Ме­шкан­цям Дні­пра пред­ста­ви­ли «На­ро­дну фі­лар­мо­нію»

Ві­до­мі ар­ти­сти ви­сту­па­ти­муть без­ко­штов­но у від­да­ле­них ра­йо­нах мі­ста

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­ди­мРИЖКОВ, «День» Дні­про

УДні­прі за іні­ці­а­ти­вою ме­ра Бо­ри­са Фі­ла­то­ва стар­ту­вав но­вий про­ект — «На­ро­дна фі­лар­мо­нія». У рам­ках цьо­го про­е­кту ві­до­мі дні­пров­ські ар­ти­сти да­ва­ти­муть без­ко­штов­ні кон­цер­ти у від­да­ле­них ра­йо­нах мі­ста. «Те­а­три і твор­чі ко­ле­кти­ви мі­ста те­пер ви­сту­па­ють на око­ли­цях. Без­ко­штов­но. Та­ром­ське, Ста­рі Кай­да­ки, При­дні­провськ, Лоц- Кам’ ян­ка, Пів­ні­чний. При­ходь­те. Гар­но­го на­строю вам, зем­ля­ки, від мі­сько­го го­ло­ви » , — на­пи­сав Б. Фі­ла­тов на сво­їй сто­рін­ці в со­ці­аль­ній ме­ре­жі.

Пер­ший кон­церт від­був­ся в се­ли­щі Та­ром­ське. Тут ви­сту­пив ві­до­мий у всій Укра­ї­ні те­атр « КВК ДДУ » . Ме­та про­е­кту «На­ро­дна фі­лар­мо­нія» — да­ти мо­жли­вість го­ро­дя­нам, які жи­вуть у від­да­ле­них ку­то­чках Дні­пра, до­лу­ча­ти­ся до куль­ту­ри та від­ві­ду­ва­ти без­ко­штов­ні кон­цер­ти та­ла­но­ви­тих ар­ти­стів по­ряд зі сво­їм бу­дин­ком. «Яскра­ві, та­ла­но­ви­ті ко­ле­кти­ви, які пра­цю­ють у Дні­прі, їзди­ти­муть по від­да­ле­них клу­бах і ви­сту­па­ти­муть там, то­му що Дні­про — це мі­сто без око­лиць. Усьо­го в рам­ках про­гра­ми за­пла­но­ва­но близь­ко се­ми кон­цер­тів » , — ска­зав де­пу­тат мі­ськра­ди, го­ло­ва Ху­до­жньої ра­ди при мі­сько­му го­ло­ві, за­слу­же­ний ді­яч ми­стецтв Укра­ї­ни Гри­го­рій Гель­фер.

«За­раз, на жаль, не в усіх є мо­жли­вість по­їха­ти в центр мі­ста на кон­цер­ти: не ви­ста­чає і фі­нан­сів, і ча­су. Ду­же до­бре, що для нас ор­га­ні­зо­ву­ють без­ко­штов­ні кон­цер­ти не­да­ле­ко від до­мів­ки», — вва­жає ме­шкан­ка Та­ром­сько­го Оле­на.

За­раз про­гра­ма ви­сту­пів у рам­ках про­е­кту « На­ро­дна фі­лар­мо­нія » роз­пи­са­на до 10 гру­дня. Най­ближ­чи­ми ти­жня­ми для ме­шкан­ців Дні­пра ви­сту­па­ти­муть акто­ри ле­ген­дар­но­го те­а­тру « КВК ДДУ», ака­де­мі­чно­го укра­їн­сько­го му­зи­чно- дра­ма­ти­чно­го те­а­тру ім. Т.Шев­чен­ка й ака­де­мі­чно­го те­а­тру опе­ри і ба­ле­ту. Крім то­го, гля­да­чі змо­жуть на­со­ло­ди­ти­ся май­стер­ні­стю ар­ти­стів обла­сної фі­лар­мо­нії ім. Л.Ко­га­на, ака­де­мі­чно­го фоль­клор­но- хо­ре­о­гра­фі­чно­го ан­сам­блю «Сла­ву­тич» та ін­ших ко­ле­кти­вів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.