«За­для спра­ве­дли­во­сті»

Ки­їв­ська мі­ська вла­да про­по­нує у бу­дин­ках без лі­чиль­ни­ків пла­ту за опа­ле­н­ня на­ра­хо­ву­ва­ти ана­ло­гі­чно бу­дин­кам з лі­чиль­ни­ка­ми

Den (Ukrainian) - - День України -

Та­ким чи­ном ме­шкан­ці в бу­дин­ках із при­ла­да­ми та без них отри­ма­ють ана­ло­гі­чні кви­тан­ції за опа­ле­н­ня. Та­ку про­по­зи­цію озву­чив за­сту­пник го­ло­ви КМДА Пе­тро Пан­те­ле­єв, по­ві­дом­ляє kievcity.gov.ua. За йо­го сло­ва­ми, сто­ли­чна вла­да де­таль­но про­ана­лі­зу­ва­ла си­ту­а­цію з на­ра­ху­ва­н­ня­ми за жов­тень та про­по­нує спіль­но з уря­дом за­про­ва­ди­ти опти­мі­зо­ва­ний ме­ха­нізм на­ра­ху­ва­н­ня за опа­ле­н­ня.

«Ми пра­гне­мо, на­сам­пе­ред, за­без­пе­чи­ти спра­ве­дли­ві на­ра­ху­ва­н­ня для ме­шкан­ців бу­дин­ків, де існу­ють те­хні­чні про­бле­ми зі вста­нов­ле­н­ням ву­злів облі­ку або де при­ла­ди облі­ку бу­ли вкра­де­ні чи по­шко­дже­ні. Для цьо­го бу­де ви­зна­че­но се­ре­дній рі­вень спо­жи­ва­н­ня те­пла у ба­га­то­по­вер­хів­ках із лі­чиль­ни­ка­ми, який бу­де за­сто­со­ва­ний для на­ра­ху­ва­н­ня в ана­ло­гі­чних бу­дин­ках, де лі­чиль­ни­ки від­су­тні. Що­мі­ся­чна пу­блі­ка­ція об­ся­гів спо­жи­ва­н­ня те­пла бу­дин­ка­ми з лі­чиль­ни­ка­ми, а та­кож по­ка­зни­ків пи­то­мо­го спо­жи­ва­н­ня зні­муть бу­дья­кі пи­та­н­ня та до­ми­сли нав­ко­ло на­ра­ху­ва­н­ня», — по­ві­до­мив за­сту­пник го­ло­ви КМДА.

Він на­га­дав, що у Ки­є­ві на­ра­ху­ва­н­ня за цен­тра­лі­зо­ва­не опа­ле­н­ня для 90% квар­тир здій­сню­є­ться за при­ла­да­ми облі­ку те­пла і для 10% квар­тир за роз­ра­хун­ко­вою ме­то­ди­кою, за­твер­дже­ною по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів №1037.

« До­свід двох по­пе­ре­дніх опа­лю­валь­них се­зо­нів по­ка­зав, що ме­шкан­ці під­три­му­ють на­ра­ху­ва­н­ня за при­ла­да­ми облі­ку на­віть у хо­ло­дні мі­ся­ці, ко­ли ці­на за опа­ле­н­ня пе­ре­ви­щує та­риф, ро­зу­мі­ю­чи біль­ший об­сяг спо­жи­ва­н­ня те­пла. Зва­жа­ю­чи на те, що у Ки­є­ві ли­ше не­ве­ли­ка ча­сти­на бу­дин­ків за­ли­ша­є­ться не осна­ще­ною при­ла­да­ми облі­ку, са­ме тут до­ціль­но за­про­ва­ди­ти та­ку пі­ло­тну мо­дель на­ра­ху­ва­н­ня. То­му ми по­вин­ні вне­сти змі­ни до на­ра­ху­вань у та­ких бу­дин­ках до­по­ки там не бу­дуть вста­нов­ле­ні при­ла­ди облі­ку » , — по­яснив за­сту­пник го­ло­ви КМДА.

Пе­тро Пан­те­ле­єв за­зна­чив, що зу­си­л­ля­ми сто­ли­чної адмі­ні­стра­ції здій­сне­но усі не­об­хі­дні роз­ра­хун­ки, і спо­ді­ва­є­ться, що ця іні­ці­а­ти­ва бу­де під­три­ма­на на рів­ні дер­жа­ви.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.