У Мін­ську Ки­їв на­по­ля­га­ти­ме на укра­їн­сько­му ба­чен­ні «до­ро­жньої кар­ти»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мі­ністр за­кор­дон­них справ Пав­ло Клім­кін за­явив, що сьо­го­дні на зу­стрі­чі мі­ні­стрів за­кор­дон­них справ кра­їн «нор­манд­сько­го фор­ма­ту» Ки­їв на­по­ля­га­ти­ме на укра­їн­сько­му ба­чен­ні «до­ро­жньої кар­ти», а та­кож акцен­ту­ва­ти­ме ува­гу на пи­та­н­нях без­пе­ки і гу­ма­ні­тар­но­го ви­мі­ру. Про це він ска­зав на спіль­ній прес-кон­фе­рен­ції з мі­ні­стром за­кор­дон­них справ Шве­ції Мар­гот Валь­стрьом у Ки­є­ві. «Я бу­ду, зви­чай­но, на­по­ля­га­ти на на­шо­му ба­чен­ні «до­ро­жньої кар­ти», ре­аль­ної «до­ро­жньої кар­ти», яка зда­тна зро­би­ти ре­аль­ний про­грес у ви­ко­нан­ні Мін­ська», — ска­зав Клім­кін.

Він та­кож по­ві­до­мив, що має на­мір зро­би­ти основ­ний акцент на пи­та­н­нях без­пе­ки, гу­ма­ні­тар­но­го ви­мі­ру, зокре­ма звіль­не­н­ня укра­їн­ських за­ру­чни­ків і по­лі­ти­чних в’язнів, а та­кож до­сту­пу до них між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій і Чер­во­но­го Хре­ста.

Тим ча­сом у Ні­меч­чи­ни стри­ма­ні очі­ку­ва­н­ня від зу­стрі­чі мі­ні­стрів за­кор­дон­них справ у «нор­манд­сько­му фор­ма­ті», яка має від­бу­ти­ся у Мін­ську 29 ли­сто­па­да. Про це по­ві­до­мив ре­чник ні­ме­цько­го зов­ні­шньо­по­лі­ти­чно­го ві­дом­ства Мар­тін Ше­фер у по­не­ді­лок під час прес-кон­фе­рен­ції в Бер­лі­ні.

На­га­да­є­мо, оскіль­ки Мін­ські до­мов­ле­но­сті пра­кти­чно не ви­зна­ча­ють по­слі­дов­но­сті ви­ко­на­н­ня їхніх пун­ктів, ке­рів­ни­ки дер­жав «нор­манд­сько­го фор­ма­ту» — Укра­ї­ни, Ні­меч­чи­ни, Фран­ції і Ро­сії — до­мо­ви­ли­ся на зу­стрі­чі в Бер­лі­ні, яка за­вер­ши­ла­ся в ніч на 20 жов­тня, що го­ло­ви МЗС цих кра­їн ма­ють під­го­ту­ва­ти «до­ро­жню кар­ту», яка узго­ди­ла б цю по­слі­дов­ність ви­ко­на­н­ня пун­ктів усіх трьох го­лов­них мін­ських угод: Мін­сько­го про­то­ко­лу від 5 ве­ре­сня 2014 ро­ку, Мін­сько­го ме мо ран ду му від 19 ве рес ня 2014 ро­ку і Мін­сько­го ком­пле­ксу за­хо­дів від 12 лю­то­го 2015 ро­ку.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.