов­ні­шньо­по­лі­ти­чно­го ко­мі­те­ту ні­ме­цько­го пар­ла­мен­ту:

Без­сум­нів­но, існує ве­ли­ка від­мін­ність між по­зи­ці­єю Фі­йо­на та Ні­меч­чи­ни що­до Ро­сії. І про­бле­ма не ли­ше в Укра­ї­ні, ай у то­му, чи змо­же Єв­ро­па за­ли­ши­ти­ся єди­ним і віль­ним кон­ти­нен­том, чи зно­ву бу­де роз­ді­ле­на між віль­ною Єв­ро­пою та зо­ною ро­сій­сько­го впли­ву. А сан­кції якраз і є ви­слов­лю­ва­н­ням спіль­но­го не­прийня­т­тя ро­сій­ської по­зи­ції, яка до­три­му­є­ться пра­ви­ла: си­ла є пра­во

(www.france24.com)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.