«Важ­ке су­сід­ство» і «бом­ба» з Кан­бер­ри

Ми­ко­ла КУЛІНІЧ: «В Ав­стра­лії від­бу­ли­ся дві по­дії, які по­вер­ну­ли укра­їн­ське пи­та­н­ня у фо­кус вну­трі­шньої по­лі­ти­ки»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Дня­ми в Ав­стра­лій­сько­му на­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті (Кан­бер­ра) від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція кни­ги про­від­но­го ав­стра­лій­сько­го екс­пер­та з пи­тань Схі­дної Єв­ро­пи, про­фе­со­ра Цен­тру Єв­ро­пей­ських сту­дій АНУ Джо­на Бе­се­ме­ре­са «Важ­ке су­сід­ство» (A difficult neighbourhood).

При­су­тній на цій пре­зен­та­ції по­сол Укра­ї­ни в Ав­стра­лії Ми­ко­ла Кулініч так оха­ра­кте­ри­зу­вав в те­ле­фон­но­му ін­терв’ю «Дню» цю кни­гу на по­над 600 сто­рін­ках: «Для Ав­стра­лії це ви­ня­тко­ва подія, ко­ли тут пре­зен­ту­є­ться так гли­бо­ко й об’єктив­но на­пи­са­на кни­га з ве­ли­кою сим­па­ті­єю до Укра­ї­ни та ду­же кри­ти­чна що­до Ро­сії. Пан Бе­се­ме­рес по-но­во­му від­крив для ав­стра­лій­ців об’єктив­ну си­ту­а­цію нав­ко­ло агре­сії Ро­сії і са­ме го­лов­не об’єктив­ну си­ту­а­цію що­до ро­лі Укра­ї­ни в Єв­ро­пі. Це пер­ше та­ке ви­да­н­ня, ні­чо­го по­ді­бно­го я не ба­чив в Єв­ро­пі. А для Ав­стра­лії це ра­ри­тет».

За сло­ва­ми по­сла, Бе­се­ме­рес фа­кти­чно є єди­ним сер­йо­зним знав­цем Ро­сії, Укра­ї­ни та Поль­щі і в цій кни­зі гли­бо­ко, че­сно і прав­ди­во роз­кри­ває руй­нів­ну по­лі­ти­ку РФ сто­сов­но сво­їх су­сі­дів і са­мої се­бе про­тя­гом остан­ніх де­ся­ти­літь; ана­лі­зує основ­ні ві­хи укра­їн­сько-ро­сій­сько­го кон­флі­кту, як мі­ри­ло єв­ро­пей­ської та сві­то­вої спро­мо­жно­сті аде­ква­тно ре­а­гу­ва­ти на ви­кли­ки сьо­го­де­н­ня. Кни­га за­хо­плює не ли­ше ґрун­тов­ним ана­лі­зом та істо­ри­чним ма­те­рі­а­лом, а й ори­гі­наль­ною тер­мі­но­ло­гі­єю і чі­тки­ми ви­снов­ка­ми.

До ре­чі, по­зи­тив­ний від­гук про кни­гу «Важ­ке су­сід­ство» на­пи­сав ві­до­мий ана­лі­тик і на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Цен­тру Russia/NIS у Фран­цузь­ко­му ін­сти­ту­ті між­на­ро­дних до­слі­джень Бо­бо Ло, ав­тор кни­ги «Ро­сія та но­вий сві­то­вий без­лад»: «Це чу­до­ва збір­ка есе від про­від­но­го спе­ці­а­лі­ста Схі­дної Єв­ро­пи. Джон Бе­се­ме­рес прив­но­сить жит­тє­вий до­свід, гли­бо­ке ро­зу­мі­н­ня, і го­стрий стиль на на­сту­пні те­ми, по­чи­на­ю­чи від вій­сько­во­го ча­су і по­во­єн­ної Поль­щі до су­ча­сної Укра­ї­ни та пу­тін­ської Ро­сії. У той час, ко­ли дво­зна­чність ста­ла но­вою нор­маль­ні­стю, йо­го осві­жа­ю­ча че­сність як ні­ко­ли ду­же по­трі­бна».

Пан Кулініч від­зна­чив, що на цій пре­зен­та­ції бу­ло при­су­тнє ве­ли­ке екс­пер­тне се­ре­до­ви­ще, яке всер­йоз спри­ймає та­кі пу­блі­ка­ції, що фор­му­ють су­спіль­ну дум­ку в Авст- ра­лії. При цьо­му він до­дав, на жаль, тут існує ве­ли­че­зне по­ши­ре­н­ня про­ро­сій­ських на­стро­їв, від­так по­ява та­кої пу­блі­ка­ції є ду­же своє­ча­сною і ко­ри­сною.

За сло­ва­ми по­сла, під час пре­зен­та­ції пан Бе­се­ме­рес фа­кти­чно ви­го­ло­сив про­гра­му, як За­хо­ду тре­ба спри­йма­ти по­дії в Укра­ї­ні. Зокре­ма, екс­перт за­сте­рі­гає, що по­го­джу­ю­чись на роз­по­всю­дже­н­ня пу­ті­ні­зму у ча­сти­нах Схі­дно-Цен­траль­ної Єв­ро­пи зруй­нує без­пе­ко­вий по­ря­док, який ви­ник пі­сля 1991 ро­ку, і зав­дасть шко­ди іде­а­лу Єв­ро­пи єди­ної і віль­ної, але це не за­без­пе­чить мир чи ста­біль­ність.

«Від­чув­ши сво­бо­ду не­за­ле­жно­го на­ціо­наль­но­го існу­ва­н­ня, бал­тій­ські на­ро­ди, укра­їн­ці, гру­зи­ни і мол­до­ва­ни не спри­ймуть від­нов­ле­н­ня до­мі­ну­ва­н­ня, а в де­яких ви­пад­ках мо­жли­во на­віть не­ба­жа­ної фін­лян­ди­за­ції, яку нав’язує Ро­сія, що і са­ма у да­них об­ста­ви­нах мо­же по­гру­зну­ти в хро­ні­чну еко­но­мі­чну кри­зу і ціл­ком мо­жли­во, ра­но чи пі­зно, у вну­трі­шню не­ста­біль­ність», — ска­зав Бе­се­ме­рес у сво­є­му ви­сту­пі, який є у роз­по­ря­джен­ні «Дня».

На дум­ку екс­пер­та, «на да­ний мо­мент сан­кції мо­жуть до­по­мог­ти стри­ма­ти Ро­сію від подаль­шо­го по­сту­пу, якщо но­вий пре­зи­дент США не пі­дір­ве їх. «Але Пу­тін не про­яв­ляє жо­дних ознак від­мо­ви від сво­їх не­за­кон­них при­дбань в Укра­ї­ні або Гру­зії. Швид­ше за все, він, зда­є­ться, схиль­ний до подаль­шо­го збіль­ше­н­ня сво­го вій­сько­во­го ти­ску на кра­ї­ни-чле­ни НАТО в Бал­тії і Поль­щі, ней­траль­ній Фін­лян­дії і Шве­ції», за­сте­рі­гає Бе­се­ме­рес.

ЗА­ХО­ДУ УКРАЇНА ПО­ТРІ­БНА БІЛЬ­ШЕ, НІЖ ЗАХІД УКРА­Ї­НІ

Пан Кулініч та­кож по­ві­до­мив, що ін шою важ ли вою по ді­єю в Кан бер рі ста ли сен са цій ні за яви на під­трим­ку Укра­ї­ни до­кто­ра Фі­ліп па Кар бе ра, який є пре зи ден - том По­то­мак­ської на­у­ко­во-до­слі­дної фун­да­ції, про­фе­со­ром Джордж та унсь ко го уні вер си те ту. Він, зок ре ма, був рад ни ком прем’ єр­мі ніс т ра Ве ли ко­бри та нії Мар ґа - рет Те­тчер та ген­се­ка НАТО Манф ре да Вор не ра. На про хан ня ук - ра їнсь ко го уря ду, док тор Кар бер про­тя­гом 2014—2016 ро­ків здій­снив 25 ві­зи­тів до зон бо­йо­вих дій на Дон ба сі в Укра ї ні. Він про був 177 днів у бо­йо­вих під­роз­ді­лах на лі нії фрон ту і про вів спів бе сі ди з їх ко­ман­ду­ва­ча­ми. Пан Кар­бер ра­зом із ге­не­ра­лом у від­став­ці Ве­слі Клар ком пред с та ви ли у лип ні 2014 ро­ку пер­ший звіт «Уро­ки ро­сій­сько-укра­їн­ської вій­ни» на за­кри тій се сії Ко мі те ту Зброй них сил Ко­нґре­су США.

За сло­ва­ми по­сла, пан Кар­бер ро бив бри фінг при Мі ніс тер ст ві обо­ро­ни Ав­стра­лії, яке за­про­си­ло йо го для на дан ня об’ єк тив ної і ква­лі­фі­ко­ва­ної екс­пер­тної оцін­ки що до ро сійсь ко- ук ра їнсь кої вій - ни, а по­тім ви­сту­пив пе­ред ака­де­міч ним і екс пер т ним за га лом. « І це бу­ла бом­ба. По-пер­ше, він ска­зав, що За хо ду Укра ї на по тріб на біль ше, ніж За хід Укра ї ні. І по­дру­ге, за­зна­чив ге­не­рал, що укра­їн­ська ар­мія не ли­ше є гі­дною, але що во­на мо­же при­кра­си­ти НАТО. То­му не­гай­но по­трі­бно при­йма­ти Укра­ї­ну до Альян­су», — про­ци­ту­вав пан Ку ліч ме сид жі Фі ліп па Кар­бе­ра.

І ці дві по дії, за зна чив Ку лі - ніч, фак тич но по вер ну ли ук ра - їн­ське пи­та­н­ня у фо­кус по­лі­ти­ки Ав­стра­лії.

За­ли­ша­є­ться спо­ді­ва­тись, що на ве ден ні обо ма спі ке ра ми ар гу - мен ти спри я ти муть не змін нос ті по­зи­ції Ав­стра­лії, яка за­про­ва­ди­ла сан­кції про­ти Ро­сії за ане­ксію Кри­му і агре­сію на Дон­ба­сі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.