«Та­ру­тин­ський степ» зно­ву ни­щать

Щоб збе­рег­ти уні­каль­ний для Єв­ро­пи за­ка­зник, екс­пер­ти ви­ма­га­ють да­ти йо­му ста­тус на­ціо­наль­но­го пар­ку

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

«Тем­на ніч. Ланд­ша­фтний за­ка­зник « Та­ру­тин­ський степ». Ба­чи­мо фа­ри в сте­пу і чу­є­мо гул « Джо­на Ді­ра » ( мар­ка тра­кто­ра. — Ред.). Про­ри­ва­є­мось до ньо­го, ста­ви­мо уль­ти­ма­тум, він біль­ше не пра­цює » , — опи­сує у Facebook не­за­кон­не ро­зо­рю­ва­н­ня сте­пу ке­рів­ник На­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку « Ту­злів­ські ли­ма­ни» Іван Ру­сєв.

Ми­ну­ли­ми ви­хі­дни­ми уні­каль­ну для Єв­ро­пи сте­по­ву те­ри­то­рію зно­ву ни­щи­ла сіль­сько­го­спо­дар­ська те­хні­ка. І це пі­сля зу­стрі­чі акти­ві­стів між­на­ро­дної бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції « Еко­ло­гія- Пра­во- Лю­ди­на » з мі­ні­стром обо­ро­ни Сте­па­ном Пол­то­ра­ком, ко­трий по­обі­цяв, що осо­би­сто зу­пи­ня­ти­ме будь-які дії що­до ро­зо­рю­ва­н­ня сте­пу, по­ки не з’ясу­ють усі об­ста­ви­ни спра­ви.

На­га­да­є­мо, бо­роть­ба за збе­ре­же­н­ня рід­кі­сно­го ланд­ша­фту роз­по­ча­лась на по­ча­тку ли­сто­па­да, ко­ли ча­сти­ну зе­мель за­ка­зни­ка по­ча­ли ро­зо­рю­ва­ти мі­сце­ві сіль­сько­го­спо­дар­ські під­при­єм­ства. Зокре­ма, при­ва­тне під­при­єм­ство « Шанс » укла­ло до­го­вір про та­кі ро­бо­ти із Біл­го­род-Дні­стров­ською квар­тир­но-екс­плу­а­та­цій­ною ча­сти­ною, ке­ру­ю­чись тим, що ці зем­лі пе­ре­бу­ва­ють у ве­ден­ні Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни. За ра­ху­нок оран­ки ві­дом­ство пла­ну­ва­ло по­пов­ню­ва­ти вла­сний бю­джет.

Ра­ні­ше ця те­ри­то­рія справ­ді бу­ла вій­сько­вим по­лі­го­ном, та, як за­ува­жу­ють юри­сти « ЕПЛ » , це не озна­чає, що Мі­н­обо­ро­ни за­раз має пра­во на цю ді­лян­ку. Тим біль­ше з 1991 по 2016 рік ві­дом­ство не звер­та­ло­ся до ор­га­нів вла­ди із про­ха­н­ням про на­ле­жне за­крі­пле­н­ня за ним ці­єї зем­лі. А у 2012 ро­ці 5200 сте­по­вих ге­кта­рів бу­ли за­по­віда­ні. То­му тра­кто­ри та ком­бай­ни, які пра­цю­ють у сте­пу, — це гру­бе по­ру­ше­н­ня при­ро­до­охо­рон­но­го за­ко­но­дав­ства. Щобз’ ясу­ва­ти по­зи­цію Мі­н­обо­ро­ни, « День » на­ді­слав ін­фор­ма­цій­ний за­пит, на від­по­відь че­ка­є­мо.

Крім обі­цян­ки Сте­па­на Пол­то­ра­ка, по­во­ро­тним мо­мен­том у бо­роть­бі за степ ста­ла ро­бо­та ко­мі­сії Мі­н­обо­ро­ни в Оде­ській обла­сті 25 ли­сто­па­да. Ко­мі­сія ма­ла вста­но­ви­ти, чи за­кон­но від­бу­ва­є­ться оран­ка у « Та­ру­тин­сько­му сте­пу». Пі­сля її від’їзду ро­зо­рю­ва­н­ня за­по­від­них те­ри­то­рій про­дов­жи­лось.

Оскіль­ки у Єв­ро­пі збе­ре­же­но ли­ше 1% при­ро­дно­го сте­пу, до­лею за­ка­зни­ка пе­ре­йня­лись між­на­ро­дні при­ро­до­охо­рон­ні ор­га­ні­за­ції. Во­ни на­по­ля­га­ють, щоб Пре­зи­дент Укра­ї­ни сво­їм ука­зом під­ви­щив ста­тус сте­пу — до на­ціо­наль­но­го пар­ку. З цим зго­дні і на­ші еко­ло­ги. На дум­ку Іва­на Ру­сє­ва, най­кра­щим ва­рі­ан­том бу­ло б при­єд­на­н­ня сте­пу до «Ту­злів­ських ли­ма­нів » , ко­трі вже ма­ють та­кий ста­тус.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.