70% укра­їн­ців – за но­вий роз­мір «мі­ні­мал­ки»

При цьо­му май­же по­ло­ви­на вва­жає, що це не по­кра­щить їхньо­го фі­нан­со­во­го ста­ну

Den (Ukrainian) - - День України -

Згі­дно з ре­зуль­та­та­ми до­слі­дже­н­ня, про­ве­де­но­го Со­ці­о­ло­гі­чною гру­пою «Рей­тинг» у ли­сто­па­ді 2016 ро­ку, ли­ше 11% опи­та­них вва­жа­ють, що спра­ви в Укра­ї­ні йдуть у пра­виль­но­му на­прям­ку, біль­шість (78%) — що у не­пра­виль­но­му, 11% — не ви­зна­чи­лись. 89% вва­жа­ють, що со­ці­аль­но- еко­но­мі­чна ситуація в Укра­ї­ні по­гір­ши­ла­ся за остан­ні два ро­ки, 9% ду­ма­ють, що во­на не змі­ни­ла­ся, 1% — по­ба­чи­ли по­кра­ще­н­ня. 52% очі­ку­ють, що у на­сту­пні два ро­ки со­ці­аль­но­еко­но­мі­чна ситуація в Укра­ї­ні по­гір­ши­ться, 23% — не змі­нить- ся, і ли­ше 11% ві­рять, що по­кра­щи­ться, по­ві­дом­ля­є­ться на сай­ті ор­га­ні­за­ції ratinggroup.ua.

70% під­три­му­ють іні­ці­а­ти­ву уря­ду про під­ви­ще­н­ня рів­ня мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти вдві­чі до 3200 грн, 18% — не під­три­му­ють, 12% — не ви­зна­чи­лись. Най­біль­ше під­три­му­ють іні­ці­а­ти­ву на за­хо­ді та у цен­трі, при­хиль­ни­ки БПП, «Ба­тьків­щи­ни» та «Сво­бо­ди», най­мен­ше — Опо­бло­ку та пар­тії «За жи­т­тя».

38% ре­спон­ден­тів вва­жа­ють, що під­ви­ще­н­ня рів­ня мі- ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти по­кра­щить ма­те­рі­аль­не ста­но­ви­ще їхньої сім’ ї, то­ді як май­же по­ло­ви­на ( 49%) вва­жає, що не по­кра­щить, 13% — не ви­зна­чи­лись. Як за­зна­чає гру­па «Рей­тинг», опи­ту­ва­н­ня охо­пи­ло 2000 ре­спон­ден­тів Укра­ї­ни від 18 ро­ків і стар­ших. Ви­бір­ка ре­пре­зен­та­тив­на за ві­ком, ста­т­тю, ре­гіо­на­ми і ти­пом по­се­ле­н­ня. По­мил­ка ре­пре­зен­та­тив­но­сті до­слі­дже­н­ня: не біль­ше 2,2%. Опи­ту­ва­н­ня про­во­ди­ло­ся 10— 17 ли­сто­па­да 2016 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.